i0;v L)d)d Game Template Comic Sans MS$$0>f0I0\Start Comic Sans MSBy&XQ Ѭ EMF&M XF GDICKgh s  .-.--$MTW![9#SnZB-/EtxfVC!![=rrbRKG:/'Bx'^)On3'WoT N1Xd :=%Wr!XfK1 T-$J_bLJZ$+TX1KfT=%'?op^N;N^p|L5" 5J_x^C))`\T$bb\TLbJ$#;V7lzgWJI=/%?%B*2:DNR\l|t? ` &+N; $;N;$zxxzzx$%"z%$?*`+R p92bzZ%S9!`lBB/\w jO25\xPF)xOgL1h M&^'vn$xnnzxx*$w&^nV;#ZR) A[xS jw $ jw j$R __J#ZR-$G~!Px[9 ":dt xI Vv 6  / O o     d  * 7 Dn RF b rb=#[xkK) BjoE+F`D~$~|~!!~|"$nVl|'`)$!&)!!2$lA N  M    R  !N ^z'l$llz'|'l$   $   J$# g * Bp \# |B+cp1'rwgd!cS5| jf J / b  $   $ w'1 s&dw$gdwwg$sn~~|s6$fL.KG"=XK&LTHWZ\\ZZTfL$ gKc|3wF5g$ cgBR%'|6c.$KA6,&&&,}6wAuKwU}`jpppj`UK$ Oc9cx6v'O.$:0% %0:DOY___ YOD:$ 9cwg5wFx69c.$K}Aw6m,b&X&N&C,963A1K3U9`CjNpXpbpmjw`}UK$ %-H255F|t%.$LB7-'''-u7oBmLoVuakqqqkaVL$ 5\52-c'ht|\5.$!ZPE;555;EPZdoyyod!Z.$LB7{-p'f'\'Q-G7AB?LAVGaQk\qfqpq{kaVL6$tsC.s"jbB"/s.n> th|o#x|t$ cF1[&S\$ 17zJLt [1.$8s6i0^&TNNNT^is}&06}8s$ Jw"7^?Od OJw.$bXMCt=j=`=UCKMEXCbElKwU`jtwlb$ {FN !&Z[^.$si^TNNNT^is}}s$ LhTZZo\of L.$-t+j%_UOOOU_jt~%+~-t$ o\\#ZvTL{&oo\.$xmcy]o]e]ZcPmJxHJPZeoy.$tj_UOOOU_jt~~t 8I 8I   &% % VPa L MTW![9#SnZB-/EtxfVC!![=rrbRKG:/'Bx'^)On3'WoT N1Xd :=%Wr!XfK1 T&% ( % V05 p^ J_bLJV\>T +TX1KfT=%'?op^N;N^p|L5" 5J_x^C))`\TV4\8 }^ bb\TLbVW ^#;V7lzgWJI=/%?%B*2:DNR\l|t? ` &+N;V(>^;N;V0 a jzxxzzxV4 W |%"z%VMQ A?*`+R p92bzZ%S9!`lBB/\w jO25\xPF)xOgL1h M&^'vnV4 Q uxnnzxxVh)iQ w&^nV;#ZR) A[xS jwV(M)iA jw jV45 Y R __J#ZR&% ( % V81 G~!Px[9 ":dt xI Vv 6  / O o     d  * 7 Dn RF b rb=#[xkK) BjoE+F`D~V0 ~|~!!~|VX| nVl|'`)V4| !&)!!Vx &lA N  M    R  !N ^z'lV0 llz'|'lV019   V4&J   V` $# g * Bp \# |B+cp1'rwgd!cS5| jf J / b  V4$C   VH| w'1 s&dwV0[ | gdwwgV4 sn~~|sV8 a fL.KG"=XK&LTHWZ\\ZZTfLVH gKc|3wF5gV@ p cgBR%'|6cVp { KA6,&&&,}6wAuKwU}`jpppj`UKVP d~ Oc9cx6v'OVp l :0% %0:DOY___ YOD:VH c 9cwg5wFx69cVp n K}Aw6m,b&X&N&C,963A1K3U9`CjNpXpbpmjw`}UKVH 5 %-H255F|t%Vp 0v LB7-'''-u7oBmLoVuakqqqkaVLVH3 5\52-c'ht|\5Vp t !ZPE;555;EPZdoyyod!ZVpB v LB7{-p'f'\'Q-G7AB?LAVGaQk\qfqpq{kaVLV)y tsC.s"jbB"/s.n> th|o#x|tVH@ R @ cF1[&S\V@1 17zJLt [1Vp4 U 8s6i0^&TNNNT^is}&06}8sVP2 Jw"7^?Od OJwVp& _ bXMCt=j=`=UCKMEXCbElKwU`jtwlbVHO @ {FN !&Z[^Vp' U si^TNNNT^is}}sVH$8 o LhTZZo\of LVp= e -t+j%_UOOOU_jt~%+~-tVHm 8 o\\#ZvTL{&oo\Vp. T xmcy]o]e]ZcPmJxHJPZeoyVpw = tj_UOOOU_jt~~tK% ( 0TK>30D\{I win! Comic Sans MS6$XLѬ EMF( XFP;B;GDIC/#*;   .-.--\$,N{{snhfffhk/v7GR\gow|'5?G|RzZwbrjjrbwWzJ/c#|t--:$)X-K5IFFFINV^pnAZ$+~-5?JRZ__*_2b:_?_E\JZOWRTWOZJ\?Wdrwj\RB5' zobfR[J~&$/%ukaVN%L/N9VDaLkNuLD9/2$\Db*ddgggdfb&\T!c 5R\D&$J@5-z-p-e5]@[J]Te_pgzig_TJ$tt&$~tj_WUW_jt~&$--$`V N'/7BDJOOOOL'J/D7?B:G2W%\blw|H;` ' / 7=L\r6{ P f k n _n k vf ` *^ f )s6VF6V --$x6T="sPA. rGf61)!6S[^^P1 |wrjdRE7 !@Pc"'5*?*G'g9Xx "L=JWt;h!H.+6--v$9!bG-v|SzAz1z z|lB[)@s%Lw .>Nn2J t1S!R$'.++)##).C^oF|) #3>.&$6,!!,6@KSUSK@6R$'`h{g^jNl.lllljddb___bRRzgww| 3S^z@lNrF`&$SI>666z>rIpSr]zhprph]Sj$3WJ?* ;HXx%5?G-J=JD G ? =*nXF#/=|JzW&$qog\zRzHz=535=HR\goq:$JJEl=2'";[x%- xX6b BJJ&$IGG=?24*** *2 = G Q\ d*f4d?\GQIG:$-BBZgt1voTF:*T -&$,*"  !"* ,.$x[;!SK9>V.v &$&$USK@6,!!&,.60@.K&SU--$s.Fc~wR*vX7BMT\l7rww|=JD2  ! ) 1 9 A I S [ n ~      ' 5 B O \ o ~ p ` A )CS[f{|/rLgj_zWG5KfA&  `K9&--Z$+1Kfd?kN"-5=M2R W?|tj_T#?c2% :d{^CN$%W\do|   =:W&$wmbZXZbmwF$! ? J='  ) 3 A N X ^ V Q K F A > 9 3 ) !  : OL: ?