i00j@B5 L 00&dD|h&A I am upset..Arial);FOi:Xl EMF: X 8g 8g   &% '% VdWn& 5HXk}&0FPcp9f1FY!lQ~< -m8Up P{~i^ S;>#a ~kH # & , 4 9 D I UN (T T Q N bF 2< . ! ZG2{[9nV<&~V+xJ]-_)$6\N)fi; ,LovU5"G]o  % ( &% ( % % VH qK":Pcx#Cf3U{&+SAYnDt1  *2GtdSCa11 {N#{n`C&mP5}m`M@- V` blQ * j   : X u +[ v3^YC{) ! [4 3F N V \ a l t [y * ) %) S& {!   6Vv~aF&19CViynCjP5o/ *Vp& - # #-7EMUUUME 7 -V8 lG | y Zq 'g Y I 6 l! D /ylVN11 f; P ZbEr&F6kLay>[v':J\o = j $ & ) Vpk g$T "J < 4 , , , 4 < J T ^ l t | | | t l "^ $T VH KZ'T~L&>YtS# ,~RXt5 5Mb }jZ7%=XslL</(S~ t<^lI9&7 j2bZVps]SE=555=ES]gu}}ug]Vp V75-% %-57 &% ( % % V @ rwldZOG?7)!%-8Mh!)7?JR\gr|/]zpe]X2RHR`U{XZer8}cxpeZPE8 x`K8&sX@2" ]5"  &% ( % % VXNT   VlT SA |togbZ TOD"<2<8:=7PJ5%)4?LWgtV`U xmebemxVl: ]t 7M:b?xGTZbgot| w dWG<2' mP7MV`l p 7M4C,8!00 08CMWb jm!j,b4W7MVV t M}m`RH= 8025rx}m?%  V`" t }rjgjr}  Vp H 22K2c58=ER@`kju[0zxx]uHr2r22V` @ x RROHG=<525(5=HR\g(o2r<oGgO\RRV4 " rrpmjeb]UPH=5 "=JX hurV` } j ~vv~vs~khks~VF " ! jjmrw V` " %(%Vx) M t ~hXF3.@zXosjjjV` | / }rjjj~rv}sv~Vh . t kS:0"%o2oBo`uxzV` _ t V % j?*  *Orwro"o%V` & 8 B?7x,p"pp x ",7?BV`o   &% ( % V0h V`h H V`he &% ( % V0} =rr==V`}{ qoi{_uWuOuE{?=?EOW_ioqV`}o qoi_WOE?=?EOW_ioq&% ( % V0 $ ^ bbV` 5 bZP JJJPZbjtz| ztjbV` Q  &% ( % V0  p >ssm>m>V` G rmpej[`UXUPUF[@e>m@uFPX`jpurmV` ? rpj`XPF@>@FPX`jpr&% ( % V0 D RRV` n RJ@:::@JRZdjljdZRV` I  &% ( % % Vs9;\|W|R~LG<4/)$ ,9G!Q/\:dJlWrbrrojb"Z:OEIMDU?W<W7_'emorromg|eq_l]fWaR^J^:\2^*afv~r\| &% ( % % Vcw__bbbWRLJD<442/, /v7lBdR^\^_Vhc$m2)2144:<BDLITO\QgT_O<)t gWD12)V`c1,."&",6AILI&A.61,VmbQQOID</12/:,=):)='uGrLjTb_WdGl*zdbQV`Pmrhw]lUbUXUM]EhBrE|MXblw|rVxU :,BG MORROMGGE|E|E|mIuN}Ydt}1uD:,V`s w7t-l"aWMB":-77:ABLMTWWaTlLtAw7VpCM~G~G~=|:~5~'iaY I"A->:>M>ZAeDM~V`sLwatWlLaDWDMDBL:W7a:kBvM~Wa~lvtkwaVHw lWb^wadfiV`|qiiiq|V`xF||yrqgf_\_R_Gg?r<|?GR\fqy|| &% ( % % V f) 58!@/H<PDXL`TkZu\}\GPIXD^A`<f4k)v{~~~{xvpf^XF|yqqnfaYsVkT`TXVSYK^Ed@v:55558! &% ( % % Vh IU[!`)e/k4s7u<}<?x|m|]wPoBg8\-O"?1UV0| W Ix?|g)x?V`P I\RG?}?s?hG`R]\`fhqsy}|yqf\V0K ,'gPjS)'V` 'G= 2***2=GQ\dgd \QGV ] "!>1C,F,F)K$NV[^^```^^[7D{OsWn_cd>1V` *pIm?e4Z,P,F,;43?0I3S;^FfPiZfe^mSpIVh$ fH ^[[SSNCT YK\`akfvlv^V` P |x|n|c[X[cnxV 23 ~ymtktetcvcvcv`y-Q5FB>P9]6k4x6<AINQTV` f_ qg\TTT\gq{{qV` j[ cq]XUUUUX!$ l(VcqV` Q_ edbZZOOGEG;G0O(Z%d(n0y;EOZybnedV` J X!UM B8.# !+#6.>8AB>M6U+X!&% ( % V U V}EV}!0 63NizjbZRJ?5$$$!-7?GO]gozqS9V`)S 6Sn}Wgrz{cK1V{=}ujbWJ?'!& )19 *2=BJRZ}V`p|wrjb]XUX]bjrw|V[=9994,& 9V`}8$$,16661,$Vpn%-7=BMm]RG?2 V`u Vh14 JU]emiuQz3;YvzoJV`kroje]UPKHKPU]ejorV`S EV`4 U  V` R MV 6 :X[[1`Fc[hqpx !!!!}ske]XMHE@:y:^:C:#=@BHKPUXXV6 Kg 'cee1hCmYsn{xpe]sX^UIP3PM cVxb ' ##&, ,  V@R t  V Cg '-,,)&$umc]UMB@:50{0a0A0#2HE&BCB^EyKPSU`ems{,V@U w # ! !&) &!Vh $[ R55=EMU]`cM MMKHHHHH5V@ 6. R GB=838= BGV@7 >Z Z b]XSNS X] bVxy -EPZmvn}iefXfJd0aV` $ V`{  |tjd bdj$t*|,*$VXF ^divQQQI>61^VXW D |-v:nHfR;5A-F%IKQQV`| ] ~tldZTRTZdlt~V`P T kBi:c0Y*Q*I*?09:7B9J?TIZQ\YZcTiJkBV`> 7 `^XNzFz>z4.,.4>FNX^`Vh l exunf^XSPPN}exV` l NP2VEXX`kk{v[UMB8(NV`} 2 h `VPPPV`hpzz phV`D $ x x{p{h{^XVX^hpxV` p |wvovgv]|WUW]gowK% ( czL{relaxArialQ So|]l1Nr EMF|]`@Fp(d(GDICL( &` p  ,v,v-,v--$/e737_/_/e--- --- $CC//;#O7'-----$'.C,'$+C+C+7'-- ---$ WW --- --- $ WW $KccKcK $ WW cK $'-----$-Y0q8?5'-Y $+_C_C3+3?C'+ $-S7S7k-kkCS+k9S!q;Y#'-- #$#$-#$--$Q}ume^[XRLHFDBA?=== ?%@)A1D9HALHRKUOXU^Ze^maqbudye}hijihgeb^ZUROHA951-) --- ---X$*~ypg^WSOHB>;97531 1IIJLNOQRV[`cflszX$*11"3(4-669?=HCPHSLWO^Wd_igklmpouqzsuv^]\ZY}WzVvTsPlKfF`C^A[:V4R-O%L"KKI II1X$*vusrqmid^ZWPH?;61," %)-03:@FIKPTWZ[\]^v^X$* '-- VV-V--`$H "%*-|1u5o9k>fC_NYXSaPeLiJjHlCn=p6q2q.r)t%v{ (6D^ w"%(/6=DKNQV [_!c(d.f:gFhLhQg]fgcmar_w\|ZYWTRQPMKIFD#B)?.