i@B5 LGqxGqxSmoothie Comments Comic Sans MS-s ~ ?l^]=r EMF?~h"@~l } } p    #$ &#$% '#$% % V\P.7AJRSTTTSROKF@:4.#5KSWWWUSQNKHD<84/* %" $%%% $" % &% '% ( (  &% '% !% V0V?$-6?GOULC9.*VIW GHHHHHHFD@;60+ &28?FLRW\^_``^]*F]VD4KW 6KUZUQJ5* #VB>KKKIHFCA>;3 0 ,($  !&*-01 11/-%++(0$6 ;AF NRVY\^accc*Kb*" % % ( ( J &J% 'J% % V|Q5-% % % % ( (  &% '% !% V\H V4J*V0!*V0""*!V0 09*V|r 6/& $+3*-<*" % % ( (  &% '% % V0lw\CdHrfCd% % % ( (  &% '% !% V0]vUOe7c*OeV0iFjF I*)V0x_<S}hfe<*<SV0jrrr[CYCprr*fZ}q*7XNo" % % % % !% V,AJ]u&u&V0NZ35*%V,((@@*(?V0N63i6*(?*i%" % % ( (  &% '% % V>3~pmjgffefgilpqrqpigfe effg!j'n*p.s7vByHzN{[{azgylxrvvs{p~nmlkklmnp44~p% % % ( (  &% '% !% V|xeb_\ZZYZ\_chyutsrqrrsux{Vffffe^\ZY YZ[\&`-d xurrr qqrsu|}~}{*d{Vn.d0f2h:kEmJnOo[o_ndmilmkpitfz}}vpib[NG@3)~#{ x*b2yVl@tfxc~a`__`acd|zyxwwxxyz*od{V0Mro36r*d{V,((@@*(?V053orq5*(?*rd{" % % ( (  &% '% % V4oCbC% % % ( (  &% '% !% V0`V0|r.$=mIX* $V0"@WFnO8@W*7VNmV0BDB*7NV0l**" % % ( (  &% '% % Vy6@   % , 4 > KQVZ^`c g lnrv{   !!N>=e.% % % ( (  &% '% !% Vlx<[      !##$$$Vt2W    !! *Vt+4P&,3<HN@5,$*V-(VHNU\bgkosstvy~} v ojd_[ZYYWSN*?VVz0e --+)'"*}V<W"N>=M!*,V0I29Z@qI*2IV0%8pBZ#98p*1YHpV0jL/./*"9* #" % % ( (  &% '% % Vlm0(;AEPe|vrnU\jsz}~% % % ( (  &% '% !% V<g-+HB%V<&CcfF*9PVT*VD wqknv~*V09`zcWQRhz*byV0`@WhSQ_vWh*IP`gV<znxvsog*^uVT]}t*r*" % % ( (  &% '% % Vp+ONU %!.%8)E*L+U,^,g,r+})'# {ncZTIC=75310000//.+(%#! % % % ( (  &% '% !% VD9V   VL"D] &044C7U7}}VG=+ * "V<,]$7~3.(|*q6V\G\& *(VLW *VT"& *VD+ zbTTd} * VL[+ WLB<<;$%+6FR*H_VLPv ;;81)& $$$*#:V0(X"*+*" % % ( (  &% '% % V0 &'&>i&% % % ( (  &% '% !% V0P///V09- 0-*2V0p+-Gp4b*1V0y'8tD_18t*2]It*1" % % % % % V0W(|n|% % % % % !% V0J!wisV01/qj{q*gtV0&].zz*xV0=\w**u" % % % % % V0A }B% % % % % !% V0;t=V0</YJ*V0OH*V0g$**" % % % % % V0n+`% % % % % !% V0g%YV0iLg*V04f*V0%@**" % % ( (  &% '% % V0A`?'A`% % % ( (  &% '% !% V0 >UDlK4>UV0f<B<*3JV0U3*V0y0!.Kg7Z!*2*5TLk" % % ( (  &% '% % V8F/&(+&% % % ( (  &% '% !% V0E2'2V0|;!&|!*&'V0p={4{*zV0d(((*3V0zW 7*V0;5"-5*6*1" % % % % !% V0g)/-/*t*"9" % % % % !% V0s<axNTwaV05wOvR|dOv*Ev\*d{*`w" % % % % !% VD'F [\\\[DDDDDVLE [YVSSS;;;>AD*D[*;R*Dv[" % % % % !% V0 9R:3`K`R*3TJk*:Q" % % % % 0 K( ( ( ( # ?)L"& J It's cold! Comic Sans MSUb9LuXz*t EMFLu X 8g 8g   &% '% VB 8 .>KYiqy 3CNX`fhkn s$ {D ? . % ( &% ( % % V0 l N!^NVS $ % 9FViv |+y#y#y#v t qlf[QF 9V`( . ^[SH>4)!! )4> HS[ ^Vh x@ (5;@FHKK{pcP>|(V` b %  |y |*5=@=5* VH_ l KP S, [O h< KV`5 @ k aVNNNVaku u kV0 :< $ d _ $ V` :l d a |Y qN iD i: i/ q' |$ ' / : D N Y a d V0B .? ? ..V` 2 _ \ T I ? 5 * " " * 5 ? I T \ _ V` w NKC8.$$.8CKN &% ( % '% V2^D jn^L)"*5?ZagAw# U C50K `s#6HXhx#5Hs F&+..6.q.+&! 1Qr~n^K8#'-27:=m=X:E722 /'"uj_U?r/O", % ( &% ( % % V *R AlYI$ "=SJ3Zj}m@ + 5Mcx p+]8KH5["m3Qwn]RJB:.5Q2a2q//VK *w 5+@Vk~ 8c{!1>;{FKNN6NtNK q6 N[~Hp8c+V F8 ( V4K *Z V o 5IF>61))<_ n"X-C5.?EMRWZ] +;N^k{bD$ IV0 s KKI KV 3]k]UZ@W*RMG?7-m]RE7%\7! //27=?!MD]dow *:K]m]V0 L ]]]V0h //&% ( % VX w ~ KNNNKKK K&% ( % V!/$ (.>3#se[P!M/V`oN6.$$.6>HNPNH>6V`oCeA];S1M)M!MS]emw!})1};wAmCe&% ( % V6yl^VLF>4,$!>^Y6!,9vFhV]yV`[SI CCCIS[cmsu smc[V`\.ph{^qXiXaXW^QhOpQxWaiq{xp&% ( % V!p{ 3C[cNcNYNAN.QS[akv~s]M@pV` c[{QqKiKaKWQQ[OcQkWua{i}q{{ukcV`ZXPF@@@FPX`jprpj`X&% ( % VhLk5RJ* V`sME;555;EMU_ege_UMV` Dv" zzz "&% ( % Vxfk~2{EF:K%QYcks{V`]{?y7s-i'a'Y'O-I7G?IGOQYWaYiWsQyG{?V`(a~&% ( % VX y {Xsnnkiff1136;vA`FK{XV`r *N ffinqy~f1SIA;611fV`K ec]SKC93139CKS]ceV` 1^ ! { s ica!c)i3s9{;93)!V` {PyHs>i8a8Y8O>IHGPIXObYhajihsbyX{P&% ( % Vz D!v )9FSakysaN9&{fvV` O ysssy V` < nf\VVV\fnvvn&% ( % V Q+!#-8ES`m{~sk`XS|KqCV` 5DV` -%|rl%j-l5r?|EGE?5-&% ( % Vxl?( / 7 ? I T ;W UY cY sT ! $ m$ e! ] E 3  V`U#V T N vD p< p4 p* v$ " $ * 4 < D N T V V``7   &% ( % VxJ      $ 1     o V` ) !   ! ) 1 ; A C A ; 1 )V`07  y q g a _ a g q y   &% ( % V d n$ v/ ~7 ? L W \ _ b d / , * ' '     dV`od b \ R J B 8 2 0 2 8 !B 'J )R '\ !b d V`|W y q g a a a g q y    y&% ( % VhH ? G L O 0R ER ]L xJ D  p Z H 2 " ? V`O D B < 2 * "   " * 2 < B D V`J A ? 9 / '    ' / 9 ? A &% ( % VhK    * E e  u ] B -   V` c   } } }      V`6 [         &% ( % V` U ~h[ PH@;3+;N^n{~VH9 ! ;.# &;V`| ! tJHB80((08BHJVx W V`! Hw   Vx; } skeXPc`[[[cm{V` gVxH _ M8( (=SeMV`" Ky usmc[SICACI S[cm suV`/ 6 V` ej |vt v|!#!  &% ( % % V +saSKF>;;&;.>;FKSPYVa[k`shkknkh`[VPK>6. &% ( % % Vx | ckVF;3+(&QQSY[an~V |. c&((6+H6XC`NhVnask{~XVVSK{HvCn>f;a0Y#S QQ&V0 | &&QQ&V ^. '{snh`XH!>&3) ,(.3>@FHNSVXV0 ^. cXXVp ^ ',)! ,V4 ' ,,, ,V4 Y+ c&% ( % V x !@;83.