&$ = 3(  (3=GRZ\ZR G =J$#^ p      * = L \ l L B : / %    ~ s h [ ^ &$z x p e [ Q F > < > F Q [ e p x z 2$ l   v V )AX++ K X f s |~ l \ L l&$ \ R G ? ? ? G R \ f q y { y q f \J$#Vfks:Ww|tbO7-=wBjJ\TB\'g l|nXNA1V&$C9.&&&.9CMX`b`XMC2$7&`~X;.%!/5)& )N97&$><4) )4<>2$cK6! )9K^!) &$(& $, .,$&(&$--$O -=\jz|o_L='#)++.f+9+.+#&!zrzjdgOd5dgjltvkc1[HVcP{NNNPV[`h/pB{Tdt-->$'5O\jwbzgE/B$dWG:*  f ;K9NfKIFC>6 +"!7Lbtd&$|rg___gr||R$' ; 1 )r_MRDjGLR\gr+6>F IK+K6 ;&$J9H/@$5+!$/ 9CN!V+X5V@NHCJ9N$%O7"#;xPsk6[;AC&N XcptgZO LG2DODO&$ndlZdOYGOGEG:O2Z0d2n:yEOYdylnndJ$#shp~nnnpvx~"5DTbowvhw^dSOK:C%; 61...1v6^sh&$ucsYkN`FVFLFAN9Y7c9mAxLV`kxsmuc&$|||G--$Wt ~!s>fV[kVpPvKxIxFxAs;h9^3P1C.6+)+))++.36;ArFdKWSJ[?f5n-x%  ':Mbt' 5G#\+r3;ACFIIF#C9AN;c6v..+)&#[2t--$_~ >$ .Kfv{k`P>1&!xX[[`X^S[CX>[>[AXKHV1`ns{&$xvx$?vhXK; +   t!d)W1G9:C-N[f v/---//57=D{LvTn\hgcr^|XVPNKIIIIK#N1P>SHVS[^v&$ZhX^PSEK;K1K&S^hr&}1;EP}XrZhN$% "7MbzL?5-%"r_O?/" "*&$ $,.,$ J$##"17>LIdS|X`cfhhf&c>`V[kSNn[!H#6&!) )&#!|lZG#"&$(5&+  +5?JR TRJ&?(5&$KI9# f3PAvA{Ax1pp{{K&$MK~Cs8k.k$ks~$.8CKM$p.Fp&$5[3Q+F >> >FQ[ep xz x+p3e5[$5/&$$M"g&$QOG<2((2<GOQ&$'t%j_WWW_jt~%~'t-->$ *Go|tj_%W/O7E=:B/D%GD B=7/%--"$ *El|rG* 6$|o2g=\GOOBT5Z'\"2*/2/:*?'GMWbgjl&$xrmjmrx6$"\ZTOG=2' ' -//'2"\&$:G7@2:,5%55:@GNTY%Y,Y2T7N:G&$-&$H>y6q.g.].U6M>JHMRUZ]bgeqbyZRH&$F<4,,,4<FPX`c`XPF"$))6AIPV[^`vvv[v[)$33$ )6>FKSNC9))$))3$ INPSXkhc^VI$SVIKS$`vv``$XX``kX$kvkvk$vkvv$[kvkv[[k$vvvkkvv$PffvPvP$[PPvfv[k[$)[[))$ff[[Pf$)3))81''-255 5!23/C'S%[ckpvx{{xvsnhc[K;&"' PF6.# !.;FS[^`cc`^X V P$ /7=?? **'"/$ ? ?!=67F2VP%A'1*!* ? $? * *? *$2X-c%ksx ppnk hc^VN2X$2V2XNP2V&${vph`S[`fknnp$pp$ ^P>)&9HV^$`[^VS`$ $.$ $*$ %*/ $ $//$ KC 6 . #""&"19KVK$  """ $""$ $$ $$ $$ !.9CH>1# $"$ANSVVXXnnkhcXKA$HHKACH$ XXVPNKX[ `hknX $nXXn $XVKX$ P Gh P $ ff&$ F$!nX;[ K3;V.v! &$"$"$C6.C&$ZXPE;1&&1;EPXZV$)P %%'***jjjd_ZL:/%{xspnkknNs&$~vtv~&.0.&J$#* **'%-/5? EMORZ\{_C_ Ft/dB\JOT=_/d"gjj*&$$J"@5---5@JT_gig_"T$J$+1&$ ujb` bj u(*( B$ >c #)%)2#DO-*---`6 &$&.0.&N$%O\ j|9{ P k { X [ c P x3gO:*O&$#=!3(  (3=GRZ\ZR!G#=&$n d Y Q Q Q Y d n x   x n &$I^ GT ?I 4A *A A I T ^ h s { *} 4{ ?s Gh I^ $I I #$--$I I LL--$EI EI Eh 8I 8I   &% '% V ,N{{snhfffhk/v7GR\gow|'5?G|RzZwbrjjrbwWzJ/c#|t % ( &% ( % % Vv )X-K5IFFFINV^pnAV +~-5?JRZ__*_2b:_?_E\JZOWRTWOZJ\?Wdrwj\RB5' zobfR[J~V` = /%ukaVN%L/N9VDaLkNuLD9/VxA D \Db*ddgggdfb&\T!c 5R\DV`M i J@5-z-p-e5]@[J]Te_pgzig_TJV0k Tw ttV`C Y ~tj_WUW_jt~V`9 Y  &% ( % '% V/i P`V N'/7BDJOOOOL'J/D7?B:G2W%\blw|H;` ' / 7=L\r6{ P f k n _n k vf ` *^ f )s6VF6V  '% ( &% ( % % Vt x6T="sPA. rGf61)!6S[^^P1 |wrjdRE7 !@Pc"'5*?*G'g9Xx "L=JWt;h!H.+6 % ( &% ( % % VAU9!bG-v|SzAz1z z|lB[)@s%Lw .>Nn2J t1S!V/_M9'.++)##).C^oF|) #3>.V`K+6,!!,6@KSUSK@6Vh'`h{g^jNl.lllljddb___bRRzgww| 3S^z@lNrF`V`1ZSI>666z>rIpSr]zhprph]SV 3WJ?* ;HXx%5?G-J=JD G ? =*nXF#/=|JzWV`4(qog\zRzHz=535=HR\goqVBJJEl=2'";[x%- xX6b BJJV`IGG=?24*** *2 = G Q\ d*f4d?\GQIGVat -BBZgt1voTF:*T -V`^R,*"  !"* ,Vp' x[;!SK9>V.v V`~] V`? mUSK@6,!!&,.60@.K&SU &% ( % '% V@ s.Fc~wR*vX7BMT\l7rww|=JD2  ! ) 1 9 A I S [ n ~      ' 5 B O \ o ~ p ` A )CS[f{|/rLgj_zWG5KfA&  `K9& % ( &% ( % % V3 >+1Kfd?kN"-5=M2R W?|tj_T#?c2% :d{^CV %W\do|   =:WV` BwmbZXZbmwV50! ? J='  ) 3 A N X ^ V Q K F A > 9 3 ) !  : OL: ?V`6r = 3(  (3=GRZ\ZR G =V*#^ p      * = L \ l L B : / %    ~ s h [ ^ V`^z x p e [ Q F > < > F Q [ e p x z Vx o l   v V )AX++ K X f s |~ l \ L lV`| \ R G ? ? ? G R \ f q y { y q f \V -s#Vfks:Ww|tbO7-=wBjJ\TB\'g l|nXNA1VV`{C9.&&&.9CMX`b`XMCVx8 R 7&`~X;.