<2966:2<.>*@%ABB B@?><:861+!wmd_ZQH? 7.&yqg^H--- --- $IE $&*0<v& $$;wBoKc_\iSsFy8}2f=cD`JYOR\<g0s(=%o8$7}1}+ yl)g2f}Ae)0$ *F_x &81-$" u\B# ,$&4AKT/YF\[ZcXlTujjo^rFt,qkaVG8;#0$mTLFA=6'2-.2(3&3"J(I.F5>?4F&M TY^ctkk}Se4$3#5643+! "*4@IKMLJ'1K3($ v eTE5' ':N"c"y$$ p_IE\p S;'-- ---$E;;<>@CFJNSX[^d|gzjwmuptwr~qrtw| "##~#w#p#j"d ^XSNJF C@><;;--- ---T$(//0247;?DINR~Uz[s_pcmgklitf|e}y}uspnlfdb]YUQNKIHGFL$$efimsz~}|}}erH$" #&),-//~/} H$"}/v/o/g-`,Y)S&L#GA<8 520//FGHIKMPR V Z^bglrx~/rG/'-----T$(-3C~Y{fxtspmg_ZUPJC?<5.*/468=AEHKRXZ~\yamdafUj@k2l,8$-*8 4$-CMWajsi^TH1{c9!l'-- ---J$#mifc`][YWVVVWX[]^cgkmoruwxyyyxwuspm--- ---L$$tqomjhfdcbbbcdfghlZUSPMKJJJKMPRVY]bfL$$jmnkjjjklmmmmkjhebx{{|u{p{i~b\oWya'-----@$ "'<${vq id2`?_DH>I9M,S[`ekryM`5H0'-- ---H$"XAK8?/4'* % #%')+.0248< @CF H)I3I<IEGJFOEXA--- ---8$QJDA88-1$+!)('''( *-$*0;F%R._7\$, ,..//....0 358:"<*=3=:=C;G;J:S6\LSPMRHS=U3U(USQ NKFA;61-($ /Md5L'-----0$hB;7559=CMX h od^WSPMMOSnYw!_ YwA_'-----L$$gXbVVMNHDC9<-6 0+&" *8!E'P.Z4c9pBuE[zCb'----k]----|-----$$cegimqu{~wqkfb^\wfZ'-- ---X$**' |qle^VNDCLV^fnu &*L<2"'-----X$* '-----8$wxp'-----0$z~0$}zxwwx'-----,$JNRX]`bfhiZYXUTROKHE $[shjZrP@'-- % % p    ,v &,v% ',v% % V0L@/e737_/_/e% &% '% ( (  &% '% !% V,olCC//*#:*7N" % % % % !% V0?['.C,'V0yyr+C+*+B**6" % % ( (  &% '% % V0J WW % % % ( (  &% '% !% V,J WW V,KccK*KbV,J. WW *KbV,7]**" % % % % !% V0HS-Y0q8?5'-YV,+_C_C3+3*+'B>V,H-S7S7k-k*+SBj*!S8j*#Y:p" % % ( ( #$ &#$% '#$% % V`WbQ}ume^[XRLHFDBA?=== ?%@)A1D9HALHRKUOXU^Ze^maqbudye}hijihgeb^ZUROHA951-) % % % ( (  &% '% !% VDO*~ypg^WSOHB>;97531 1IIJLNOQRV[`cflszVO*11"3(4-669?=HCPHSLWO^Wd_igklmpouqzsuv^]\ZY}WzVvTsPlKfF`C^A[:V4R-O%L"KKI I*1HV*vusrqmid^ZWPH?;61," %)-03:@FIKPTWZ[\]^*^uVD* **" % % ( ( V &V% 'V% % VH "%*-|1u5o9k>fC_NYXSaPeLiJjHlCn=p6q2q.r)t%v{ (6D^ w"%(/6=DKNQV [_!c(d.f:gFhLhQg]fgcmar_w\|ZYWTRQPMKIFD#B)?.<2966:2<.>*@%ABB B@?><:861+!wmd_ZQH? 7.&yqg^H% % % ( (  &% '% !% VTyJDIEVT/&*0<v& * V\{ ;wBoKc_\iSsFy8}2f=cD`JYOR\<g0s(*o%<V7}1}+ yl)g2f*)e@|Vt@2 *F_x &81-$" u\B# *Vle&4AKT/YF\[ZcXlTujjo^rFt,qkaVG8*#:VtmTLFA=6'2-.2(3&3"J(I.F5>?4F&M TY^ctk*eS|jV|z3#5643+! "*4@IKMLJ'*3J0Vd* v eTE5' ':N"c"y*V\D2I p_IE\p* *;R" % % ( (  &% '% % V04S sE;;<>@CFJNSX[^d|gzjwmuptwr~qrtw| "##~#w#p#j"d ^XSNJF C@><;;% % % ( (  &% '% !% V @(//0247;?DINR~Uz[s_pcmgklitf|e}y}uspnlfdb]YUQNKIHGFV@ $efimsz~}|}*re|V " #&),-//~/} *V "}/v/o/g-`,Y)S&L#GA<8 520//FGHIKMPR V Z^bglrx~*r.*/F" % % % % !% Vv(-3C~Y{fxtspmg_ZUPJC?<5.*/468=AEHKRXZ~\yamdafUj@k2l,VqQ-** 7V|o-CMWajsi^TH1**cz*l!8" % % ( (  &% '% % Vb#mifc`][YWVVVWX[]^cgkmoruwxyyyxwuspm% % % ( (  &% '% !% V O$tqomjhfdcbbbcdfghlZUSPMKJJJKMPRVY]bfVl$jmnkjjjklmmmmkjhebx{{|u{p{i~b\*Wn*ax" % % % % !% V%1v "'VC=E{vq id2`?_DH>I9M,S[`ekry**H5_L*/" % % ( (  &% '% % V/M"XAK8?/4'* % #%')+.0248< @CF H)I3I<IEGJFOEXA% % % ( (  &% '% !% V0OQJDA88-1$+!)('''( *-$*0;F%R._7V`, ,..//....0 358:"<*=3=:=C;G;J:S6\LSPMRHS=U3U(USQ NKFA;61-($ * .*L5cL" % % % % !% Vt|hB;7559=CMX h od^WSPMMOSnY* _ v*_AvX" % % % % !% VmB$gXbVVMNHDC9<-6 0+&" *8!E'P.Z4c9pBuE**bCyZ" % % % % *]j% % % % *|% % % % !% V\i-cegimqu{~wqkfb^\*w*Ze" % % ( (  &% '% !% Vls**' |qle^VNDCLV^fnu &**<K*"1" % % % % !% V* ** " % % % % !% V5Uwx*p*" % % % % !% Vt z~VtG}zxw**w*x" % % % % !% VloA{JNRX]`bfhiZYXUTROKHEV,7~[sh*Zi*r*@O" % % % % 0 K( ( ( ( dx?z"e LL"e Let's talkArial lD8 `l(XNLo Ѭ EMF( X 8I 8I   &% '% VD g.    % 7 J Z j z  . A S k    W w   9 X x   - G b z  l Z E / ! 