+&  (3>FPV^c@V06 PSV` ] V` he`[SKFA>AFK S [ `eh &% ( % % Vf l -{qiVF; 631"1*12386@;HAMFSNXV`ih{mmkh`[UPK=5-   &% ( % % VD j Ssi^K9+#  "FFIK NVcs{V j N"-8 B#M+U1]9eCkKua}vXXSMqEaB[=V8Q2N0K*I%F F"V0 j " F"F V G {smh`X H=2 !(-0=@EHMSUXV4H G SXXVpD L ! !V4  !!! !V0D G S&% ( % V{ f[ !@:82-*%  (2=EPU]c@V0 B PSV`x V` d he`[SKFA>AFKS[`eh&% ( % V0 V` V`   %*///*%&% ( % V0 . !0*!0VP 9[nn^A!V`   V` ytolotyV` - % -%  %-5:? ??:5 - &% ( % '% Vg @VVY)Y>^Qafdnfvnv|   ' ) 2 G! \$ $ ! M r  8Um} 0& n> T \ a d d #d +a 9\ CT QF [9 f, ~ ~ y s n i Y1 9 A G I L L sI NO 1 ~>;61+) +3>FNncN6 s= bn[}}Vvqid^\YVV % ( &% ( % % V4 CZ'vvy)y9|K^cky|nd\QIFyDn>Y9C9+66vV4 % !'',,,/427)> !> 9 1 &  V` rRV` 4G \  Jmu. R4 < A D \D DA ,> 4V`R O G < 2 (  ( 3 (; 2> <; G3 O( R VX;l m2Skm X = & , u. mV`  |rh]U R U ]# h+ r. |+ #  Vb ;* tp> x! 4 < A D D  y q c\ &F .  x h pV`6 @ wmcXPMPXc m w V ntD D !D )A 19 91 C& K avy < vN i^ Yl Iy 6 ) ! D V` ] t>d ;Z 3O (G G G O Z d n y  ( 3y ;n >d Vp5 vqifca^^^Q< c7 s1 ~, !  vV` !~vvv~Vh G Q $ ' ) , , v) Sg Kl pl g d a Y O < aQV`^ ? Y< O4 D) < < < D OY c n v y) v4 n< c? YV0 G ) Ng Pl / ) NV` B i Nf D^ 9S 1I 1? 14 9, D) N, X4 c? kI nS k^ cf Xi NV` v I , |~ruxz 4 Q I V` L o l d Y O E : 2 / 2 : E O Y d l o V0[ v ~>>r~r~V` } ~v~vtvi~a^ait~V ^YVNKF 9%13)@KV`h5-% ^V`( } ^[S~Hv>v4v)~!!)4>HS[^Vo hs[C+sp+>S~nS3hV`  ND91119DNXcknkcX NV` > u p: Zj=spV`@ }si^VSV^is}Vh Kt p` Vh~V`> N  V0uf hhhV`k ' ~skkks~VxyY w aad}lp|e```ehhV`Ak ~skkks~V@y @ SyvVqaV`y {{w{ldadlwV4 |yvvv669<DLV~avnpnnnvy~V` p ~skkks|~y|V`4 vsk`VLA969ALV`ksv &% ( % '% VH6 P KD < 7 / ' { v p n khccccSC>5-#|i[QF.!#-KhkS>(C +KiK~dt~yskc [ Q$ F/ 94 37 +9 #9 A A D  % ( &% ( % % V (y , ' !   ~~~~HHHK N S V X, ^7 fA pL {T Y , VX ? ^K;50+#%0;CN[k^V` (* c[QKKKQ[cku{}{ukcVh $ ? ((%#|v~(V` o B #  #+5;=;5+#V` $ |nf^S >0.;F 6CSfy|V` ) | |tjdbdj t| VC . !C`~{`K3&0F^sS5!CV` ? +-)%# %-5? EGE#?)5+-V N3!QVfnn[Ac~C8# V` o   V !fkqkkcaYSKF > 3 ) & ! ! T !Q +O 6I >D I7 Y' f s {tdfkV`o ~|~vtlndn\nRtL~JLR\dlv|~V@a 2/ ' ' ) _ \ Y T V` T S Q K A 9 1 ' ! ! #' -1 39 5A 3K -Q #S V`: 0 ^ \ V L D < 2 , * , 2 < D L V \ ^ &% ( % VH + yysniV` f +t[A{A.VYinqvvyyV` L+|||VX {[FA&3)8^!A{V` f ^TIAAAIT^hs{~{sh^V`  V`R  | q iiiq|   &% ( % ' l% VTJP? n(4vDIxTtGy|gT?, !/<LZw/A/jUzBU"k%}''%".> K[{tWD 4$&3ANYn  '' 71 G9 ZA lI O Q W Y \ _ Za g D ^;;. #0 Hcxx` kmZG" % ( &% ( % % VH 9 p+ %kV`A 2yF>t}}4}V` V@ $)r4TEMt"f}a$V` daYND:/'$'/:DNYadVd;TE\ din|rZD/ $4AQbtMTEV`dbG=2~*t*j*_2W=TGWQ_\jdtg~d\QGVu )<L_7)!|r WJ?4) V`V6)& &)VP ,GQmzb?ZG4V`|&19<91&Vx %H[kG}GhEPB:?5%eV`p zpe]Z]epzV t 0>Khvk[H'8-&5=BEGV`s . '  ~vs'v1~<DGD<1'VP,  dG gV` ~{~V ) ,D1!1>Nf| yd[Q!F)91.<#IW jDV` AWMB:::BMWaltwtlaWV )T% ' / 7 A $O 7W L_ bg zl q t 7 1 / ) $ w g W G 94/' V` .|tqt|  VPs w y | W G A ? Z< "9 7 w V`Yw t l a W M B : 7 : B M W a l t w V`S G d ? a>9^ G l d V` s  | q g ] R J G J R ] g q |  V0# ~ [[[V`# [XPE;1&&1;EPX[Vp ] S(F59F`{nShs`K3 !S(V`# M [X PE;1& &(10;3E0P(X[Vhb X " k.hkSkV` X ) }uj`VKC@CKV`ju}V@ l h  mhV`3 ukaVNKNVakuVXa  gU?-Rbr V` J }z}V`b >  &% ( % VPp { H 5B-X{ VXh gB*TO5BV`I 3]ZRG=3( (3=GRZ]V`9g V`Y @ ynfcfny  &% ( % V0a e -Vye #rgR{Gp?f4[,S!NHFF/ BR b-l;zFSn{V`b VX<e FFCHNSS FV`Ij !% %/:BE B:/!%VH { 8@KKPH>5308V` { 3))3=HPSPH=3VH Z HXhxxcNHV` r KA6...6AKU`hkh`UKV8 X pssV`"  ~vvv~ V` } {sssw{olowV`" EB:/%%/:BE&% ( % VXt A flt|#&)y)n&d&^#fV` 2  V`W 2 vsniaYTOLOTY a i nsv&% ( % VH ) y^^YVS~y^V` F ia\WWW\aiqv{{{vqiV` skfa|ataofjkgsj{ot|{s&% ( % V0= 4 4 4 V` a V` I F A < 4 , ' " " ' , 4 < A F I &% ( % VH0 c ' > >;;9 ' ' >V` TT ##+05550+#V`" ^ < )9 !4 / '  ! ) 1 6 ;' ;/ ;4 69 1< )&% ( % VX  2Uz`:% V` V`  "*-*" &% ( % V0 L 333V0 * ==V` * V` * V =3(  (3=GRZ]ZRG=V` SPH=3))3=HPSK% ( ) L| H*Do you ike it? Comic Sans MSJtp9lur EMFp9J  (5 (5 p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V|wkcdhnrw|{vspibZRH?4) ~zspnlkji{jqmlngp^vZyU|QME=6/)$  !$ (*-6>GKOW"^'e,k/o2r9w@|GOXak% &% '% ( (  &% '% !% V0!fw_WowVdM#lptzsg_Z*WnV, ']*Vd 2|ulaTD26L`q~*V~yvu^_ciq*(Vl6XuuxdUNG9/& $3<D{Wkmb^*x]tVT LU   * VD |I " 8/&* Vd23, ;%K,X5c?nMw[}nhTA0#seT A/*!8*_v" % % % % *8N% % % % !% Vd^ZNXRTUOZH^@b5f/g(h&Y,X0W9T@PEMIJLGNE*X.g*LA[P" % % ( (  &% '% % VPQ SsW#=WsSs% % % ( (  &% '% !% V0Hs`tcKHsV0>VYV*KbVT*bS#$*V<;Rb$=WtsV<#*.*g~*Hg_~" % % ( ( l & l% ' l% % V{Lg:1Cq ynd[RK E ?;=?G~QY\_acnx% % % ( (  &% '% !% VD G;| Vlsx&AorD*VrkK" xmbYOG@94 BEIOU]eoy* VDk' /13;}E]SKHG*/FVLP EMPSUXomjgd]*E\&Vt>"jeoywla*Wn*" % % ( ( l & l% ' l% % VhQAyytaJ<. % % % ( (  &% '% !