%!/5)& )N97V` ] ><4) )4<>Vx cK6! )9K^!) V`4 (& $, .,$&(V`" K &% ( % '% VX O -=\jz|o_L='#)++.f+9+.+#&!zrzjdgOd5dgjltvkc1[HVcP{NNNPV[`h/pB{Tdt % ( &% ( % % V '5O\jwbzgE/V : udWG:*  f ;K9NfKIFC>6 +"!7LbtdV` {|rg___gr||V6 @' ; 1 )r_MRDjGLR\gr+6>F IK+K6 ;V`k oJ9H/@$5+!$/ 9CN!V+X5V@NHCJ9Vr; %O7"#;xPsk6[;AC&N XcptgZO LG2DODOV` m ndlZdOYGOGEG:O2Z0d2n:yEOYdylnndVev[ #shp~nnnpvx~"5DTbowvhw^dSOK:C%; 61...1v6^shV`sOucsYkN`FVFLFAN9Y7c9mAxLV`kxsmucV` Gp ||| &% ( % 'G% Vx\$ Wt ~!s>fV[kVpPvKxIxFxAs;h9^3P1C.6+)+))++.36;ArFdKWSJ[?f5n-x%  ':Mbt' 5G#\+r3;ACFIIF#C9AN;c6v..+)&#[2t % ( &% ( % % V0 _~ VO> .Kfv{k`P>1&!xX[[`X^S[CX>[>[AXKHV1`ns{V`@ xvxV) ?vhXK; +   t!d)W1G9:C-N[f v/---//57=D{LvTn\hgcr^|XVPNKIIIIK#N1P>SHVS[^vV`GXZhX^PSEK;K1K&S^hr&}1;EP}XrZhVx % "7MbzL?5-%"r_O?/" "*V`c ' $,.,$ V@ u ##"17>LIdS|X`cfhhf&c>`V[kSNn[!H#6&!) )&#!|lZG#"V`4 e (5&+  +5?JR TRJ&?(5V`H ` KI9# f3PAvA{Ax1pp{{KV`p MK~Cs8k.k$ks~$.8CKMV0 t p.FpV`I B 5[3Q+F >> >FQ[ep xz x+p3e5[V0 U 5/V` g V0 8 M"gV` Z> QOG<2((2<GOQV` /'t%j_WWW_jt~%~'t &% ( % '% Vc E *Go|tj_%W/O7E=:B/D%GD B=7/% % ( &% ( % % VX^ & { *El|rG* V < |o2g=\GOOBT5Z'\"2*/2/:*?'GMWbgjlV`e ' dxrmjmrxVD @ "\ZTOG=2' ' -//'2"\V` :G7@2:,5%55:@GNTY%Y,Y2T7N:GV`A ' d&% ( % V`1 ( H>y6q.g.].U6M>JHMRUZ]bgeqbyZRHV`[ % F<4,,,4<FPX`c`XPFVX\ ))6AIPV[^`vvv[v[)V0K o, 33VH\ )6>FKSNC9))V4K o ))3VH INPSXkhc^VIV0 SVIKSV0 `vv``V4 XX``kXV0 kvkvkV4 vkvvV0 . [kvkv[[kV4 . vvvkkvvV0* PffvPvPV4 . [PPvfv[k[V0\ > )[[))V4 > ff[[PfV4K o> )3))[% & X1''-255 5!23/C'S%[ckpvx{{xvsnhc[K;&"' PF6.# !.;FS[^`cc`^X V PVH ! u /7=?? **'"/VH n ! ? ?!=67F2VP%A'1*!* ? V, n ! u ? * *? Vh 6 2X-c%ksx ppnk hc^VN2XV0 2V2XNP2VV`2 6 {vph`S[`fknnpV0 6 ppVH x N ^P>)&9HV^V4/ N `[^VS`VH F z V( x 9 z Vp% V(% F Vh  %*/ V( V( //VP s KC 6 . #""&"19KVKVH u  """V( s u ""VP  V0 VPV V0 VHD z } V4V z VHD { p !.9CH>1#V,D x h } VXQ ANSVVXXnnkhcXKAV4L p HHKACHVP XXVPNKX[ `hknXV, nXXnV, XVKXV0 F P Gh P VPx ffV`~  Vx !nX;[ K3;V.v! V`z "$"V0r jC6.CV`GKZXPE;1&&1;EPXZV4 k )P %%'***jjjd_ZL:/%{xspnkknNsV` = m~vtv~&.0.&V / k #* **'%-/5? EMORZ\{_C_ Ft/dB\JOT=_/d"gjj*V` i $J"@5---5@JT_gig_"T$JV0 : o+1V`U c ujb` bj u(*( V / ? >c #)%)2#DO-*---`6 V` g m&.0.&V r%O\ j|9{ P k { X [ c P x3gO:*OV`, T #=!3(  (3=GRZ\ZR!G#=V` n d Y Q Q Q Y d n x   x n V`hI^ GT ?I 4A *A A I T ^ h s { *} 4{ ?s Gh I^ V0m L I I  &% ( % '#$% V0 Ly I I LL % ( &% ( % % V0l L EI EI EK% ( TK0>00 >0f | 8X EMF8N XF$GDIC_b'  hh "-- "-- "-F$! v@u8s0r!qqq qsuxz|{rh_WOB6-&!- "-- -$$~0nP|$<dCc;a3`#___ _acfhkotz|qg]TKC5)/4;DO\ckt} .5<R.d$13' "-- -$ON?1#(1 ;ENXajsw{*7ESbqvmd[QH>5+" |m^N- "-- -X$*F6' $.8CMXcmsy~~{yrjbZQH ?6"..%;HWT$(,:IYhxv~yk]NA4(X$*|rh^TJ?4 * "*3;DMV^gow~uT$( vfVFVet `<' #$"-#$- #$-$~5h~- "-- -$y$y$<'.$$?,_r$?@**$oau!os]%s' #$"-#$- #$-$z!z'';pz!- "-- - $o!!o$qo$+" $;2;22$,E"2gz,EF20$wiq(w{e,o'- $nnyc'-.- "--2--- "---- p- "--l--hR- "--lN--q- "--m--- "--- #$"-#$- #$-$Y{IY{- "-- -$Tp]T>Tp$BQBU=$ $btOeoM' #$"-#$- #$-$UU@U- "-- - $IaaI$^KH9^aI$5K 5L4 $$ $^{KavI'- $@@L4'-- "----s\- "--xW--{- "--v--{d- "--_--n- "--i--- "----0$ %4CKRX^$b4fCTFQ8M)HB ;4% Mf;T'-H$"u y0FS`n{'*#znaTG;%1s '-T$(N[{%2:CN Z>gMn[vj~wznaSE~7wj^TKCw6W/K--VD'-P$&<8H=gI|R\hu1<FPYagmqa]YSLD;1'xlubaYAM6Hr`IB70' y y  hh &% '% V8uw! v@u8s0r!qqq qsuxz|{rh_WOB6-&!% (  &% % !% V0Z|V0~0nP*V '<dCc;a3`#___ _acfhkotz|qg]TKC5)/4;DO\ckt} .5<*d.QV01* 2*" &% ( % % VX1owON?1#(1 ;ENXajsw{*7ESbqvmd[QH>5+" |m^N &% (  % % !