1 > K V ` k pk xQ {6 ~ {xvpkc^oKdCZ9O.G#=5 %|Z:%:M bt{{  r\5DJ-bw~kN1 & 1 > K S ^ p   % ( &% ( % % VLC#  M t  > n + ; RC I I   _ '  kt FZ &? "   V<Lo #I F ^9 +  Z  w J C c ~ s 9 S1 V` P C 1 = _  d 7  V I VpKH E = 5 (     - 5 = =( =5 5= -E H Vx} o l~=X&dR%:Ww9FNS VVpK j & ~# t g _ WWW_gt~  # & ~VH ] * /Mtt'E=BBVp #  !.6>>>6.! VH oh oVp Z skc`cks V0 s+ PPPVp-& { q d \TTT\dq{  {V0 /W ~:x5 ~Vp Z & <{9q1d)\TTT\dq{)19<{V8 # w6+6Vp R u74,$ %-5 55$-,%47V8F . Vpm FV@V @ ?*TjJ=|VpC g V@ ` TvP TVpt , wm`XPMPX `mw VX*S 6 `  ~ ^ K ; KSVpLkaTLDDDLTakuukVpU+     y v y     &% ( % VP~   ' -! 5& DWB7/ VHu & D. T6 _A jQ t9 & | j W& DV`) L& E! ? : : : ? EL S Y ^ ^ ^! Y& S) LV`6'sX U }P wJ rC r< r6 w1 }. 1 6 < C J P U X V`~l     &% ( % V=n3 \0 O+ ?# 5 * %%%*5?O\iv # + y0 i3 \ &% ( % '% V+ oS-~JpgcSA. !)_.?13 11+&!p`C6)lZD{c6d &s6SH6[nrjb"Z/RJGZBg?:557=B+J;RKZ[dhov| .Pv .CSS % ( &% ( % % V0u7 6skJ 6Vo #:Zzv`K3!1>HPgXE["^ =Zt!.>lKTV:`:Vpt G -#~qia#^-a7iDqL~TTTLD7-Vpv 9^[XVPHA~6k+XF&jT'f63cx 5G#Z+l6zKXc~ " ^Vp+p I3F)>6)  )3=JRZZ)Z6R>JF=I3V0NwE3\`A#9KcxwbOD= 5-=L_  gb__brjdlZo?z5'~.kK[hK>.# *o63Vp5q6,,6@MU]]]UM@6V`s)&;"P*c7vBO_o&NsxV3p`VKC6)wr lgVpb).=+3#&&3=GT\ddd\#T+G.=V0 -= Vpmn'4<DDD<4'Vp5* !)6;>A5VpY?<4, ,4<?V@t< .CV^P`A`1^Vpt ~qia ^a i-q5~===5- V0G`))~~)VptdSI<4,,~,q4i<aI^Sa]ijqr~zzzrj]SVpdSI<4,,,4<}IzS}]jrzzzrj]S&% ( % VX)X..+)&.VPv/ V`"_ V`fp  V`).+&  &+.&% ( % VG%AAA>931)! "%%'''**'#%+139 >AVdF L )Fksk)*W-hVCV89+>nhf{#P#V8 _ nhf{nhV@ rsmnhlcn^scxhzmxrsV8; n fV@ A Z V8 Y n +2_L#fn V@ rmhc^chmrVHM Q T* /ZTV@> W WRPRW\^\WVPFO kXFAVhV@A Z V@:S V06 +\  V@< U V@< ;U  V0ay >>Vpt Vp:t he]UH>4''4>HU]ehVd 0 2b%%nbK!Af2V8S o 5 : _g':V8 b _"*g_V@H p j lgb]X]bglV8 b "f_AgV*xV@  V8S 5 _A+gV_AV@H j lKgFbD]FXK]PbRgPlKVH = ChfAV@ = VP = /5 V@ # V@ = 2-+-27972V0 O V@< _ V@  V0 P d sssVp ] ~vvv~yqnqyVp` ] ~vvvz~rjgjrzK% ( z L( hurt feelingsArial  nX8c2 EMFe X 8g 8g   &% '% VP~ddflqev7 T^A!?bvC('=Rg~}m]M5+ 2H `u #88KE`Uvcv!AAaq|&T  G z' ) / 1 74 e4 1 / %) J$ m  C`nV91+>KcypK#X- _?yjfLQ29# kF |tn}iUf*d % ( &% ( % % V8] 99<AF_L2T^iIqN'q _?j9V<c 5L,?b^( 5pM]eK};+ (@Xs0x0e3P5=;(@HP[smZE.F[dD67T'qLVp96+^)T!F> 666>FT^hv~ ~!v)h+^V cs=/ Kc#x3CUxAd(Y9 qY;[.n[Hx6k#]KC;5300VpV f skcacks%---%V 2 D v , 7 A ?I rO T Y \ 5_ b_ \  e : Od6Vp {_&&0>FNNNF>0&Vu -' #\ Y (T PL uD < 1 $ 0 SsNaqkP0hE \ Vp| , [ Y Q I ; 1 '    ' (1 (; (I Q Y [ V %t6VQF^6kX0  ! [$ -$ -U};^{iVA)6QVpe < xndVNFDFNVd&n&x&V% #*$ !  w U 2oO2qYLg.CVfv-Mj 0*$ Vp PH WUME7-#  #! -! 7! E M U WV8 #VA&{vVi-\QID>X<-9(Px8[~':OVVp \9Z/R!J<2(! /9 CQY(a2a<aJYRQZC\9Vp:| |ndZLD<:< DL Z(d(n(| &% ( % V0x`q* Rr2*V`Pu wlbXME BEM*X2b5l2w*V`sz:7/$$/7:&% ( % V { ~cnx :/'n`SC8cVp .% '  '/9?DDD ?9/'Vp n nkf`VNF<61.16<FNV`fkn&% ( % V@) " eEEKwSUeVp) (m}u`:UPMHEEVp& R wo}e}[}SKECEKS[eowV d {cM5%*:M`sxVp & V` 0 _ HE=2( (2=EHV`@ ]SH}@s@i@^HVSS]Vg^rizs}}zrg]&% ( % Vp G xmh``]SH:-0@SexxV`7 G 0 -0Vp K M ZWOE:-  -:EOWZVp  Vpp {sqs{ &% ( % V r !xk}`pXcXVXI`;k1x&!!&1;I*V2c2p2}*VP D d .&&.VP d kOZeuVp - ^  VP & vp^F;+U(O>J[GvJ~JvV` U j`UM{MqMfU^`[j^tfq{tjV@ E +zmbU+V`] Cr@h8]-U#UU]hr|#-8@|CrV` ! I zzzV` s Z KH@5+! !+5@HKVH9 " zmW]___VXY jZJE?:2'B5?E?RB_GuOWjVp umc]XwXmXe]]cWmUuW}]emw}uVPzd :5'mUJE:V`/MbJXBM7E-E#EMX blw#-7BwJlMbVP ~ zgZgrwVpmg Vp Py ztjbZPJEBEJPZbjtzVpl wmgbbbgmwV !zoxekW`JX=X0X#`k x #*02=2J2W*eozK% ( ;:L{$] what can i doArialaTil7 r EMFTi@F--GDICn1-  p  ---8A`R\WWZR]N`IbCc>d9e3d-c(b#`^[WS N ID?93-'  #(-28=CHMRW[_cgj lnop p'p-o3n9l>jDgIdN`Rx '2=HS_k~vna,VHQVMdIrFCA//02r5`7M;;>+BH LP\kszkVK@6,}vsokgb]}XySvGqAo;m5l.k'jjk lnptx} $+.146789998642.*&! |vpje`\XURO MKI'H2H=GPHYIbKkLsN|QTW[_achmrx--- ϗmϗm-ϗm--$N]Ef--- ---$PM$BZ^Q\9BZB$iDQFZriDQi9Q$gegrZ'-- ϗmϗm-ϗm--P$&u     1 B R ` krvwxzzz{{zvu--- ---$```$$zyz $ RlxuiQ jlT'-- ---$xxx--- ---$wzw$ $& $ $wv&jl'-- ϗmϗm-ϗm--b$/ #&*-./00/.