% V0i{zyV0fA{xm{*mV0.2Ry y!# y *m VD"obD ~* "V|]bpaJ. ,Ha*s**{" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V?14|y%v,v/u2u5v8w:y<{>~?@@??=:85<CGKSW[^adegggfeca`\WTQKC9/% % % ( (  &% '% !% Vt5!%*0134434pEmAj<i7i1j-k(n rvyVtd244444~44320:>BFIKL~LyJvIrF*m0GV|e:@FIKRSUWXYZqokf~a{[zTzJzE|@~81*)@V=B$Z[[[[ZYYXVSQOIC:1.9CLTX\bgjmprsssq*YpV<.,P"""!  * !*w " % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V~u{vs}pxisbnZjRgHd?c4a)ab cfhjou{~zspnlkjijmnpvy| #*05:>BDFISY] _ abbbb`^ \!Y$P(K*G-F6D>BG@K?O;W7^2e-k*o'r w| % % % ( (  &% '% !% V0:!feVPb"*V<a*Vv2$|x{txnqihc`_V[LYAW6U*Umm(n3p<rEuMyU}[bhjmqvy|*Vv(2UV XZ\_djqx}zupiec`_^]uvvwy{}zusromm*Ul(V%W(]_acfko sw{%-4:@EJMP963.*% {zxvu*]tVlKNNPZ`fik mnVVVUUQM C=:*8OVl|nnmj$f)d+^.U3Q5M7A#E JSUVUVVV*V m VF3&S.R7PAMJLOJTF\Ad<l6s2w/{( }z vrni!f$d(^-X0Q4J5G6D8<:4;+*;!R8*" % % % % * % % % % !% Vdb E GJMPS(W-X3Y1h*g$fb^ ZVRN**X9g*A P" % % ( (  &% '% % VTjs#=Wss% % % ( (  &% '% !% V0Tyts tV0g* V\S$w#xx z|*V<R#<Vs{tyWx=w$*w.*{g~*g~" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V|cX^gu }zupkd]N<62. +*(((()+,-./26;ACFILOQW\bgquwyzzyvqea_^% % % ( (  &% '% !% VEc [dsxjbVq"{}*V z$t&m(e)])M);'=N]chmqs u v v wwvt*tV%4$.($! !!98644444568; ? D*0G&VS9""$(-39<@DHLOSQPNMJHD?<999*!8V\7SuQW^dkv{~pnmd_[VQ*E\Vt>f{tifggVW\bmqqnnoo*k*Ri" % % ( ( #$ &#$% '#$% % VlL8T!Uzrlix    &+'197M=W@aBjDsE{FFED?91$652/..(! ~tj_U@+% % % ( (  &% '% !% VtH $W~xu]`fnvSVH"l{ #uf *]tVL`'  '%"%')*(Vtl2 +&=,P1Z4d6m8u:|::RzRrQhP_NTKJH6B#<71*1V\2::83-&39*"0=DKPQR*v:QVL" * )&#""::;>AB**A)Vlt/*#~~ '-*"9V|FE}rg\P;& 1EYcmv*rVt>Nj**" % % % % 0 K( ( ( ( +ky8%XJ^ EMF8% X 8 8 /  &% '% V:o}BT$4>I^nv6c3Bdt`=Em(=Sk.CVh0@Pu)9Vt#S)a ! / < OG Q Y _ Ja d d d :a U_ p\ Y W Q L I < 0/ ]  CSclN1 ) 9 cI >V a l t v y x~ M " | v }n Uf B^ -Y K ; 3 ) t R2{^;nYD1![0P % ( &% ( % % VXJ Ow:G ,YD!^y{H:Lu_`;'U}upj h"e:e=*_:-HelL#,PL|qfV)Fd9,$GVp U=eUemehjpu}0F[p-!SC{Sf8n 1 QD T d q G|  D  / / , ) L$  Yq9y^kF>)ueXn;K 8( {hS==eV, S:e=e=:eVX O = X u   | o @a mQ ? , >cvqQ1 . C Y i vy N &   { P % "K KK sI C A > 6 . .# P s +Fx^^y@3&uM #  ! $ ' ) j, R/ 7/ V,  / / V@J I   r G 2 ~ l c Y |C W. 4 v^Y8A)pCU"Jx!,6D QHamt;X fs4Tr  ?& O+ b1 ; C F K %K V4 % " %K "K % V0J &% ( % Vx-y   TOLJJJJJORWyV`IL!:0% %0:DOWZ WOD!:V`L:0%}r%j0g:jDrO}WZWOD:&% ( % Vp D!6Kdq~| v qidSC 3&V` 7tlilt V` D I.+##+.&% ( % V0 EJj?b '4DW8l[wk{*=g(z08>@FH K(K( {vgnOf"S F; jOB7}X 3 rM*lJJV@ I(K`HxFC>80(  0@P`n{kH5#]5! &)++L+")illLlifa[?VhKA6);Pe {h(V6@C+N[fnv{c((KV` z 0 HkEa=V2N(NNV ak u(2=EuHkV`9 Iif^SI?4,),4?IS^fiV`fCJ@5---5@JT_gjg_TJ&% ( % V 'dyjq|^TF9.$"=O_},6>utgi]dGY=V5TQQTTV^fnydyV`?+ YOD<<}<rDjOgYjcrn}vyvncYV`zyq|qrqgy_\_gr|&% ( % V '<6,3Nkx!&)1<FT^|tl~fvap^n\cY[VFQ0QQTY\iqv<V`P k tj_WWW_jt~~tV`s ? YOD<<<~DvOsYvc~nvyvncY &% ( % % VVP' (??2dG,w og]RG2/<L\iy? &% ( % % V0VO __V})[ '}:/ }iuOm7j/e'_ZRMG =R_o}!?\|4B}:V`TN ?5*"""*5}?IT\_\TI?V4M#B - '/<GTdqrttdzT|D1!5MB V`Y)gd\QG=2*'*2=G Q\dgVH"> |?g?jlorw|V`4xyod\\\}duoryu}yV`"T?5*""}"r*j5g?jIrT}\_\TI?&% ( % V"4' %-27:?BB EB*?/?2=47:2:"<<74V1</  ",<Vf %2?JOW_bbeb,"'%" ""V`S " "Vp=b2]<WGROGT7Z%\ \WT*'*%"$%b2V`Q2b*_ WL B 8 -% "*%4-?8GBJLGW?_4b*V`B4**4>IQTQI>4 &% ( % % Vw e@ $?x?x2ux{oT9$ .;HS^fn$s1x?{L~\y? &% ( % % V0| O@ x_x_xVC C3 !XBX4UX[`egpI{,!'/4I_w2<XBV`H T ?5*"x"n"c*[5X?[IcTn\x_\TI?V 1b M!3FXhv$4DWtc`a[TXIV?P4K,F$@80& V` CU VH :t t?n?nkhc|tV` b xyod\\y\ndfocyfnyyV` Tt ?5*"""y*q5n?qIyT\_\TI?&% ( % V $348'8; 8630.& *,/24::<<&734Ve ," +8CKPSXX XV/S<,V f ',V`C 30( (03Vx = "$" +;T+W\\ZTOG?7/"V` 2E *   *4?GJG?4*V`w B S4P*H=3)*4>I)Q3T=QHIP>S4K% (  ! Lx ( K You try it. Comic Sans MS" i l8~r EMF@ Zm Zm p     &% '% % V0Zxv% &% '% ( (  &% '% !% V0w\YV0Of{'uO*NeV0ljl*l&V0 0vvv*j*w" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V`Q.GwSm_ciYrNyD|?:4/*%~ yoe]NLE)HIJJIHFDA=:61-$ .7A "'1:CK% % % ( (  &% '% !% V"" &@nKdVZ`PhGo=r9t5u1v-w)w%&+28>DK{Vragl[vO5V\w(rmcZQCO:,Q&ZIh~qz #*w0Vv :&<=> >><;9640-*&*49>CGKNQSUVVUS"Q,*9P4Vh$ (*/Vl`D'1:G>5$ *V<&>)D*5LVZ(%!! ',2;ENV@80' *(V0B=EQE*?V*" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VI".9CMV_!mpruw{530u-j(`#UKA8.*&! qX?2& %|,v4q=mDjLhSf[ekdse{fginuy~ %+12468CJNQUY\`bccc b`\ZWS R"Q$P&Q'T0V4W8X@XCVFNNCX6e0l*s%z!"&+8HWcimopprssrqpomkhf_XQH@7 .%"% % % ( (  &% '% !% V\ " - 8!B#K%S'[-iqcY P E:.!Vl:k&x{~ yxvspligdb*a,xV0*)V74*yV`rI<*A?}<q8f3Z.O(D!:/&! #'+/37@IR [eoy!