% VSPhI*F6' $.8CMXcmsy~~{yrjbZQH ?6"..%;HWV,Z(,:IYhxv~yk]NA4(*VNc*|rh^TJ?4 * "*3;DMV^gow*u~V,( vfVFVet* *<_" &#$% ( #$ % '#$% V0G~5h~&% ( % (  % % !% V06y$yV0; <'.*V0F,$?,_r$?**)?V0^&oau!o*]r*s$" &#$% ( #$ % '#$% V8 z!z'';pz!&% ( % (  % % !% V,Vo!!oV0JPq*oV0:`+"*V,q;2;2*1V0D9,E"2gz,E*01EV0Z4wiq(w*e{*o+" !% V,5%Znn**cx" % *.& % ( % '% *1% % *& % ( % % *% % *p & % ( % % *l % % *Rg& % ( % % *Nk% % *q& % ( % % *m% % *& % ( % % *&#$% ( #$ % '#$% V0"Y{IY{&% ( % (  % % !% V0NTp]T>TpV02zBQB*=TV0_[- *V0/ybtO**Moe" &#$% ( #$ % '#$% V8G0UU@U&% ( % (  % % !% V,G IaaIV0i^KH9^*IaV0R75K 5*4KV,xD(*V0Zg8 *V0;t^{K**Iva" !% V,Kt@@*4K*" % *& % ( % % *% % *\r& % ( % % *Wx% % *{& % ( % % *v% % *dz& % ( % % *_% % *n& % ( % % *i% % *& % ( % % *% !% Vta %4CKRX^$b4fCTFQ8M)HB ;4% *T;eL* " !% V|"u y0FS`n{'*#znaTG;%*1* s" !% VO (N[{%2:CN Z>gMn[vj~wznaSE~7wj^TKCw6W/K-**DU," !% Vb&<8H=gI|R\hu1<FPYagmqa]YSLD;1'xlubaYAM6H*`r*07AH" K% ( % ( % ( L 0\ Roll again! Comic Sans MS 0N>0 'HOXU6 EMFHO XF!!GDIC5!   .-.--$U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t  --F$! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  $&$Z$+~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[n&$$C?8BC&$C@8 -# )4<#?-<84@)CF$!_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_&$8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?6$pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGM&$j`UMMMxUp`mjptxtj>$ume_]_ bg"o&$2/'ummmu'/2n$5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: &$&$   } u r u }    &$#        # #$--$88998--$XX$88998&$8.##.8BMUXUMB8$YY&$9/$$/9CNVYVNC9$88998&$9/$$/9CNVYVNC9&$8.##.8BMUXUMB8J--$--$$ttt&$wtw$&$wtw$&$&$--$?BB??B--$?""b?b?"$BBB&$B8-%%%-8BLW_b_WLB$???&$$B_B_B&$_\TI?5*""*5?IT\_&$_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_BP*q--$[ZZ[[Z--$[==x[x[=$ZZZ&$ZPH@@@HPZdltwtldZ$[vv[[v&$yyy$>ZxZx>>Z&$xumey[yQyIA>AIQ[emux&$xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ#$--$ z z  --$eEEbe&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$UMHCCCHMU]bgggb]U-$8Z:Eb8Z&$jgb]UMHC@CH MU]b gj&$?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J-$X8E@b`X&$jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjP&$H@;666;~@{H~PUZZZUPH-$}Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${{{-$Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$-$H(E9bYH&$jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjI&$80+&&&+08@EJJJE@8-$kEb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${sniiins{{-$Zw&$|wrjb]XUX]bjrw|&$-$;&$( (05:::50(&$-$n0M&$URMH@83.+.38@HMRU&$~vqlllqv~~- $fYKC>;;;>>>fcf<$>nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>n&$8$CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFC$)>>3).$ $.& 0$ff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUf$ xkMM~.$vMKKKHCSXchkvsnkhkpsv $$$$ 2$~vqnknqq$~,)&! $kaV^cs$ fcs c~yqf4$!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{$$~ $%-5;=HMSK@;3-%0$5nnq %-588850+((~(y-v0q5n$Pcvve[P 8g 8g   &% '% Vp ] U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t   % ( &% ( % % V$ $ ! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  V0' K & V`' Z Vb +~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[nV`' V0K C?8BCV`] C@8 -# )4<#?-<84@)CVj ? !