-+)'% --- ---8$P$& "##$<;:84/,(! H$"$$$$$$#"" ',0379;<<<$'-- ϗmϗm-ϗm--b$/ #&*-./00/.-+)'% --- ---8$P$& !(,/48:;<$##" H$"<<;9730,' ""#$$$$$$<$'-- ϗmϗm-ϗm--$`}vh[PKFB >;86$5+41384>5E6K8Q;W>]BcFnPx[}ahov} $+8>CINSX\ahxonthvcxW|K~E>1$~ |zxtohda\XSNC>8+ --- ---l$4wpaSGB=84 0-+")*(1'2?,@&@!BDFI LPTXco}d$02'9(@)H+O-V0]4c8j=vGSZaipx|}uxotioceY[OVLQILFGDAB<@7@0??='%l$4&.<CIOUZ`ejrysmgZMF?20t=tCsIsTp_mdkhird{_XTPLHC>94'! `$.1# yrnie`ZUIC<. '49>HLPTX[^dim ops%t2t=t% '--------Q8-----4$-3 6'8)8,8.8184775=2D-M8E>>B9D5F1G,G(G#FD? 9:P+A;,'-- VV-V--J$,6>FLX_filos{"9ER _ m{ z*DEFHIKNPRVmYW[B\0\\ \[YVTRPMJFEB?:. low|ync]XSOKHFD~DvDrDnFdIYPBX+`e jou{~ #(,--- ---$ ):GTdg[PA/($gvodrZ$  6lo<$ $w} $wDD}n $INTZbXg1h/QUPKC??@P8$ 0h he^WP=CGN Q0Qh<P$$ I;jm!9DR:,$jvw{xmw_$$v_QF=88l<VS\OpO|RW_g|m $=UM&_kxtc/S]eTM<$ $!#,," 8 '-- ϗmϗm-ϗm--,$aOF!>&.(%+02 4 58;>BEHJL M N NOONMJ(G1F5D9D=D?D@EBFCGEIFSJ[N_QaRbTfWi\kamfnknpmukzi~ea\WRG<{vqlg b \UROJFDB?=;97766679<AC}DwDqEqFqGrHtIyKNORW\`ejo{~yvsojfaYPLGEB@ > =<;<?ADHLOU[a--- --- $ ]KC;+! 74)11-A+J(S!e($ % (*,07>D@>??>==;6 '78$FJNRVXY Z[[ZY V+>%ABCCBBBBBA@>N60$U,R5Q9P<P>P=P=O<O;N;O<CP@N=L:H9D8A8=97:1<-?$4V>$$N;X?aDfGhIkKoPrU_c\_Z\Y\X[UYMUDQRU:=($sVv\xczjzqxxv~so\|^x`uarboblai`e^ahuP] $nic^XMA6BLQTX]{qwY$B6H0$ $$ ztnha[]bfjmqu y@$YRNJD >;9520-++*BBCDFHIKMMQTVX^hP,$***+-057{8v8qPrOxO~MGDBAABB*,$AfFeNhQlSpUvV|YZ[HEB?>|=x=y>{D}G}}Pe8$$X]adhlp{zohb\WQK^F($z}w{o $wsomjhdqv{v $ea^VMGBMQT\djov^($?<853 1001HGHH J KMNOS;$ 3#6(=)C)HHEEGFH$0 $ )I(M'R%Y#_!e ] WQLJHT)<m"U '----- $^S]\\e[jYnVsSwJqMmOjPfQcR[SQyTnIW^LS'-----$$OKNPLUI_HdEiAn=q6i9f<c>_?\BRCMEHs?h4OPDE'-----$B?8;&h0lB?p1e&CC88'-- Zm Zm p    &% '% % [Lf A`R\WWZR]N`IbCc>d9e3d-c(b#`^[WS N ID?93-'  #(-28=CHMRW[_cgj lnop p'p-o3n9l>jDgIdN`Rx '2=HS_k~vna,VHQVMdIrFCA//02r5`7M;;>+BH LP\kszkVK@6,}vsokgb]}XySvGqAo;m5l.k'jjk lnptx} $+.146789998642.*&! |vpje`\XURO MKI'H2H=GPHYIbKkLsN|QTW[_achmrx% &% '% ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0FN]Ef% % % ( (  &% '% !% V04ePMV0TBZ^Q\9B*BYV0iDQFZriD*Q9hPV0Dgeg*Zq*" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V7&u     1 B R ` krvwxzzz{{zvu% % % ( (  &% '% !% V0&Q```V\3zyz *VL RlxuiQ **j*Tk" % % ( (  &% '% % V0pQxxx% % % ( (  &% '% !% V0owzwV0_M $& * #V0<sbwv*%*j*l" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V3/ #&*-./00/.-+)'% % % % ( (  &% '% !% V"TV3& "##$<;:84/,(! *VA"$$$$$$#"" ',0379;<<*$;*" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V3~/ #&*-./00/.-+)'% % % % ( (  &% '% !% V("yTV63& !(,/48:;<$##" *VAD"<<;9730,' ""#$$$$$$*$;*" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VII'`}vh[PKFB >;86$5+41384>5E6K8Q;W>]BcFnPx[}ahov} $+8>CINSX\ahxonthvcxW|K~E>1$~ |zxtohda\XSNC>8+ % % % ( (  &% '% !% V8m4wpaSGB=84 0-+")*(1'2?,@&@!BDFI LPTXco}V8Zk02'9(@)H+O-V0]4c8j=vGSZaipx|}uxotioceY[OVLQILFGDAB<@7@0?*%'<>VkZ84&.<CIOUZ`ejrysmgZMF?20t=tCsIsTp_mdkhird{_XTPLHC>94'! *Vk8.1# yrnie`ZUIC<. '49>HLPTX[^dim ops%t2t*%t<*" % % % % *% % % % *8P% % % % !% V|Z-3 6'8)8,8.8184775=2D-M8E>>B9D5F1G,G(G#FD? 9*A+O9*,:" % % ( ( V &V% 'V% % V>O,6>FLX_filos{"9ER _ m{ z*DEFHIKNPRVmYW[B\0\\ \[YVTRPMJFEB?:. low|ync]XSOKHFD~DvDrDnFdIYPBX+`e jou{~ #(,% % % ( (  &% '% !% VDA} ):GTdg[PA/VdAgvod*ZqVL  6lo<*VLL *V0,]w}*VT,dwDD}*nVT`INTZbXg1h/QUPKC??@*8OVL 0h he^WP=CGN Q0Q*$P;gVDw I;jm!9D*:QVlwjvw{xm*_vV\-Zv_QF=88l<VS\OpO|RW_g|*mVT4vd=UM&_kxtc/S]*<MSdV<>G*VTC>}!#,," ** 7" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % Vl*[aOF!>&.(%+02 4 58;>BEHJL M N NOONMJ(G1F5D9D=D?D@EBFCGEIFSJ[N_QaRbTfWi\kamfnknpmukzi~ea\WRG<{vqlg b \UROJFDB?