%(**)@V 8<sZ@3& yr&l/g7bBx:|3,& &2>Wo * V~0^89b@_I\Q[ZYkXtY|Z\^cjosx{~ !.5:'!zusyrrqkp\qUrOtHvAx*1aHxV?sn99655AJPU[`eiVSQOMKJF;71+(*%<V>^|knooomje b#`%\)\)\(\&\%E*D%EGKOQSV W W WWWU*TkVDAl \#_,a1c6d>MCK;J8I5F,*E\2Vl[ dCcH_NVVKa?m9s4z/,))(((*|t!l'd.]:PEEM>M=M>*L4cKV$i)("!#(5CS`fl~r{|ddlmkgZL</("*)V5,|~~}|zxvspibYQG>4+""(,' /8@HOU[]`aceefggfd*d{*-" % % ( ( [ &[% '[% % V s5msnVp9svxzuuuutsrnigc\S S+U0V5W=Z@\C^FaHcJfKhLkMm[ckZG5$ %y8ums% % % ( (  % '% *% % &% % !% VdGbqcTe6gjnsyrw|8{VzrV5Giiiihgfc^\YRI^ fnruz~*iVTFUH(N6R>VEYM^TdEw?r9n3k.i e_*G^VTAFcUYeP=*!*5?RqdbnSw*AaXxV0&'*+Vl% /Bs. *'V0fr.B%r.*m,CV0sut*&*i*bey|" % % % % !% VdgXVsI|<& }0p;iH_* *C]Zt" % % % % 0 K( ( ( ( ! :L >XR g EMF> X 8g 8g   &% % V4QM N X[ &% ( % % V0 _V0h ux 8uVpII xsssxV0 5}c*P5Vps XNC;666;CNXbmuzzzumbXV0 j 6~ #p6Vp ) }xpe[QF>969>F"Q'['e'p"x}V0DbU Cx|CVp 8 y tqt(y3;@@@;3(Vpc~yyzyo~gb_bgoz &% ( % 'j% VXx) D O '7?JRZbjrz *8@HP]hp{ .6;CNXcfhnsx{~$Txbpfw^[R % ( &% ( % % VhusX%   VQ:GMORURU ubRB5' "%Vp[['$ $'Vk U_o UVp tj`UMHEHMU` j t V x %5ES]kuu{ {m]M@ @ = 8 0 ( Vp 2/*"  " */2V k .>>@CFHSs fVF6+ Vp !  V {g !X`x !Qdz~68@uKSb[[[TX&VS PS[ n p XVp 6 xmcYNFA>AFNY c m xV0 r cP0xcVp y ) }xpe[QF>969> FQ[epx }V0p x r2zrVpV { R H=50005=HR\gotttog \ RV0< wVpSQ }xxx}Vp<yzwz&% ( % V b7lbt":S|[zetueH(R%bVY U 3cwxj_OA/I\fnt&.38;;863+ 7LbwcwVp7 < z}usuiu^zVQNQV^is}V% Z-mySv5t%tty~zrjb]ROMMJ %/:~EtRimYLA61,",8,[,}1<IVp Q i_TLGGGLT_is~~siVK 4'JJJMMRZeu!$$! =D-Q\djloljmbWZ?O*?, JVpJGB:/%%/:BGJVp 3 J'GB: /% '1<DI%I/I:DB<G1J'Vp`*'z"ogbbbgoz"'* &% ( % 'v% VI| "+'1/3?6Z9}661+&V~~v{+`[e % ( &% ( % % V`s57=VSI6|dVp^)| 5BZ}S>VCKQV[}[Z^=[*Y5Vp*ZT3Q)LD9/% ) 3 =HP%U/U9UDPLHQ=T3V 2 l~{vnnf[]cm~Vp> . "-5:::5-"V8o . h ~&88=XhVp /U {qf^YvYlYa^YfTqQ{TYalv{V0> 8]>X;]VpH l@[=Q8F0>%999>FQ[epx}}%}0x8p=e@[V0~ ;;Vp@ ;8 3+  *2 77 7+23*8;V0XJ%`h%Vp['$  *277 72*$'V0/ 'Co{Vp I|e[P HCCCHP[eoz zoeVp c~yyuyj~b]Z]bju&% ( % V` {<ph`[=" 0E!U)h1{<V8Y K u?kcmu<u?V8C l Rc[U`emcV@Y Hl Q mjhfcfhjmV8 R 0]B%:U]V@D W `][YVY[]`V8{ ! % %V@ & / '$" "$'VH   0-!V@}   VH  0EX$k,}7xAe7S/B'-!0V@  520.+.025V@x  <}:{:y:v<y>{>}><V0 8- %,0/8V@  //,-*-(-%/(1*1,1//V@  74 2 0 -0247 &% ( % 'v% Vp : dU!&> K!V<a^dqfiiifa$[LQFA6+ %****'"~xv vssvx{{wldL1iYI94.)&&&&$$!  % ( &% ( % % V`1 f v~.;C vVx qC^ly1VlACCCA>v;f3I).CVp ys KHC;0& &0;CHKVP( e )Ttif!+9G>AVp` 3 {pf\QIDADI Q\fp{ V aSF9 )-7?JMOOM{J#aVp$ fc^VKA7,$$,7AKV^cfV Z sEh=^2X"SPPPPSVVsEVp &r ' ~s kfc'f1k<sD~IIID<1'Vp pzrgd_\Wr pVp c] {qf^YVY^fq{Vh 7 /\G, &&&&#!7Tl\Vp YdZ OGBBBGOZdny yndVx 7 qfYNLLIIIL $6La&~Vp 7 &#|qi dddiq| #&Vx WIIIFA6v,n!hcc IVpU U& &0;CHHHC;0&V0 2 `n`Vp j ynfa^afnyVp s~yyy~~vqnqv~ &% ( % 'v% V0 Vcj % ( &% ( % % V0 ;pV0 8vF8Vp " )V&L!A94449ALV`ksxxxs!k&`)VV0<G wNy UwNVp4f cYNFAAAFzNuYrcumzxxmcV0c M}Vp^ 2 j` UMHHHMU`jt tjVpIQ }xxx}&% ( % V0 GV0 g ,,V06 n %VP6 4l V0I #T:VPBe  %%%V0 :R):VP YWOG?757?GOWYVP 1/' '/1V0 r w5DPwV0 S j ('CV0 !%F:`L@!%VP +5)-!%%% -5 =EE!E)=+5V0C 7CR^ 7CVP VPTHL@D@<@4H2P4X<`D`L`TXVPV0' q j VPS> t  VP [8 wogegowV0< M wv>V0'r 3 ( jh(V0* g flfVP [8 vnfwfofgnevg~ow~vV0x 4c K0VPq1 g V0r 1 K 0 (KVP < >6 ...6>FNN NF>VPo   #+++# &% ( % '% V0 RcfR % ( &% ( % % V0 | 0xk X0V0 >Vp | 6 xmcYNFA>AFNYcmxV0}> CVpC @ V0[ Q{h=QVpSk f\QIDDDIQ\fp{{pfVpk { RH= 50005=HR\gottt og\R &% ( % 'v% V8 *NwV qN % ( &% ( % % V0R ' SHSV0i `Z1_t 9 VpT T  (05550(V0* gl4 | cl4 VpzaV L A 9 4 w4 m4 b9 ZA UL RV U` Zk bs mx wx x s k ` V V0 w  Vp  |qidddiq| V0c> NVp @  V0 S 0nVp9} qg\TOOOT}\xguqx{}{qVp ND9 1,,,19DNXckppp kcXNK% ( _ I@gmore Comic Sans MSj K5X c EMF5 X 8g 8g   &% '% V j/0=Mc}|vi+dF^^\xYVVVVY&^Cddit~ $ / 7 9 < < 9 7 1 , $ h0&% ( % V 7 j @R (    } m R l D  l a Y N F < 4 _ 7 ~N#vS3hB4"FIN Van| *2:Kpvld^>QXLvIIILN.Vfaltv nYC+s^N>( }h!P/E4=424*1",$  "-u!k,c9]GXTSbSoS|SX]chms(zNtvtwz|6IS^QFC>>%>5>GA]CrIQYdq3R1W.W&WRJ/ n[F3 2R8p @P] j!x6Ky ! O Vg p|   j @&% ( % Vd y+dvtqc^YVJS|Y[afny7Rm1LVanyTdv&% ( % V> / -%3;CEKzU]xtVnVKA91(#$LtGl (9K"aBv_z9D"L(Y*d*q*|(% dAm&U=%dD{sqfkT|!J)|1<DILQ^W}  ,9GQ\dl}ouooogo_lWjOg=\-O?)lW?' nadi'n\qnnlf:aZ\uTNID>i q)|Gj ?|_goZOG<7///4<G/Q=\GdJjGtB2tW,:|UqbfpY}L<,vV39Nhf- % ( &% ( % % Vh@4 #%(}c]UK=2HVxn %+o5RX|f9fv^Ff{q; sghc%V`D/ eb}ZrOjEj;j0r(}%(0;EOZbeV )C6+Ft!Jr I>6d.B(&  v#Q&,. 6AFKQY^iCV`xVLA999ALV`ksvsk`VVxU _15FU^rs ($N1eJ-{iVFV`P(  (2=EHE=2(VQ 5 +'%!2.=<ENH^KnKH@8-| y q id\YQ%!V` q09-/%$$/9CNVYV%N-C09V`^ |uYW>?)* 7Og,N|V`? |ttt|V~$|\<diNQV^Jilq{V`Y> V`M"ka{VpNfN\NQVIaFkIuQ\fp{ukV` "< -#}u#r-u7}BJMJB7-&% ( % V %  $),)'! V`)J gBvlf.6FY/nmV`M[  Vp_fa\tQDIA<9|9V<QyO &,fV`%I?4,,,4?IS^fif^SIV`0Atqi^TJ?747&?1J9T<^9i1q&tV`n &&% ( % Vc>S h))<L\o|wmbWM?