_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_V`K U 8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?V  pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGMV`j j`UMMMxUp`mjptxtjV ume_]_ bg"oV` 3 2/'ummmu'/2V| 5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: V` ] u V`=    } u r u }    V`) #        #  &% ( % '#$% V0=88998 % ( &% ( % % V00XXV0i=88998V`i08.##.8BMUXUMB8V0qYYV`i q9/$$/9CNVYVNC9V0U=88998V`U q9/$$/9CNVYVNC9V`U08.##.8BMUXUMB8 &% ( % 'J% V0m % ( &% ( % % V0mV07tttV`7wtwV0kmV`7pwtwV0$V`p$V`$ &% ( % '% V0j ?BB??B % ( &% ( % % V06 ?""b?b?"V0 j BBBV` ; B8-%%%-8BLW_b_WLBV0a ???V` f V0LjB_B_BV`Lf_\TI?5*""*5?IT\_V`L;_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_B &% ( % 'P*q% V0 /[ZZ[[Z % ( &% ( % % V0 b[==x[x[=V0 ?/ZZZV` g?ZPH@@@HPZdltwtldZV0 `[vv[[vV` ?^yyyV0 />ZxZx>>ZV` ^xumey[yQyIA>AIQ[emuxV` g xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ &% ( % '#$% V0% z z   % ( &% ( % % V0oh 4eEEbeV`7jgb]UMHC@CHMU]bgjV`/ lu UMHCCCHMU]bgggb]U&% ( % V0] 8Z:Eb8ZV`jgb]UMHC@CH MU]b gjV` Z! ?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J&% ( % V0Z =X8E@b`XV`@jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjPV` W H@;666;~@{H~PUZZZUPH&% ( % V0 }EbV`jgb]UMHC@CHMU]bgjV` {{{&% ( % V0L JEbV`Mjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I &% ( % V0 H(E9bYHV`jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjIV` 80+&&&+08@EJJJE@8&% ( % V0L SkEbV`Vjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I {sniiins{{&% ( % V0 ZwV`|wrjb]XUX]bjrw|V` &% ( % V0^ e ;V` b ( (05:::50(V`Q &% ( % V0 n0MV` E URMH@83.+.38@HMRUV` *~vqlllqv~~&% ( % VT:fYKC>;;;>>>fcfV >nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>nV`z [V]CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFCV<\Cq)>>3)Vp^ VT1".& VtHEff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUfVP xkMM~Vp D_vMKKKHCSXchkvsnkhkpsvVTIV\xVH57{p Vx-'~vqnknqq$~,)&! VT|-kaV^csVP -q fcs c~yqfV|L!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{V\jJ~VT'%-5;=HMSK@;3-%Vtp5nnq %-588850+((~(y-v0q5nV8!`Pcvve[PK% ( m J<W pick a card Comic Sans MSN0>0t;:eXaRir EMF4 XFH<GDIC$  p "-- #$"-#$- #$ "-$  >LL> - "-- -$((($ *R ( $>>Z"$.`86 $00hhh0$9`.9h0$>>6$R+ RZ"('- $tt' p p  p #$ &% '#$% V@:0  >LL> % (  &% % !% V0`(((V0nR *R *(V,a>>*"YV0n_.`8*6V,R00hh*0gV0a\9`.9*0gV0 i>>*6V0\RR+ R*"Y*(" !% V,$)tt" K% ( % ( 0\ Lose a turn Comic Sans MS0L>0$>TK0]8W) pick a card Comic Sans MSByHOXU6 EMFHO XF!!GDIC5!   .-.--$U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t  --F$! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  $&$Z$+~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[n&$$C?8BC&$C@8 -# )4<#?-<84@)CF$!_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_&$8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?6$pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGM&$j`UMMMxUp`mjptxtj>$ume_]_ bg"o&$2/'ummmu'/2n$5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: &$&$   } u r u }    &$#        # #$--$88998--$XX$88998&$8.##.8BMUXUMB8$YY&$9/$$/9CNVYVNC9$88998&$9/$$/9CNVYVNC9&$8.##.8BMUXUMB8J--$--$$ttt&$wtw$&$wtw$&$&$--$?BB??B--$?""b?b?"$BBB&$B8-%%%-8BLW_b_WLB$???&$$B_B_B&$_\TI?5*""*5?IT\_&$_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_BP*q--$[ZZ[[Z--$[==x[x[=$ZZZ&$ZPH@@@HPZdltwtldZ$[vv[[v&$yyy$>ZxZx>>Z&$xumey[yQyIA>AIQ[emux&$xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ#$--$ z z  --$eEEbe&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$UMHCCCHMU]bgggb]U-$8Z:Eb8Z&$jgb]UMHC@CH MU]b gj&$?