=;97766679<AC}DwDqEqFqGrHtIyKNORW\`ejo{~yvsojfaYPLGEB@ > =<;<?ADHLOU[a% % % ( (  &% '% !% VTZp ]KC;+! 74)11-A+J(S!eVdy % (*,07>D@>??>==;6 *6&VFJNRVXY Z[[ZY V+>%ABCCBBBBBA@>*6MVtRU,R5Q9P<P>P=P=O<O;N;O<CP@N=L:H9D8A8=97:1<-?$*>U3V\3mN;X?aDfGhIkKoPrU_c\_Z\Y\X[UYMUDQ*=:TQVdZsVv\xczjzqxxv~so\|^x`uarboblai`e^a*]PtgVTnic^XMA6BLQTX]{*YwpV4/ B6*0GVL>Z *V\_;l ztnha[]bfjmqu*yVckYRNJD >;9520-++*BBCDFHIKMMQTVX^*PgVlO***+-057{8v8qPrOxO~MGDBAAB**AVl4p_AfFeNhQlSpUvV|YZ[HEB?>|=x=y>{D}G}*8eO|V\HX]adhlp{zohb\WQK*F]Vd z}w{*oVTn@wsomjhdqv{*vVT"=Q~ea^VMGBMQT\djo*^uVd6$rP?<853 1001HGHH J KMNO*;RVDb(F 3#6(=)C)HHEEGF* 0#GVLZFp )I(M'R%Y#_!e ] WQLJH*<(S* U!l" % % % % !% VTS^S]\\e[jYnVsSwJqMmOjPfQcR[SQ*InSx*SL]V" % % % % !% V\FOKNPLUI_HdEiAn=q6i9f<c>_?\BRCMEH*4h>r*EDON" % % % % !% V03zB?8;&h0lB?*&e0o*88BB" % % % % 0 K( ( ( ( x?"e :LL$"e ] read a bookArial l!`8 ]XGr^ EMF]a X 8 8 /  &% '% V0r [6 % ( &% ( % % V0h Q V0 + % ~^[V` K V0h 4 pH#KpV` r % [SNIIINS[chmmmhc[V0N U 66V`P 6 r 6.)$$$).6>CHHHC>6V`P  &% ( % ' l% VDtB>Jpc {0eH* viVlCR.7 pX@& |y{pcUH:}oyGy|rL'<yZ^}$c pc  % ( &% ( % % V0 P >Pc c 0[-Pc V0 5 v~P(vV` { U 0&{qf^&[0^:fEqM{PME:0V TGn !hJ/|qf[N>)dLF"[<qZt%Bb V` : : %(%V j #L7"xcN6\_ag.lHtc|{1 F"LV` Gw N7K-C"8.$"-7AL$T.W8TCLKAN7V{ }m`M=5@KU`ku|dV` xyod\\\doyyVh reWdq|V`Q VxoG"Z?gytoga_\GYr\oV` xyody\o\e\ZdRoOyRZeoyyVhJv \4 "7RlvDg^Dy' ?\V`w,liaVLB7/,/7BLVailV0AHt>i B^ tV`A ~}{sshh`^`T`IhAs>}AIT^hs{~}V` rDc AY 9N .F $F F N Y c m x $ . 9x Am Dc V` C rc Y N zF pF fF [N SY Pc Sm [x f p z x m c  &% ( % '% V0 Ejhb]~RTE+8%kVFw6W.:&&&.6FVpkU=(+T~(S~(;=[Uyp:Wwy[;%8ER]~bSh(j &@@% ( % -( '[% ( &% ( % % V q\GiVD &+0000~.q+c(V>&mU@{*u"us ssux}RE:% #.;FScv %5WYbimv w1gGZYGi5y"|tl_TqLWJ?G'JJLORZ_dgjjjQg!bZWWTyWWZ\bl|u]C*E*:HUs.@K%P-hU~x3Nas4FYI|p[Fwq % ( &% ( % % VP $ < t_GGYotV HyYI6 PPNKF>6)&Qf|V` ZV ) "+vk aK6 s]H5"U%U2XK]ch{s.;0FKK[NkPyPV`r VPMEv:n0n&nv&0:EMPV% oumh`[XU SUV` * 8s5i-^"VVV^is}"-5}8sV bWM:5&-.'6">FNXcaP@0 '2?rV`# xmebemxVas%'-2?O uI=i,ycaV`FcYNFFFNYcmxxmcVp}TF +rI}Va|wwwwuogUG|=lrIV`s?wYtOlDa<W<M<BD:O7Y:cBnMvWyavlntcwYVF % ,DYro_J5|q"a2TBDO4Z!eoruwwV`F Z{x{Vtj\RB7|,_)D')g$g<lQrdzwV`Q|V]'$))/24:BGGJJ|wolljgg)'$V`$g'd\Q G = 2*''*12<=DGGQD\<d1g'VH] JJQG&B<zNJV`]twjw`wUMJMU`jtVHoC <774y7wtytwz<V`fCzwodZPE=:=EPZdowzVpt77 :<BO_eK0Smzwwt 7V`@>wtl aWMB :7:(B3M;W>a;l3t(wVp '0 7R:%#0S0V`}AC9.&&&.9CMX`c`XMCVx# X}xuuux}%0@8%V`0 <umjmuVX X:BPkx[K=:V` M VZWOD:0%%0:DOWZV .FXfk6=38&(V` 9V nEe0KN6 vcKe6;nV` p-m#eZPF;3#0-37;BFJPMZJeBm7p-Vx' uNav9I\YF1n^KNV`m ND91119DNXcknkcXNVh' n YDwO\YV`' ? YOD<<<DOYcnvyvncYV G s^K8V|kV`m VH  ;QY_&iPy;V` G fc[P|F|<|1)&)1<FP[cfV` kqg\TTT\gq{{q&% ( % Vxf UzTi| ueUlzTV` PV`^|ayYtToOgO_OZTUYRaUiZn_sgsostnyi|a &% ( % % Vd ?7seUH8* jWE2"tbOw<r'lgdb__b^g>lr> &% ( % % V t s`P=- *}8EP]hsV # wgUE7* 2G]rzrjgddjr(} V` H :7/$zzz$/7:Vh[A V` F VM dTB2 dD!T9L\GBBBBDG/LDTZZoblV`AR }z}V0? <rr6<rV`? <r9h1]&UUU]hr|&19|<rV0 n$ $V` 6 63+  +36V00 + s^ V`sV0 S e >@&>V` 1 R >4)!!!)4>HS[^[SH>V`. ) &##&&% ( % V0+ 3 Dw1H DwV0X 3 HV` 42 '  '1<DGD< 1'V` ] ; V` sE \YQFx<x2x''2<FQY\ &% ( % '#$% V8, 3 *.E0!. % ( &% ( % % V0 9 V` 4? V` 9 "  &% ( % '% VT( *`fnsv~qi^I~6h$S;# xeE5#uphb`UJ5%<IV dny '2:EJyRJMPU]hmrx}v. %-5|;nCTMISAX6[1].`,e)m)&&&&),< Nf#3CS` % ( &% ( % % Vh4u KS^fn{{sKVp L V`W  V 7%|f\Q<&x`H0}k]p !.4FF[Ynl~t|V` 5V> #h{K{5{#~~zjbZUPmruz%5C`hV` T e]XSSSX]emrwwwrmeVq t PE7%1AQ^lyyti^Q"F')7 HZepPV`f; w `XSNNNSX`hmrrrmh`Vp ^ *7HUZblBq=t7|/*%|V` zwz V0# eq?xeV`~$ a RJE@y@q@lEgJdRgZl_qdydd_ZRV0 x]|7xV` # }xxx} #VH o 57=EPmeb``5V` T JB=88|8w=rBoJrRwW|\\\WRJVxB R`hpxv}uurpphRV`6 s ]UPKKKPU]ejoooje]V0 : y$V` ytolotyV0 : $nV` -: 1.)