-zMA_LeLjOmOrQuQrQwOzO}I}GA9/$}wu mVxA*wjWA,wdR<D\t-'?7OD*wV`II]\ZRRGG?=?3?(G R\ f(q3y=|GyRqZf]\VpZ?$ qN^t 'B?V`g_\TI?5*""*5?IT\_Vrd ! $Z?_y}qlfaY$).14<mARF7LNNQN\I,FA V`EP~vkaWLDAD LWa!kv~ V` vy ^[SH>4)!!)4>HS[^V`3' {phehp{ &% ( % VRn!<Zznz^TQ4IVxI)dLL_?r4)OTZblwrRV`4} VpI*)B7RD_QgZ/|/z*wl bZQOOOV`/%%/9DLOLD9/V gwe]J2*oB_?'l*g-_gwV`^`jjg`_UTMJM@M5U-`*j-t5@JT_gtjjV~ .M -Mjx|naN>&4uAhNZYPaBt* V` 6  Vx Q 3kNNf1~3M pP#5CcV`d W V` yc { pf\Q IFI(Q3\;f>p;{3(V`Rb ~si_TLI LT!_)i,s)~! &% ( % VPZ R X   x } 8 +R XVH| O  y a:  u V`ZY  } s h ` ` ` h s }    }VxA 0 ~ q at 9) t{{)A  . D Y ~V`^= l b W O O O W b l v   v lVH b ~ ^!2a,FV` u{x{Vps %& W0d%ft"B0tT6,0dV` !& BF?<71,)")) 1<FP [c"f,c7[?PBFVH 2 8 pqQA64Fq~B V` @ @ROG<2((2<GORVP !2 81v))16NV)vixi@q81V` 2 ^Q[GS<H4>444)<!GQ![)f4n>qHnSf[[^QV` kYtj_WWW_jt~~tV`L  @ 6 +t #j #` #U +M 6J @M JU U` ]j `t ] U J @&% ( % V R %*%%""%%( * * 02228:=E]LPQ=T-T QLIA7/) *Vx$ BXs &HP. $4u?`IBV` q p/m%eZPF;3%0/39;DFLPOZLeDm9p/V FXp1Id'vQ ;&scSFV` nkcXND91.19DNXcknV` ]7 &)& V` _2/''/2&% ( % V '9AxIsQpZm_mbklktk|mmpsss}pcXH:0-*w*d-T0L5A:1E$P] 9Vh g wog_#ZKTvTWvN+V` L Vx[ WZ\d jo+wF[lvC>3&WV`, uwmbZZZbmwwV( ynda ^^%^5^E^WdmfnySF;1)#z!_J5"#&3AyV`[ ~{sh^TIA>AIT^hs{~V`z {qg\TQT\%g-q0{-%V`@ ! }si^ VS!V+^6i>sA}>6+!&% ( % Vw *w NeIm3ww obG"XF3 0jCtXn#/+71:+7?BNeV  {}wlgbbb b+gV`X % @=z5o*g gg oz *5=@V| I ?P*U"X gE"xxV`w ^ xuxV (8 EP1ZCeYp ' 9 0 i>&xhX(V`z [ @6+###+6@JU]`]UJ@Vhj {I 9 g @ [ s  * .  g O 7 k 09 V`Z A > 6 + !   % 0 8! ;+ 86 0> %A V`& Q 7 4 , !    ( 0 3! 0, (4 7 V` s SRPHH==535)5=HR\g)o3r=oHgP\SR &% ( % '% Vla 2 NF>6469IV^afiffd^VTN&% ( % VPQ % h TLD<,,>>49DLTVX^ % ,,1AQY^fd^QD>>,V@V %y A 4/,/49<94V@ w ditq^^dadV@ o a\Y\afifaVXa Y qqnf^VTLNNV\\^qV@ w fa^afknkfV@c P l NIFINSVSNK% ( % ( i\ ͭublend Comic Sans MSU?Lɽ2` It's loud! Comic Sans MSL5XgI EMF5 X 8g 8g   &% '% Vx~W a .p X = k% #   e @ " " " " _ 7   d ) j T v< \' F 1 !     & . 9 F Q \ f ~    D4 7 : : : : 7 %4 -2 5, :* ?$ E G J M J G B = = ? M ]   nG d F a&% ( % V . A  l T < '    y q g Y O D 9 / '  1 G \ t- G ] u ' / 9 D O Y g q        W %  % ( &% ( % % VJ #  o Z D 1 ! | w w w t o t o t |      4 L g  VEY#w o l g a Y Q L !D /? A7 Q1 g/ |) ' ' $ lQ9$  ' 7 G \ o w Vp q  { q g Y Q I G I Q Y g q {   VEY #$ ' ' ) '/ ?1 U7 g? zD L Q Y a g l o w o \ G 7 '  gO5$ VpG&# !    ! # VJ #o t y w y y | |    z R %  ' Z       w o Vp X   { q g Y Q I G I Q Y g q {   VpE           &% ( % VP z Y- p + ' 2 E ] Pz 3z YVht >  Z  7  j W' 5 = /@ @ = 5 h' Vp ) '  } } }      ' ) V`A w ' a > , . .  : $g T G wVpt[ _ U G ? 7 7 7 ? G U _ i w   w i _Vh& ) 1 9 > N ^ l y t l _ \ fY I_ )l  )Vpv'       $ , , , $  V@R  /O  Q t VpJ  y q q q yy q o q y     VlT Z Z T %J B7 U b b Z U G M : *     T Vp5 T R J B 4 *     * 4 B J R T VPl ? (' ~\ w 9 $ L  2 E ?VpnH B 8 * "  " * 8 B L Z b j j j b Z L BVpqIy A w 7 o ) g ! Y O E 7 ! / ) ' 7 % A ' K / Y 7 a E i O i Y i g a o Y w K y A Vp-  F < . &  & .x <v Fx P ^ f n n n f ^ P F &% ( % '% V AzbI1 ).4ALYdnv'<Qj "=RjvndYLA4) wM % ( &% ( % % Vd6#w\A) )16464.1.)$ !'9Od| V+;#9I^q/Gb||yrt\nGi7a$\T LF><619Vpv_^\TL>4*  *4>LT\^V+; # *E]uq^I9 16<>FLT\aion]tJy5|Vp9Vd: #1 ! }O Go$)),,...191 VpH v ^\TL>4*  *4>LT\^Vpf3     &% ( % '% VH=O<AMFLVall4yY&c46O jpP3'JZm(Mu .Ps-K[k.Id+|YL~ ! / !< WI \ d 7i oo q q o Ui a Y O ? C1 n #Cat{S3 [ 3 & . 4 6 9 ]< 0> < 9 6 . Z& 5  _B$~ aC#v`nKf5a\QIAm>8<<< % ( &% ( % % VH= KJ$,6bD)QaqL~N )GdxS3 /EWj %M}P* ob ?8"Spr WK?y'6i<tvniRfV@6 IP}xCh -=Ps1QlCs <' q9 I Y g Oq  5 m? u9 =1  b ,Y)nVk>A# xkxPX58 sMP}Vp | SwumeWMC5-%#%-5CMWemuwV0M EE m  X  w #g SW ~D 1  >a~nK) . f< >F Q Y \ a d `g [   (Ns9sV[tA& ^ 5$ / 9 ? D RG G D ? u mVp o e W Os Gi G_ GQ OI WA e? oA yI Q _ i s  y oV8W IG`g 0i g d ^ zY ON 'D 6 &  gG'~^;q^NpFX>@6(1&r:fddf5ljqy(>S{ ))FBa_yz?e  0 ] `g Vp @< 2 }$ u g ] S E =$ 52 3< 5F =T E\ Sd ]d gd u\ }T F < Vp8 fd{\mTeF]<]2]$em{$2<FT\df&% ( % V Z5LZg|~s k7XRPoKEC@=; ;0=S@xEMUcpmK*~ {{~}bM zLV`; V .+#yqqqy#+.V`PgwlbXMEBEM Xblw &% ( % VH #KC3 -BWer SC>;5w5o3g3b5R8E;:@/H'N^h nKVxY b ~ -=HPx5k>XH@S(X^^^[XSV`; 5+ +5?JRURJ?5V6 . M[p}+ ;K@5-+%###%%(}-x3MV`& Z xmcYNFCF%N0Y8c;m8x0%V C ] 3 !#+6 Pn ()C>` hVF@;300003h>NH>N0P#V`e | H0E&=2( &0 :EM(P2M=EE:H0V` f I Cp@f8[-S#SS[fpz#-8@zCpV` 9& [QF>>>FQ[epx{xpe[&% ( % V d Z +z%r8mMgcexbbegmwxhUE8* V`! & g c V` Y  &% ( % VD '2Mg|zzz| oZE2 V` s V`&&% ( % V * #t&o>gSdnbbgltzp[K8+V` }; )& &)V` kg  &% ( % '% V 2tAzK%-+U0[Z1Qnq\I<64449>FNYdny)ktc]vUE?::::=OZgBhSiKfz % ( &% ( % % Vpo "Eb}f!sXC5PCMXEs;-F EV|@ @ m zJcXP K-EUC@@@ @hEKP8@Vp| O;M1E#=/% #1;ES [c%c/c=[ESMEO;V%0KgfD&qCTc<$ NNNQTYi|~aC4Wzs]VpsDec[SE;1##1;ES[ceVG8$.)69<I>YAiAvA<1)$|vnfa\VTQNLVpn[$ $.