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J-$X8E@b`X&$jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjP&$H@;666;~@{H~PUZZZUPH-$}Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${{{-$Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$-$H(E9bYH&$jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjI&$80+&&&+08@EJJJE@8-$kEb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${sniiins{{-$Zw&$|wrjb]XUX]bjrw|&$-$;&$( (05:::50(&$-$n0M&$URMH@83.+.38@HMRU&$~vqlllqv~~- $fYKC>;;;>>>fcf<$>nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>n&$8$CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFC$)>>3).$ $.& 0$ff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUf$ xkMM~.$vMKKKHCSXchkvsnkhkpsv $$$$ 2$~vqnknqq$~,)&! $kaV^cs$ fcs c~yqf4$!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{$$~ $%-5;=HMSK@;3-%0$5nnq %-588850+((~(y-v0q5n$Pcvve[P 8g 8g   &% '% Vp ] U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t   % ( &% ( % % V$ $ ! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  V0' K & V`' Z Vb +~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[nV`' V0K C?8BCV`] C@8 -# )4<#?-<84@)CVj ? !_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_V`K U 8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?V  pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGMV`j j`UMMMxUp`mjptxtjV ume_]_ bg"oV` 3 2/'ummmu'/2V| 5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: V` ] u V`=    } u r u }    V`) #        #  &% ( % '#$% V0=88998 % ( &% ( % % V00XXV0i=88998V`i08.##.8BMUXUMB8V0qYYV`i q9/$$/9CNVYVNC9V0U=88998V`U q9/$$/9CNVYVNC9V`U08.##.8BMUXUMB8 &% ( % 'J% V0m % ( &% ( % % V0mV07tttV`7wtwV0kmV`7pwtwV0$V`p$V`$ &% ( % '% V0j ?BB??B % ( &% ( % % V06 ?""b?b?"V0 j BBBV` ; B8-%%%-8BLW_b_WLBV0a ???V` f V0LjB_B_BV`Lf_\TI?5*""*5?IT\_V`L;_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_B &% ( % 'P*q% V0 /[ZZ[[Z % ( &% ( % % V0 b[==x[x[=V0 ?/ZZZV` g?ZPH@@@HPZdltwtldZV0 `[vv[[vV` ?^yyyV0 />ZxZx>>ZV` ^xumey[yQyIA>AIQ[emuxV` g xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ &% ( % '#$% V0% z z   % ( &% ( % % V0oh 4eEEbeV`7jgb]UMHC@CHMU]bgjV`/ lu UMHCCCHMU]bgggb]U&% ( % V0] 8Z:Eb8ZV`jgb]UMHC@CH MU]b gjV` Z! ?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J&% ( % V0Z =X8E@b`XV`@jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjPV` W H@;666;~@{H~PUZZZUPH&% ( % V0 }EbV`jgb]UMHC@CHMU]bgjV` {{{&% ( % V0L JEbV`Mjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I &% ( % V0 H(E9bYHV`jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjIV` 80+&&&+08@EJJJE@8&% ( % V0L SkEbV`Vjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I {sniiins{{&% ( % V0 ZwV`|wrjb]XUX]bjrw|V` &% ( % V0^ e ;V` b ( (05:::50(V`Q &% ( % V0 n0MV` E URMH@83.+.38@HMRUV` *~vqlllqv~~&% ( % VT:fYKC>;;;>>>fcfV >nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>nV`z [V]CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFCV<\Cq)>>3)Vp^ VT1".& VtHEff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUfVP xkMM~Vp D_vMKKKHCSXchkvsnkhkpsvVTIV\xVH57{p Vx-'~vqnknqq$~,)&! VT|-kaV^csVP -q fcs c~yqfV|L!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{V\jJ~VT'%-5;=HMSK@;3-%Vtp5nnq %-588850+((~(y-v0q5nV8!`Pcvve[PK% ( m >LTK0. ~8X EMF8N XF$GDIC_b'  hh "-- "-- "-F$! v@u8s0r!qqq qsuxz|{rh_WOB6-&!