$ $).1Vh ltlV`y ~vnidadinv~Vh )k yV` V0+ y$60V`- i ytolotyV05 &60|&V`k K C@;6 . & !#!(&-.-6-;(@#CVH5  yV`: v ytolot y VhWv #0=EMvU\`L8f-q(|#V`a  "'''"V` { a]TeIk>p>mAmAm>se]U$M,H9C>@I;a]V`B iMfEa@\;T;L;G@BE?MBUGZL_T_\_aZfUiMV` G >m><<<<>Ak>mV` C, >m;e6`1[)[![`emuz!)16z;u>mV` P 9IYq 0@KsfVvFY6D(1!9V` G A>94,$ $,49 >AV`z e `XSNNNSX`hmrrrmh`&% ( % V fca^[[[^^acfkqvy~~yvqkfVX }SVXXXXSfknnniwf}SV@  [VSV[`c`[V@ [VzSuVp[u`zc`[V; PfPcSa]^h[x[[^^acfkqvy~xhc~[yXvSqPkPfVx^ c$$ & )%)-)@$Se{4cAML5Q(QQQLI>1V`M 3!}xphc^[!^)c.h3p3x3}.)!V`L 3!!).333.)!VX @SHVeXuXXXSfknuncnEi:f@SV@  [VSV[`c`[V@ . G[BV=S8V3[8`=cB`G[ &% ( % '% V8 F ^!1AN^lyvh^PC(nV3cE8+ ~vk`H>;x8p6h3b+Z&X UUZ bmu} xj]XUuUkXcZ]`[bXeSpPxPSUUME=50*%""""(-2=H+B:2-(((*08#@+M5c@;8K5S2[5c8k@sH{S`} +8P[h ~&Cc % ( &% ( % % V %v)9FS^lt||l[K9)vV :?vk`VK3v^;KXfxV` JVp q aF&sUE{8s(n +5SmAd~aV` {vnfa\Y\afnv{VX M nk cXN6+Px[snV` a L xsn kns"x'''"V> # +(}&x#r pjj jjjmxbUHB#?.B8JCUH]KhPrSz+V` r SPzKuFp>p6p1u,z),16>FKPSVX9 e pxzuhpV`; P me` [[[`emuz zumV@ 5 ~ }pJXhV`C Vp! # pm}jujpjmmkpkpkpex@hB]HUMPXHeBs?BBHpV` 6 s ]UPKKKPU]ejoooje]VH h h huezeekB=::u=jhuV` U d hpeh`c[^S^K^FcAh>pAxF}KS[`}exhpV03 7 `K`V`! g jgb]UMHC@CHMU]bgjV03 7 `KV` & 5 V R L #MHEB@=:88888:=@HS@2% "-}8xExSz]}MV`! g jgb]UMHC@CHMU]bgjV0  S==SV` R K ]ZUPH@;636;@HPUZ]V0  =M:=V` +##+38===83+VH 5 k KBB@:%0:KV` H T WTOJB:50-05:BJOTWV` R O ==== @ EK[#BE2;*3 +#=V` ? { =:50(  (05 :=V0) ! X EHxPX V` Z b5_-Z(U#M#E#@(;-85;=@BEGMGUGZB_=b5V0 ! xPH%8MxV` c[VQQQV[ckpuuupkcV@ B SEKSHUH][ M%@-0SEV` E U;R3M.H)@)8)3..3+;.C3H8M@MHMMHRCU;V W HXH]K`PeUk`skxsUH:0(x k`HXV` . G[DS?N:I2I*I%N S[ c%h*m2m:m?hDcG[VC z #6C^kx6VxpPk3VNC+ V`) o   V`| ~yttty~K% (  :L( $ ]go on the computerArial a lQXr EMFlQw XF""GDICS%" F p "-- v"-v- v "-$nGGF- "-- - $nn$fwvP?fzb $;;SSS;s $ GGS ;$ O=! $D%GD%%R :' v"-v- v-L$$[[]^_bfkpv}GGG|GwFrDnBk@h>e;b4^,\([#ZY[- "-- -L$$ggijkmquy~vnga[WTRQPO $$! $ G G### $;;SS#S ;<$;;};y:v9s8q7o5m4l/i)g&f"feN$N)O/P9SBXF\J`MeOjQoRuS{SSu; $egOMe$M gO' "-- - "~6- "-- - $DrrD($rst"v&z)~+-. r $...($.-+)&" . $D D  ($C ?:62/,+*BBBBCCCDE P8 $*BB*B*($*+,/}2z6v:t?sCrEDCCCBBBBB*Pr8'-0$8h/m)q$v#w!y { || t p lie_"Y,S $$  $>>! J2j>R&'- $ !!! ! '- $^6565@^@$981>98@:60 $$a8Z?@c6Y'-$>B > D='-$>B"(>)"D='-$>BBH>IBD='-$>Bbh>ibD='-$ >B >D ='-$0>*B0>D1=*'-$S>MBS>DT=M'-$s>mBs>Dt=m'-$>B>D='-$>B.4>5.D='-$>BOU>VOD='-$>Bqw>xqD='-$>B>D='- $~[L[Lb~bbP[Ib[{'- $~i~im~f~'- $'- $' e"-e- e-$XX&vX- "-- - $Nbb&N&$`!O,`!0bN$$wu$ m[UlbN' e"-e- e-$Vx~V- "-- -$VVV$~s$oun$y^Mt`L' #$"-#$- #$-$  "#%(*,/146;>BBCDEHKOS[cjpmlkklmomkjiiiiklkjihhhijhfdd$c*c0c4d9f;d=bC`I`PaVb[d_faccbf`i`n_s`xa|cecba``aefdb`_^^^_`b_^\[ZYYYUPKFB>;:9764310-*(&$"  ~yusqolfa[VRPNKHA:3.(&$!       - "-- -0$ &)*}4$!$'+.26;AE?<:765320.,++8$:;<=?BGKPZcjqpjd]USPMKKJJIJ:$$ifdcdefhvutsstuxxh,$igecbaaacetsqqqqrrstwg($fdba```abrqpppqqqrtd,$eb_]\$[+[1\6];^7m2l.k)k%k lllmorb($3`6]:[BYIXQYX[]\b^\mXlTjNiIhDh@j@j>knA^1,$Y`[^_[cYgXnWuX{Z\^|lyjvirhngjhihhhgiekng^W($z_}][YXXZ]_mlihhhiikm]x0$a^[YXWVVWYZihgfffggijln^($]ZWUTRQQQaaabccdegjZ$$`ZTNHC>:<?ADHKOSaQ4$CB@>;840,(%".02332111123C34$0-+)&# !0 ($  ($  ,$  { vqx|,$zxtq m f _ Y TPUY]bgklmno}m,$XVR N I A 9 1 + &+05;AGHIJLZJ0$/, ( #   !" 0 4$   0$  0$ z'- $||w' p p  p v&% 'v% V8.nGGF% (  &% % !% V,.%#nnV0fwvP?f*byV,;;SS*s;SV, GG*; SV0~) O=!* V0D%GD%*: Q%*" &v% ( v % 'v% V$[[]^_bfkpv}GGG|GwFrDnBk@h>e;b4^,\([#ZY[&% ( % (  % % !% VE$ggijkmquy~vnga[WTRQPOV,E$"*V0!*V,z G G##* "V,z;;SS*; S"V?;;};y:v9s8q7o5m4l/i)g&f"feN$N)O/P9SBXF\J`MeOjQoRuS{S*;uSV,?egOM* M#d*Of" &% ( % % , 6~"&% ( % % !% V,%8DrrDVd5drst"v&z)~+-.*rV,;dK..*-Vd5Idw.