<DLLLD<.$V@ $IIw$Vp$M+)! !)+Vh^22RUZe9w6j6_6U323 6>AVp%1wougkgagSoKwCACKSakuV< )rzzov]aZS_V]^UiE!&&%OwnS>99u9grVp$ mcU{MmEcEYEKMCU;c9m;wCKYcm{wmV+&&"$W!%U 3s YF&{ !&C^cypBU"&Vp@&$ $&Vp!5  Vpg;tj`RJB@BJ R ` j t K% ( U? LKW9- I like it! Comic Sans MSUr% 8%XJ^ EMF8% X 8 8 /  &% '% V:o}BT$4>I^nv6c3Bdt`=Em(=Sk.CVh0@Pu)9Vt#S)a ! / < OG Q Y _ Ja d d d :a U_ p\ Y W Q L I < 0/ ]  CSclN1 ) 9 cI >V a l t v y x~ M " | v }n Uf B^ -Y K ; 3 ) t R2{^;nYD1![0P % ( &% ( % % VXJ Ow:G ,YD!^y{H:Lu_`;'U}upj h"e:e=*_:-HelL#,PL|qfV)Fd9,$GVp U=eUemehjpu}0F[p-!SC{Sf8n 1 QD T d q G|  D  / / , ) L$  Yq9y^kF>)ueXn;K 8( {hS==eV, S:e=e=:eVX O = X u   | o @a mQ ? , >cvqQ1 . C Y i vy N &   { P % "K KK sI C A > 6 . .# P s +Fx^^y@3&uM #  ! $ ' ) j, R/ 7/ V,  / / V@J I   r G 2 ~ l c Y |C W. 4 v^Y8A)pCU"Jx!,6D QHamt;X fs4Tr  ?& O+ b1 ; C F K %K V4 % " %K "K % V0J &% ( % Vx-y   TOLJJJJJORWyV`IL!:0% %0:DOWZ WOD!:V`L:0%}r%j0g:jDrO}WZWOD:&% ( % Vp D!6Kdq~| v qidSC 3&V` 7tlilt V` D I.+##+.&% ( % V0 EJj?b '4DW8l[wk{*=g(z08>@FH K(K( {vgnOf"S F; jOB7}X 3 rM*lJJV@ I(K`HxFC>80(  0@P`n{kH5#]5! &)++L+")illLlifa[?VhKA6);Pe {h(V6@C+N[fnv{c((KV` z 0 HkEa=V2N(NNV ak u(2=EuHkV`9 Iif^SI?4,),4?IS^fiV`fCJ@5---5@JT_gjg_TJ&% ( % V 'dyjq|^TF9.$"=O_},6>utgi]dGY=V5TQQTTV^fnydyV`?+ YOD<<}<rDjOgYjcrn}vyvncYV`zyq|qrqgy_\_gr|&% ( % V '<6,3Nkx!&)1<FT^|tl~fvap^n\cY[VFQ0QQTY\iqv<V`P k tj_WWW_jt~~tV`s ? YOD<<<~DvOsYvc~nvyvncY &% ( % % VVP' (??2dG,w og]RG2/<L\iy? &% ( % % V0VO __V})[ '}:/ }iuOm7j/e'_ZRMG =R_o}!?\|4B}:V`TN ?5*"""*5}?IT\_\TI?V4M#B - '/<GTdqrttdzT|D1!5MB V`Y)gd\QG=2*'*2=G Q\dgVH"> |?g?jlorw|V`4xyod\\\}duoryu}yV`"T?5*""}"r*j5g?jIrT}\_\TI?&% ( % V"4' %-27:?BB EB*?/?2=47:2:"<<74V1</  ",<Vf %2?JOW_bbeb,"'%" ""V`S " "Vp=b2]<WGROGT7Z%\ \WT*'*%"$%b2V`Q2b*_ WL B 8 -% "*%4-?8GBJLGW?_4b*V`B4**4>IQTQI>4 &% ( % % Vw e@ $?x?x2ux{oT9$ .;HS^fn$s1x?{L~\y? &% ( % % V0| O@ x_x_xVC C3 !XBX4UX[`egpI{,!'/4I_w2<XBV`H T ?5*"x"n"c*[5X?[IcTn\x_\TI?V 1b M!3FXhv$4DWtc`a[TXIV?P4K,F$@80& V` CU VH :t t?n?nkhc|tV` b xyod\\y\ndfocyfnyyV` Tt ?5*"""y*q5n?qIyT\_\TI?&% ( % V $348'8; 8630.& *,/24::<<&734Ve ," +8CKPSXX XV/S<,V f ',V`C 30( (03Vx = "$" +;T+W\\ZTOG?7/"V` 2E *   *4?GJG?4*V`w B S4P*H=3)*4>I)Q3T=QHIP>S4K% ( ?) L&- It's yucky! Comic Sans MS_5* (X{n< EMF( X 8g 8g   &% '% V(%[ 0  $ / 1 7 < ? G L Q T W :W RW Q L G ? "7 0/ =' E! M R X ]```]UPH@5r* % ( &% ( % % V+7Ywt r t) w< I T \ a g q w !       Vpn y  7 R w q l *  $ ) ) R) :' %' ! y Vp\Cy v n d Y L ? 4 * " " * 4 ? L Y d n v y V+ ? g 8\ HQ ZI b? m4 u)  z05555520 - ( " g 8Vp G: l "i a W L ? 2 '  " / :' D2 L? LL LW Da :i /l "V } um]P@%o% /u-0255uVp  U H=3+++3=HUbmwwm b UVp V   &% ( % '% V 0\ OID?97479ALQZl~yqk7fUYS[cn~  zR* \ % ( &% ( % % V :Vwjgdbbbbbbbjlr~WD7,  $&,.49DwVx ?])+9O>/FKS[fqt{\Vpsl_TJBBBJTy_vlyyylVxo ' y~8=@@@{=i5V*F9 1yVp{R }uk`SF;1)&)1; FS`k u}VJC rM%Z>b<6,/&Z! "-5Vp#  %/777/% VpCY>\;O3D):222:DO\it~)~3t;i>\ &% ( % '% V\q*Ye%j&,6L^~tFyI )Gd]@% -=Obu 0BUex >;NH^X{v 6c1F[n&\9t%bJ+@k|iS>&#A^y~^>  ! ]) 5. 1 4 6 4 j1 E. &  jG$sYq;V>) vcN%xH % ( &% ( % % VX8 O]_! !6nL6dyc3!Bb`= *=Oew rb RB2%"0Hc~jL 26a$YtaQ9>w.!/mVP " M2H]p;[n(~8X~) CNY~qN1l " _ b'zA tdViC61 yN#v[>v.h [C- k[K:- Vp k:7/% %/7:V0D <E  P 8P{ydK>1^~vP + , 9 D N eT :\ ^ a a  0 X}(HfqY># .ASd[q3y~zH Vp c  {sss{ V@+ J <Ia a g^ ?Y T L A 4 |& W 2 lyN[4;p^3xHJu@Sc,4<Ndy9Qi~):Zz'J o  a Vp 74 '    ' 4 A L V ^ ^ ^ V L A 4 Vp5M &% ( % V W5 B_s]SH= 5'-E(b# "#5(H-k5CS[emP0"{xvsvxo{W?'tRD Vp <; ~siaaais~VpqbTQI?4' '4? IQT&% ( % Va, ) $>u\byUG:*z \vlaVLD*,5=EGMMMMVpuyl_TJB?BJT_ l y Vp+ zmbXPMPXbmz&% ( % Vj D - $> Vdq+|6CScks!f NC6#lL,xsmmVpC &  Vpf yyyvnknv&% ( % V` /JLzTjbZwI<41,'$$2'O,j4z<DLTbo|wroje_ZRM:%|JVp7h zrrrz~vsv~Vp"wmereeeZmPwHEHPZer&% ( % V{ 6R *":7EEMUUg[z]]UK8(}um]URVp} ; 52* *25Vpc & %/"" "/<GQYYYQG"<%/&% ( % Vp gr}%U X" jWGgVp 6 o  Vp^ P yodWJ?5-*-5?JWdoy &% ( % '% V}6 (#ofE?====?B GR)]3m>}IKNQQNIF ;()2!=HScksp@ % ( &% ( % % V@I! c 3xoEVbwV2 -ojjjjjjjou z!!##!=Q cqsy~~yzvjqUf?V/C. oVpAU rog]RE8-##-8ER]gorV C }  (0@EKU`h~mfx8}H{ u!h.[;MF@N Vp E U)RJ@5()6AKS(S5S@KJAR6U)V0  Vp  ~ Vp h | ~vsv~ &% ( % V U /FFFCF;3#xspk%0:EwPl`d{WOIGG IL&O@TX_nj~wFVp ko oldZOB5* *5BOZdloVp VU {naVLDADLVan{K% ( +)  L)  L + It's sweet! Comic Sans MSM" +X/up EMF+ X 8g 8g   &% '% V1 =:zlx_sWkL`GUAM?C?8A-D(G#LT\w"  5=HP[hx~m: % ( &% ( % % V#n5psssspnkhcz]r[lUdPdKbE_S!