- "-- -$$~0nP|$<dCc;a3`#___ _acfhkotz|qg]TKC5)/4;DO\ckt} .5<R.d$13' "-- -$ON?1#(1 ;ENXajsw{*7ESbqvmd[QH>5+" |m^N- "-- -X$*F6' $.8CMXcmsy~~{yrjbZQH ?6"..%;HWT$(,:IYhxv~yk]NA4(X$*|rh^TJ?4 * "*3;DMV^gow~uT$( vfVFVet `<' #$"-#$- #$-$~5h~- "-- -$y$y$<'.$$?,_r$?@**$oau!os]%s' #$"-#$- #$-$z!z'';pz!- "-- - $o!!o$qo$+" $;2;22$,E"2gz,EF20$wiq(w{e,o'- $nnyc'-.- "--2--- "---- p- "--l--hR- "--lN--q- "--m--- "--- #$"-#$- #$-$Y{IY{- "-- -$Tp]T>Tp$BQBU=$ $btOeoM' #$"-#$- #$-$UU@U- "-- - $IaaI$^KH9^aI$5K 5L4 $$ $^{KavI'- $@@L4'-- "----s\- "--xW--{- "--v--{d- "--_--n- "--i--- "----0$ %4CKRX^$b4fCTFQ8M)HB ;4% Mf;T'-H$"u y0FS`n{'*#znaTG;%1s '-T$(N[{%2:CN Z>gMn[vj~wznaSE~7wj^TKCw6W/K--VD'-P$&<8H=gI|R\hu1<FPYagmqa]YSLD;1'xlubaYAM6Hr`IB70' y y  hh &% '% V8uw! v@u8s0r!qqq qsuxz|{rh_WOB6-&!% (  &% % !% V0Z|V0~0nP*V '<dCc;a3`#___ _acfhkotz|qg]TKC5)/4;DO\ckt} .5<*d.QV01* 2*" &% ( % % VX1owON?1#(1 ;ENXajsw{*7ESbqvmd[QH>5+" |m^N &% (  % % !% VSPhI*F6' $.8CMXcmsy~~{yrjbZQH ?6"..%;HWV,Z(,:IYhxv~yk]NA4(*VNc*|rh^TJ?4 * "*3;DMV^gow*u~V,( vfVFVet* *<_" &#$% ( #$ % '#$% V0G~5h~&% ( % (  % % !% V06y$yV0; <'.*V0F,$?,_r$?**)?V0^&oau!o*]r*s$" &#$% ( #$ % '#$% V8 z!z'';pz!&% ( % (  % % !% V,Vo!!oV0JPq*oV0:`+"*V,q;2;2*1V0D9,E"2gz,E*01EV0Z4wiq(w*e{*o+" !% V,5%Znn**cx" % *.& % ( % '% *1% % *& % ( % % *% % *p & % ( % % *l % % *Rg& % ( % % *Nk% % *q& % ( % % *m% % *& % ( % % *&#$% ( #$ % '#$% V0"Y{IY{&% ( % (  % % !% V0NTp]T>TpV02zBQB*=TV0_[- *V0/ybtO**Moe" &#$% ( #$ % '#$% V8G0UU@U&% ( % (  % % !% V,G IaaIV0i^KH9^*IaV0R75K 5*4KV,xD(*V0Zg8 *V0;t^{K**Iva" !% V,Kt@@*4K*" % *& % ( % % *% % *\r& % ( % % *Wx% % *{& % ( % % *v% % *dz& % ( % % *_% % *n& % ( % % *i% % *& % ( % % *% !% Vta %4CKRX^$b4fCTFQ8M)HB ;4% *T;eL* " !% V|"u y0FS`n{'*#znaTG;%*1* s" !% VO (N[{%2:CN Z>gMn[vj~wznaSE~7wj^TKCw6W/K-**DU," !% Vb&<8H=gI|R\hu1<FPYagmqa]YSLD;1'xlubaYAM6H*`r*07AH" K% ( % ( % ( OpiL* Roll again! Comic Sans MSx?0WP D0ҒҒput symbol hereArialjojo print legal size, landscape modeArial$TKX 0Ivj Roll again! Comic Sans MS`ByA8X EMF8N XF$GDIC_b'  hh "-- "-- "-F$! v@u8s0r!qqq qsuxz|{rh_WOB6-&!- "-- -$$~0nP|$<dCc;a3`#___ _acfhkotz|qg]TKC5)/4;DO\ckt} .5<R.d$13' "-- -$ON?1#(1 ;ENXajsw{*7ESbqvmd[QH>5+" |m^N- "-- -X$*F6' $.8CMXcmsy~~{yrjbZQH ?6"..%;HWT$(,:IYhxv~yk]NA4(X$*|rh^TJ?4 * "*3;DMV^gow~uT$( vfVFVet `<' #$"-#$- #$-$~5h~- "-- -$y$y$<'.$$?,_r$?@**$oau!os]%s' #$"-#$- #$-$z!z'';pz!- "-- - $o!!o$qo$+" $;2;22$,E"2gz,EF20$wiq(w{e,o'- $nnyc'-.- "--2--- "---- p- "--l--hR- "--lN--q- "--m--- "--- #$"-#$- #$-$Y{IY{- "-- -$Tp]T>Tp$BQBU=$ $btOeoM' #$"-#$- #$-$UU@U- "-- - $IaaI$^KH9^aI$5K 5L4 $$ $^{KavI'- $@@L4'-- "----s\- "--xW--{- "--v--{d- "--_--n- "--i--- "----0$ %4CKRX^$b4fCTFQ8M)HB ;4% Mf;T'-H$"u y0FS`n{'*#znaTG;%1s '-T$(N[{%2:CN Z>gMn[vj~wznaSE~7wj^TKCw6W/K--VD'-P$&<8H=gI|R\hu1<FPYagmqa]YSLD;1'xlubaYAM6Hr`IB70' y y  hh &% '% V8uw! v@u8s0r!qqq qsuxz|{rh_WOB6-&!% (  &% % !% V0Z|V0~0nP*V '<dCc;a3`#___ _acfhkotz|qg]TKC5)/4;DO\ckt} .5<*d.QV01* 2*" &% ( % % VX1owON?1#(1 ;ENXajsw{*7ESbqvmd[QH>5+" |m^N &% (  % % !% VSPhI*F6' $.8CMXcmsy~~{yrjbZQH ?6"..%;HWV,Z(,:IYhxv~yk]NA4(*VNc*|rh^TJ?4 * "*3;DMV^gow*u~V,( vfVFVet* *<_" &#$% ( #$ % '#$% V0G~5h~&% ( % (  % % !% V06y$yV0; <'.*V0F,$?,_r$?**)?V0^&oau!o*]r*s$" &#$% ( #$ % '#$% V8 z!z'';pz!&% ( % (  % % !% V,Vo!!oV0JPq*oV0:`+"*V,q;2;2*1V0D9,E"2gz,E*01EV0Z4wiq(w*e{*o+" !