-+)&" *-V,%N8wD D *VdI'wC ?:62/,+*BBBBCCCDE*8PV,"K*BB***AVd'*+,/}2z6v:t?sCrEDCCCBBBB**A*8rP" !% Vt8h/m)q$v#w!y { || t p lie_"Y,SV,*V0w/M *V, ?5>>* !*2I*&R=i" !% V,)0T !!* !* !" !% V,Qp^6565@^@V0i\981>98*069@V,6U*V0K;a8Z?**Y6b@" !% V0u>B >* *=C" !% V0>B"(>*")*=C" !% V0>BBH>*BI*=C" !% V0/>Bbh>*bh*=C" !% V0mQ >B >**= C" !% V00>*B0>***=0C" !% V0S>MBS>**M=SC" !% V0s>mBs>**m=tC" !% V0Q8>B>**=C" !% V0n>B.4>*.4*=C" !% V0>BOU>*OU*=C" !% V0>Bqw>*qx*=C" !% V05>B>**=C" !% V,~[L[Lb~b*I[Pb*{[b" !% V,>J~i~i*f~l*~" !% V,**" !% V,***" &e% ( e % 'e% V4G$XX&vX&% ( % (  % % !% V,6XNbb&N&V08`!O,`!*Na0V0"*V0{3wu*V0B) m[U*l*Na" &e% ( e% 'e% V0D"Vx~V &% ( % (  % % !% V0DVVVV00~s*V0q"ou*nV05y^M*t*L`" &#$% ( #$ % '#$% Vs  "#%(*,/146;>BBCDEHKOS[cjpmlkklmomkjiiiiklkjihhhijhfdd$c*c0c4d9f;d=bC`I`PaVb[d_faccbf`i`n_s`xa|cecba``aefdb`_^^^_`b_^\[ZYYYUPKFB>;:9764310-*(&$"  ~yusqolfa[VRPNKHA:3.(&$!       &% ( % (  % % !% Vt &)*}V|)!$'+.26;AE?<:765320.,+**Vt:;<=?BGKPZcjqpjd]USPMKKJJI*:JV\\ifdcdefhvutsstux*hwVl YNyigecbaaacetsqqqqrrst*gvVd@Wvfdba```abrqpppqqqr*dsVlOqeb_]\$[+[1\6];^7m2l.k)k%k lllmo*bqVdJ m3`6]:[BYIXQYX[]\b^\mXlTjNiIhDh@j@j>k*1^@mVlHDlY`[^_[cYgXnWuX{Z\^|lyjvirhngjhihhhgiek*W^gmVd3Jxmz_}][YXXZ]_mlihhhiik*x]lVtiFla^[YXWVVWYZihgfffggijl*^mVd>c]ZWUTRQQQaaabccdeg*ZiV\W`ZTNHC>:<?ADHKOS*Q`V|&CB@>;840,(%".02332111123*3BV|0-+)&# !* 0Vd * Vd\  *Vl$p  { vqx|*Vl3zxtq m f _ Y TPUY]bgklmno*m|VlXVR N I A 9 1 + &+05;AGHIJL*JZVt\/, ( #   !"* /V|m   *Vt. * Vt **z" !% V,||**w" K% ( % ( aJ~V(|Lk~V1Arial-[XXBP[r EMFX j j  p&% % V8BP[AAK% ( a~VL[~V4.2Arial4.-"X1 Vr EMF j j  p&% % Vp1 VTFF99ucRA1( 06;=?BDEFFECAx?m<a8V4K0@+5%*  seWH9+~xq#k.f8aC\NXYUeRpP{NLLKLLvla\VLG B>:6'3/18/A.K-U._/i1s4|8=BILPYbgmxt,f9T9TK% ( 'L L{S{ play a gameArialMO &X/`r EMF&+ X p p  p Q8&% 'Q8% V<KF,,|FJ>;,% (  &% % !% V,/f<<||V03y:t:t*l<V8xd?FF*V0$_6UY?:=6*6UV8BNEMO/@1'6EM*:.ZM*<" &Q8% ( Q8 % 'Q8% V8KF,J?FN,&% ( % (  % % !% V8K,, ,V0]z<GX7*xV8GKOI07?^VKO*:/ZNV03WF9 W*>^*<" !% V,xNN**BY" &% (  % '% VZ19BGMRX]cgjlnpqsx{~ %05 0-+ )&(,(1(6);*?+B,E.J1L.N,Q*S(Y%_$f#m"{#%'+)'$"!  !"$! &.;BGORTW]adl s |     # ) 06BKTW[^ah p w}    zupnkjigdb`^YVROMIHDA=:84~/}+{'{{{}}xsni d _ ZUPLE?;9630*!#### " !!! !$|&x'o(g(^(U'L&D$6!,)'$"!$&')**)'%# #$')***){'n$c `$^'[*X,U.Q0I2E3A484.4%30 /-*)-0368:<=>???>:61&% ( % (  % % !% Vl@'0DQZajtz~hfedda_UC~;Vle|hmt*gVlV$54$*VT;* ",9J#Q'C<@:25,5#59 @*)AVT"B(L\m|63y0m/b/Z3R;*>%W=V\]!1/-,.013*6V\Kr .I UN&E$+ ! %(,*0V\hIO Xi{ &"zlb^Z#*F^&V\d)  ##*&V\h *9P ZN'F#2' !* %V\_8KR [k|~rgb\%*Ha(VL$] *Vdg *Vl,}|v*VdithXLD>PUXZ]bkot*sVT.?RK|As5o(oq$)06<*;TV\s y&l+],P(> 7GL Z`fmos *qV\IE=&--0 .'" &/14 *3KVTU (,-+%"  * "Vlm%,0z3g5S3A02,%(-:GWgu{* "Vd2$,+#2651,% *6)V\Q#*366k0^,fq * Vli!l(g/_6V<K>8@#?<95!$&'6(F&L%P"TX*Vn,Vd4/8@EIKJB=&*231/-)#*6*z%=" &% (  % % V@)S\ GEEG8y&% (  % % !% V0\iV0?b*V,@-fGG*V0@X?R=;PR*<QV,F<::PP*:OV0?P;=RP*:OV0P>1p>P*{<QV0vi@r0@r*-nC*" &% (  % % V0a777&% (  % % !% V,{7uu7V,a*uV,Nt77*V,"a,BB,*,A*,uA" !% V0$USBsS*p*?U" &% (  % % V@iF 988 9Xl&% (  % % !% V0_SV0X|*V,W|99*V0d|(/DC./*.DV,w&--CC*-BV0)(-CD .-*- BV0}0CRv]c0*.DV0`S`tPe`t*Mabv*" &% (  % % V0xKYssYYs&% (  % % !% V,ehYhY~~V,xKss*h}V,8]YY*V,xKNsdsdN*Nd*Nhd}" !% V0g~5Fwf5*cy*2G" % *,@% *'% *% *% *m% *J]% *% *Wj% *Ui% *r% *% *K% ( % ( x?'"e L LLS"e { talk on phoneArial lM8 O ,X8r EMF, XFGDIC:2  p "-- "-- "-$IXXYZ\^bfjpux{<DLT[biouz|~~zuolib[TLD<{upjhfb^\ZYX- >~"->~- >~- $PP``($PRW`iwumfb``P $<<($<M^n{xoeXK;D4 $(${n_N=;JXeox $<<D4($wi`WRP`bfmu`P'-$?|||}~49>BGOSVY\^`bcdddd cb`\VSOKGB>94~ }||-- $ll@$lmnorwl $44D$ 5;AGNW]aeiloqsttTTTSRPOMKHG@>;83D$ $TTtttT@$t tsqoib]XSMGA;538;>ACFIKOR S TTTt$T $44D$D$ {wtqon ml $l' "-- -$i^X>V<U:U7U6V4W1Z0].