`$p,~4AO_o"=n5V$_!K_C_@_;b;b8d0j+o 'zgL<1, )-$@!M!K_V`Qm?j5b*W"M"C"8*05-?0I8TC\M_W\bTjIm?VL %'2888850*"'V`$&" ",7?B?7,"Vs #(08=KX`}cgn5?uvk`UE0( 02V`| +(  *2 52 *(+V`PL:0%y%q0n:qDyOWZWOD: &% ( % '% V U :W"tljgb(b3b;bFgPlXt`hp{Gz{"s*k0`5X8K8@580.*((#" W % ( &% ( % % V !Z%|l_TOID A.& "UZV (A6AFDVIcTp_{l| BxJphc^SKF@;600((AV`e SHbEX=M2E(EEM Xb lw(2=wElHbV I Ew *:E{MkR^UPX[`f h kpsxx{{{}xGEV` b G=2***2{=xG{Q\dgd\QGV N !XXHX8R(ME@:0 ]U &.3; >>FKNVXXV` N x8u.m#bXNC#;.88;BCMNUXXbUmMuBx8V` |U WMB:::BMWaltwtlaW &% ( % '% VLs *= (w3B@ M]pb)~I6SvsCvDUVHi8 ,BW|7-ZEmS}cs0FKsc{<qL-&e(+.+:(m#(S{3pSXq= _! =. 9 D I Q T ZV 2T T N I D \< 44 )  ~^A#qY>~!k[M@5x+P#(p= % ( &% ( % % VH|/ ' K: o :%5HT[pn6.^N+q~U)5<%Qy'?TWD2!#+0E]qh^v<1[vY>!$\9rxh]JSKE@=@:VX/ OW*O u%3CScv8U1pa,a D.|8@H'N_SVXj2W~}IhS:% [1o_RvBh"P=-% zTWVp2NwoaWM?7/-/7?M W a owV0 pEXV=SpNF;03#`)Knx[= $ 6 oF MV %a l t | \ 2 ) 4, Z, ) & !  / Oo n8SP9e{nFj8XVp^ XVNF8.$ ($0.080F(N VXV(w lC y t l Tg ,\ T I < . n! K + snVX9E5% [0p=@==p@CHM UH]nhv &>Sk~!9Vq > d  $ ) VpJg6T 4J ,< $4 , , , 4 < J T ^ l t | | | $t ,l 4^ 6T Vp| c ?==35%- %3=GU] eee-]5U=G?=&% ( % V|nI9)yiVD2)9IYiy2DViyyiYIVW> g % b!!-C VkpcSC3 j* V`T ~vvv~V`d! V Kq )$F^| 2DZow_G / fI. V` e -*" "*-V` % ,)! !),VO gu]RMJEBBBEE GMO U#-V%PF3 "r/ZguV`Q b>_4W)L!B!8!-)%4">%H-S8[B^L[WS_Hb>V`c7 mhj^bSWKMKCK8S0^-h0r8}CMWb}jrmhVRr _W O$J2E?EOE\EoJ|OZejb_ZTLD:2_V` }sh``x`mhesb}emx}V`9 }s h```hs} }Vp|nGID9<)1$)9IYiy$1y<iDYGI &% ( % 'X5% V4 j 4 F: H* [ p {     q l g _ W Q L !I .I ;I IL QO VT c_ ni vy ~    d   ~* q5 a8 V: K: >8 10 #* %   w {l nb cW VR KJ @G 3D (D B B ? ? : H % ( &% ( % % V`q Z `J v$      n @ -Z `Vxn  | t )t ;w Kw I| N S Vd Q A 1 {$ a >! 1 G i  VpGn     w o m o w     VHE + S [ ab c [ b  l SVp { q c [ Sw Sm S_ [W cO qM {O W _ m w   {V` u c ^ V Q I A 1 E ] !b NZ sJ 8 " cVp /7 5 |- n% f ^ ^ ^ f n |    % - 5 7 VXZ  Z ? ~* ` @ #j o (r 5 H ^  Vp ' , * "        " * , V@H.  , -g b K C T j Vp\H l j b Z L B 8 * "  %" 3* ;8 CB CL CZ ;b 3j %l VpJ a F_ <W .O &A 7 - & . < F P ^ f- n7 nA nO fW ^_ Pa F&% ( % V0F c 1x| g 1xVp5_    t l d b d l t ' ' '  Vp> ~vsnk`cVcLc>k6s.,.6>LV`nv~ &% ( % 'J% VhW_S t ^, LA 9W )o    $ 2 O j t  ) 1 9 D L V ^ t    , 9 I W b o |    j O 2 $ " % ' % "  | o W L A 7 , $  |bI, % ( &% ( % % Vx- ^A ,? t   $ , 1 9l NG l7 |,  VxA 7 W w  . ^' 5 = B    l NT 9? 1, , $ Vpl!        ! ! !  ! VxAB : Q'   w 7Z B: J O * ? T   l ? B VpU?A ? 7 / !     ' / 7 7! 7/ /7 '? A Vx0 O J Bt 7? oO A T j, I o   OVpl! %     % / = E M M M E = /! %VpU '/777/' K% ( ) ! LKr jW S7 It's sour! Comic Sans MS_ T3 & CXPr EMFC X 8g 8g   &% '% V >wdTG<1)$~sh]!X$S'K/C93Q+b#t 5e} (3;EPfpxu_J % ( &% ( % % V]wJ#|lbWLGA?~<v<)9I\oVrwl#!{<s<p<k?k?h?cG]LMbHoC=53-#|j TA('5@E P]p~{<V`6|~tia^a&i1t9~<91&VP '#7j(+5C8+ zb/#V`rM%""%V6 3;CSX`hn~jWBOgv`P E3V`t 4 [XPE;1&&1 ;E PX[V`u *252* &% ( % '% V 3 ;l_QD<4/,)'' )+,64><FGNQV_`hnv~ Bu~{skhcXSK>3( }gR % ( &% ( % % V y W!"wdQA4$ G GILLQWbjw"Vo U =+ ;HV'`4hAsTw ^VNHC8l0b+Z&Q LIGGGV`; .'+#  '1<DGD#<+1.'V .g ! Buxn^ P"F 3FSSSXXVX^`ccffw`E^ V` Z h ~tia^ ai"t*~-*" V H !0& oW"Mbu (08>H0V` ^[SH>4)!!)4>HS[^V` !+  )4<?<4) &% ( % '% VHq [f}pE~ d1i)9A YqiVC3#9Vvp`XSH?@b=t;;=CEKPX/hM{m&K*s@Xk$T!W5o PKxkAPc5 w$ U6 2I Y g q | w d R )   n L ,t i \ L < ) n QC6vV3xk`sUHMKEEHXK%P[ % ( &% ( % % VPXV M0;uH:UcvW!V&3NivN;(<^s]H80+ :_reteghGk's{qT6 .>N^q~f!NL9|# ?rM0V8Q G# (0BCeXm56M^e}FyO#+20m368r:b,{kdX4E0cAmR7~xspmheVpA;1#}og#_1];_EgSo[}ccc[SE;V8 G86R0+#(X 3[s~U8( 1 F j\ Eo   j T ,  d g g 'd La \^ o\ T I > 1 $ B bi0KH)]sk@M8Vp+ ' 86.&"08@@@&8.06"8V0> E f A  t a sN S9 6! & nIp#`PC5~+P% U (0{v(pZppsx@h!A^ {!9S^k & 6 A 6L VT v\ a d VpCK w o g g g o w       Vp x {se[QC;313;CQ[es{ &% ( % % V<?zwtw_wLz9|'*5BU$_7gIo\urz}}wum-g:_EUOJW?]5b'ee b]WOG=/" &% ( % % V#d_ZWwWbWLZ7\!bgow/?O_rdV I!%2BMZr})<TjW|OgJTBD:4' V`RVY-# #l*:JwZjg]rMz?'E2?7=?7E2J'RUZ]__b_]ZUzlV` mrh]UuUkU`]XhUrX|`ku|rVz!:*}uj_RE5|rjd%/7= ?BE%E-B:V`<UbRXJM?E5E+E MXbl w+5?JwRlUbV`pzogdgoz&% ( % Vs) "*:GU]beggge_'W5R=JB=J-OR ROMB7* &% ( % % VUw?tbO?1! |n^QD6),<L_r'7EOZbjor&r4rDoQj^en]|RG:-  &% ( % % V6 !o_QD7,$ )<Odw V!;S#  |qd!Y)L4>A4O)_obO9'.>N^q V`3] V\ !"-5?E JO}obRB/ dV`mrh]UUU]hr||rVe #MOR&R1R<OFMQG\?i7t/% 2BR_mwn\L9&MV`!j`U MMMU`jt t!jV`j+&% ( % V5 !)19ITYiv|"5|=vBlOdU^ZV]N_Fb>e.e$b_WMGB:2  &% ( % '% V< j< H0;FP[cns{~4?GRZ~bxgprct[wSwKwC|@;50( |tob\TLD:2  % ( &% ( % % V a %>% V p #>FHNPVX^`cfhhhhhfsfVF3%>V`| 6 0&&0:EMPME:0Vp rp `f!f4h7h?fDfJcL^O^WSWSWPWNWH>HXfstj_RD4`V`R _ '~$tiaaait~$'~V j%o#o#o#r rrrr ljgd_| #3>KS^`j%V` r C9.&w&m&b.Z9WCZMbXm`wc`XMCV9 ]= RGD?:4/, !7DR_jr|RV` eW yoeZRORZeoyV`, #  &% ( % VE  1,)&&&&),16>Vpy6l!,!4&:,?,D,G,J,R&Z!rDgLZQRTJV<V,TI >.!V`u3&!# !). 333.#)&!Vp JZ!r&.tAZ!V`FM|1y)t$og_Z$U)R1U9Z>_CgCoCt>y9|1V`  V`E,$$,49>>>94,&% ( % VxI%C/GWboz_WTLG4!V`AN}~ytld_ZWZ_dlty~V`9Q&% ( % V1 P '7J\o_OB4,!V`g j |rh]URU]hr|V`g &% ( % V0{ ]MuV`} jgb{]vUvMvH{C@CHMU]bgjV` &% ( % V0w 8b^o5V` H|@w;r6j6b6];X@UHXP]UbZjZrZwU|PHV`x ##+05550+#&% ( % V0 nd LYLV`{ ) V`B! ] ifa\TLGB?BGLT\afi&% ( % V0 p fXI8fXV`6 s  V`J nHk@f;a6Y6Q6L;G@DHGPLUQZYZaZfUkPnH &% ( % '% Vo Ay^8CPkc9 3~AsQhtUK@80( #/ L i   # ( + 0 5, =? Kj e 0 5 : @ B #B +@ 6= >8 I2 V* a y   & < T ft yb O < *   q L ) tN)\P6+$ +8 % ( &% ( % % V` c 8nPQ!`a;sCyfK Vh v[d8# I ' S C 8 5O 8 CP]|sd8V`z _UK@{8q8g8\@TKQUT_\jgrqu{rj_UV@E>Z , w K @  T P, V`.+< 59 +1 &   + 5 ? J R U& R1 J9 ?< 5VP r E P ` ` ;R YB s Q 9 3  E V`SdM J B 7 - #   # - 7 B J M VPUF+ E n < _ 7 < ~\ d  SE nV`IG aD W< L1 D' D D L W a k v ~' 1 ~< vD kG aVp 2  Q , fv9~ ' D  2 V`@3G D < 1 '    ' 1 < D G V8e >Q6+`vV` |ttt|V`9 ', K6.++.36,V`P A;80%&19<%9018&;V`| pVSK@~6~,~!!,6@KSV&% ( % VP D qidddiqv~~~yqVP G A 9 / %  % / 9 A G VP3  y o g a g o #y # # VP^ \ T O O O T \ a i i i d \VP8 2 , $    $ , 2 VP$  z p h b h p z  VP U? +V%NII INV[ ccc%^+VVP  ~tjb\bjt~VPl2_ A 9 4449AFNN N I AVP8 VP_   |    VPZ;g G FA >9 9/ 9% 9 > F K% S/ S9 SA NG FVPDI       VPK + !!&...)!VPr 2 _ |Av9n4d4Z4R9LARFZNdNnNvI|AK% ( %! : L,s w9C&Can I have some more? Comic Sans MS 1 5X c EMF5 X 8g 8g   &% '% V j/0=Mc}|vi+dF^^\xYVVVVY&^Cddit~ $ / 7 9 < < 9 7 1 , $ h0&% ( % V 7 j @R (    } m R l D  l a Y N F < 4 _ 7 ~N#vS3hB4"FIN Van| *2:Kpvld^>QXLvIIILN.Vfaltv nYC+s^N>( }h!P/E4=424*1",$  "-u!k,c9]GXTSbSoS|SX]chms(zNtvtwz|6IS^QFC>>%>5>GA]CrIQYdq3R1W.W&WRJ/ n[F3 2R8p @P] j!x6Ky ! O Vg p|   j @&% ( % Vd y+dvtqc^YVJS|Y[afny7Rm1LVanyTdv&% ( % V> / -%3;CEKzU]xtVnVKA91(#$LtGl (9K"aBv_z9D"L(Y*d*q*|(% dAm&U=%dD{sqfkT|!J)|1<DILQ^W}  ,9GQ\dl}ouooogo_lWjOg=\-O?)lW?' nadi'n\qnnlf:aZ\uTNID>i q)|Gj ?|_goZOG<7///4<G/Q=\GdJjGtB2tW,:|UqbfpY}L<,vV39Nhf- % ( &% ( % % Vh@4 #%(}c]UK=2HVxn %+o5RX|f9fv^Ff{q; sghc%V`D/ eb}ZrOjEj;j0r(}%(0;EOZbeV )C6+Ft!Jr I>6d.B(&  v#Q&,. 6AFKQY^iCV`xVLA999ALV`ksvsk`VVxU _15FU^rs ($N1eJ-{iVFV`P(  (2=EHE=2(VQ 5 +'%!2.=<ENH^KnKH@8-| y q id\YQ%!V` q09-/%$$/9CNVYV%N-C09V`^ |uYW>?)* 7Og,N|V`? |ttt|V~$|\<diNQV^Jilq{V`Y> V`M"ka{VpNfN\NQVIaFkIuQ\fp{ukV` "< -#}u#r-u7}BJMJB7-&% ( % V %  $),)'! V`)J gBvlf.6FY/nmV`M[  Vp_fa\tQDIA<9|9V<QyO &,fV`%I?4,,,4?IS^fif^SIV`0Atqi^TJ?747&?1J9T<^9i1q&tV`n &&% ( % Vc>S h))<L\o|wmbWM?-zMA_LeLjOmOrQuQrQwOzO}I}GA9/$}wu mVxA*wjWA,wdR<D\t-'?7OD*wV`II]\ZRRGG?=?3?(G R\ f(q3y=|GyRqZf]\VpZ?$ qN^t 'B?V`g_\TI?5*""*5?IT\_Vrd ! $Z?_y}qlfaY$).14<mARF7LNNQN\I,FA V`EP~vkaWLDAD LWa!kv~ V` vy ^[SH>4)!!)4>HS[^V`3' {phehp{ &% ( % VRn!<Zznz^TQ4IVxI)dLL_?r4)OTZblwrRV`4} VpI*)B7RD_QgZ/|/z*wl bZQOOOV`/%%/9DLOLD9/V gwe]J2*oB_?'l*g-_gwV`^`jjg`_UTMJM@M5U-`*j-t5@JT_gtjjV~ .M -Mjx|naN>&4uAhNZYPaBt* V` 6  Vx Q 3kNNf1~3M pP#5CcV`d W V` yc { pf\Q IFI(Q3\;f>p;{3(V`Rb ~si_TLI LT!_)i,s)~! &% ( % VPZ R X   x } 8 +R XVH| O  y a:  u V`ZY  } s h ` ` ` h s }    }VxA 0 ~ q at 9) t{{)A  . D Y ~V`^= l b W O O O W b l v   v lVH b ~ ^!2a,FV` u{x{Vps %& W0d%ft"B0tT6,0dV` !& BF?<71,)")) 1<FP [c"f,c7[?PBFVH 2 8 pqQA64Fq~B V` @ @ROG<2((2<GORVP !2 81v))16NV)vixi@q81V` 2 ^Q[GS<H4>444)<!GQ![)f4n>qHnSf[[^QV` kYtj_WWW_jt~~tV`L  @ 6 +t #j #` #U +M 6J @M JU U` ]j `t ] U J @&% ( % V R %*%%""%%( * * 02228:=E]LPQ=T-T QLIA7/) *Vx$ BXs &HP. $4u?`IBV` q p/m%eZPF;3%0/39;DFLPOZLeDm9p/V FXp1Id'vQ ;&scSFV` nkcXND91.19DNXcknV` ]7 &)& V` _2/''/2&% ( % V '9AxIsQpZm_mbklktk|mmpsss}pcXH:0-*w*d-T0L5A:1E$P] 9Vh g wog_#ZKTvTWvN+V` L Vx[ WZ\d jo+wF[lvC>3&WV`, uwmbZZZbmwwV( ynda ^^%^5^E^WdmfnySF;1)#z!_J5"#&3AyV`[ ~{sh^TIA>AIT^hs{~V`z {qg\TQT\%g-q0{-%V`@ ! }si^ VS!V+^6i>sA}>6+!&% ( % Vw *w NeIm3ww obG"XF3 0jCtXn#/+71:+7?BNeV  {}wlgbbb b+gV`X % @=z5o*g gg oz *5=@V| I ?P*U"X gE"xxV`w ^ xuxV (8 EP1ZCeYp ' 9 0 i>&xhX(V`z [ @6+###+6@JU]`]UJ@Vhj {I 9 g @ [ s  * .  g O 7 k 09 V`Z A > 6 + !   % 0 8! ;+ 86 0> %A V`& Q 7 4 , !    ( 0 3! 0, (4 7 V` s SRPHH==535)5=HR\g)o3r=oHgP\SR &% ( % '% Vla 2 NF>6469IV^afiffd^VTN&% ( % VPQ % h TLD<,,>>49DLTVX^ % ,,1AQY^fd^QD>>,V@V %y A 4/,/49<94V@ w ditq^^dadV@ o a\Y\afifaVXa Y qqnf^VTLNNV\\^qV@ w fa^afknkfV@c P l NIFINSVSNK% ( % (