`+i*o(u'}&$##$$%'()A+\,e,m-t.w0y2|5~9>DK^`eq;p<]<R<F;-8!52 .,)'$ v]D,lV@+!)3>I\emz--$WVfZ$^`_P>N=^^``fPV`$.:]9\:]9]:\:\7_7a6c2l1p0w/~.,++,,-/'1@3[#\!A(| t"m#g'])Y+U/Q2O5M:M?MBO^FN68$3[4e4m5r5s6t7u8w;x?yEyKz^z^KC<61-)~'{%v$n$f#\d3T#$ fhmy:{=i]XWfzV@$CpD]DQDEC,@=:630-*&" # %'+#..0F3R4]4p43C3{P$&! w^E,+C\u%T$(kU?* #-AWm<$ '2=I\fn|yld\I?5* ~'-H$"acdffffedba`^[VF0--$y`c8$Z\]^^^^^]\]][adfikmnnnnlk~iiYy0$ZXSC.2HX^afV0$'-B$0~~ "$&*-/0--$2/}2($yxvvwyz}y|0$ |4$!$(*-1468)'%# 8(' p p  p &% % V@F IXXYZ\^bfjpux{<DLT[biouz|~~zuolib[TLD<{upjhfb^\ZYX >~ &>~% '>~% !% V,,PP``Vd* PRW`iwumfb`*P_V,<<*Vd)<M^n{xoeXK;*4CV,,*Vd8{n_N=;JXeox*V,8S<<*4CVd8!wi`WRP`bfmu**P_" % Vp?|||}~49>BGOSVY\^`bcdddd cb`\VSOKGB>94~ }|| % !% V,llV'lmnorw*lV,U%t44*Vr 5;AGNW]aeiloqsttTTTSRPOMKHG@>;83*$CV,TTtt*TsVgrt tsqoib]XSMGA;538;>ACFIKOR S TTT*T#sV,g%t44*$CVg' {wtqon ml **l#" &% ( % (  % % VGi^X>V<U:U7U6V4W1Z0].`+i*o(u'}&$##$$%'()A+\,e,m-t.w0y2|5~9>DK^`eq;p<]<R<F;-8!52 .,)'$ v]D,lV@+!)3>I\emz % !% V0%UMWVfZV09W^`_P>N=^^`*VPe_V7.:]9\:]9]:\:\7_7a6c2l1p0w/~.,++,,-/'1@3[#\!A(| t"m#g'])Y+U/Q2O5M:M?MBO*6NF]VS3[4e4m5r5s6t7u8w;x?yEyKz^z^KC<61-)~'{%v$n$f#\*#T3cVDBN fhmy:{=i]XW*VzeVDDBCpD]DQDEC,@=:630-*&" # %'+#..0F3R4]4p43*{3CVZT&! w^E,+C\u*$V-x(kU?* #-AWm*VmKE '2=I\fn|yld\I?5* **~" % V?2a"acdffffedba`^[VF0 % !% V01/\y`cV:MoZ\]^^^^^]\]][adfikmnnnnlk~i*yYiVtpXYZXSC.2HX^a*VeVt}'[**" % VD>m0~~ "$&*-/0 % !% V08@q2/}2VdB1Qyxvvwyz}*|yVtuCD *|V|}A{!$(*-1468)'%# **(8" K% ( % ( ' L L( S { happy againArial  "Xact EMF"} X 8g 8g   &% '% VBOu -  ) 1 9 A O T Y _ a g l o q q 'q Oq zq q o o l %d @a M\ XT `O hD m< p9 p4 p' m e `PHB5 % ( &% ( % % VP#T  !  VT+ %! / 9 G T d q y    ' O z G G zG OG 'G D D ? < < 9 7 7 / , ) $ ! VpYI G ? 7 )    ) 7 ? G I V)    0 M ` mt }i W I / H1 H1 H4 E7 B9 =< 5A D D G G Vp l   { }q }g }Y Q I G I Q Y g q {   Vh0 < 4 )  rh` % * * :, @7 E? H< H9 H< Vp2 = f pd f\ XT PF H< H2 H$ P X f p z $ 2 < F T \ d zf pV@ / E72 @EVp k B 8 *""*8BLZbjjjb Z L BVp  &% ( % '% Vly{/uGT!.ATfV|&i; (:Z|h[M8*-=%j B Uh 08@Uk8FVv+ASi.CYDly~'d*oHr;`q Y)AF)a{sP. , 6 A pI HQ V Y Y Y Y mV MT /Q L A 9 4 |$ d O $|qnaaQV>L.6 !xP+J( % ( &% ( % % VH=c l Ko?|I,y>FVlQ#:_rscE5(/]00358u@MM:U']s~wZ<.,AS6fyiVF/9b,! "OzVX c7 O K`u 00KSecsv( >S#k;Sl4l\% j  EJu/ov1fVC1QkVC pV8+xe]X}K]@M;:8300Vpc f %--- %V(^ 2 tC H r  Fn#|CaaF~+ c$ >6 F T a l xt My "  . . , @& e!  >^~v^ C!)6KatsS0 rJ HVp1 u H > 0 (  (0>HR`hppp h ` R HVp5] c tU  g J *y w l d \ lL RA :6  y\N{Ai4Y&F!^5 M( *J Fk)9IYny&6FSq':bt  $ 7& R) o, . . . Vp pY O A 9 1 1 1 9 A O Y c q y  y q c Y Vp?! &% ( % VNft!64.& '19???9 1'&. 46V f !B@:2( '19??? 91('2: @B &% ( % '% VL 'm0( ~saYQKFAAAKSR[%fksv~ % ( &% ( % % V0f!!!VH+ !'ue!Vp  V8# 5-Vp-j  VaG Q ZPvEi=Y2F"91 &kiinnsy{ZVp% N 0&&0:HPXXXPH:0VHa%_ !w+J1;-~ZviVpb kiaYKA7)!!)7AKYaikV!;AIQYakwylbZWTZ\_j;Vp(E~pf\NF><>FN\fp~Vp% wogggow &% ( % Vf ;$,7BO_o'~O{w{~~"S}{`H0bO=woZRJDB?<#7(4.,.'.!+&# VhXq$/:JZj|tdWJ?4, 'VxDUJ |~x'sOpwpsswO'|V@>` }x}VHD ^ v%UxM vV@7 ^Z z ~yvy~~VHs  {{}xusV@s  }xsx}VX; x]E-2Kc}xV@p  {vqv{VpDA &eR?|:MbV@/ R Vp ]t_W ROLJD(2 4:<BLWjrzV@>`# }x}VpeD(?179/9$93.( '' ' ' )#)#,&/#/#2D(V@j F#A<72#7(<+A(F#V@]y &! #! &V ' /#CpcVF6# eH( :Sk~pcXK.-@P^hnsxV ' /u _J%~t`b@O ?/!r0H^s~*7EeuVp} " /-%%-/Vp 9 trjbTJ@2*" "*2@JTbjrtVp xvxK% ( /aV ~V@ L/ ~V 3Arial -| X? [r EMF j j  p&% % V? [ %?<?F@P@ZAcBtFKNQX\`dhmrw|"%)/13{7p:e<`<Z<Q<G;>846*2 -*' ! STVY\_ dh$n0s;zFPZdmu~(3?KWdp} zqh'_/U3P6J=@C4I)NRVY\^___^][YUtSlPeM]JVBF872/,(%!  $&'(~(n(d'Z&P$F"=3* xmbWMA4,% ,:AIXhh_TNH!B%=)7.2003-9)@&H$P"Y!f"l#r%x'~*-16;ADHOW`juz|yqiaXOF=%%?K% (