% V,5%Znn**cx" % *.& % ( % '% *1% % *& % ( % % *% % *p & % ( % % *l % % *Rg& % ( % % *Nk% % *q& % ( % % *m% % *& % ( % % *&#$% ( #$ % '#$% V0"Y{IY{&% ( % (  % % !% V0NTp]T>TpV02zBQB*=TV0_[- *V0/ybtO**Moe" &#$% ( #$ % '#$% V8G0UU@U&% ( % (  % % !% V,G IaaIV0i^KH9^*IaV0R75K 5*4KV,xD(*V0Zg8 *V0;t^{K**Iva" !% V,Kt@@*4K*" % *& % ( % % *% % *\r& % ( % % *Wx% % *{& % ( % % *v% % *dz& % ( % % *_% % *n& % ( % % *i% % *& % ( % % *% !% Vta %4CKRX^$b4fCTFQ8M)HB ;4% *T;eL* " !% V|"u y0FS`n{'*#znaTG;%*1* s" !% VO (N[{%2:CN Z>gMn[vj~wznaSE~7wj^TKCw6W/K-**DU," !% Vb&<8H=gI|R\hu1<FPYagmqa]YSLD;1'xlubaYAM6H*`r*07AH" K% ( % ( % ( TKLX 0. ^~C HOXU6 EMFHO XF!!GDIC5!   .-.--$U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t  --F$! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  $&$Z$+~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[n&$$C?8BC&$C@8 -# )4<#?-<84@)CF$!_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_&$8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?6$pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGM&$j`UMMMxUp`mjptxtj>$ume_]_ bg"o&$2/'ummmu'/2n$5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: &$&$   } u r u }    &$#        # #$--$88998--$XX$88998&$8.##.8BMUXUMB8$YY&$9/$$/9CNVYVNC9$88998&$9/$$/9CNVYVNC9&$8.##.8BMUXUMB8J--$--$$ttt&$wtw$&$wtw$&$&$--$?BB??B--$?""b?b?"$BBB&$B8-%%%-8BLW_b_WLB$???&$$B_B_B&$_\TI?5*""*5?IT\_&$_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_BP*q--$[ZZ[[Z--$[==x[x[=$ZZZ&$ZPH@@@HPZdltwtldZ$[vv[[v&$yyy$>ZxZx>>Z&$xumey[yQyIA>AIQ[emux&$xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ#$--$ z z  --$eEEbe&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$UMHCCCHMU]bgggb]U-$8Z:Eb8Z&$jgb]UMHC@CH MU]b gj&$?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J-$X8E@b`X&$jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjP&$H@;666;~@{H~PUZZZUPH-$}Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${{{-$Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$-$H(E9bYH&$jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjI&$80+&&&+08@EJJJE@8-$kEb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${sniiins{{-$Zw&$|wrjb]XUX]bjrw|&$-$;&$( (05:::50(&$-$n0M&$URMH@83.+.38@HMRU&$~vqlllqv~~- $fYKC>;;;>>>fcf<$>nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>n&$8$CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFC$)>>3).$ $.& 0$ff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUf$ xkMM~.$vMKKKHCSXchkvsnkhkpsv $$$$ 2$~vqnknqq$~,)&! $kaV^cs$ fcs c~yqf4$!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{$$~ $%-5;=HMSK@;3-%0$5nnq %-588850+((~(y-v0q5n$Pcvve[P 8g 8g   &% '% Vp ] U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t   % ( &% ( % % V$ $ ! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  V0' K & V`' Z Vb +~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[nV`' V0K C?8BCV`] C@8 -# )4<#?-<84@)CVj ? !_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_V`K U 8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?V  pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGMV`j j`UMMMxUp`mjptxtjV ume_]_ bg"oV` 3 2/'ummmu'/2V| 5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: V` ] u V`=    } u r u }    V`) #        #  &% ( % '#$% V0=88998 % ( &% ( % % V00XXV0i=88998V`i08.##.8BMUXUMB8V0qYYV`i q9/$$/9CNVYVNC9V0U=88998V`U q9/$$/9CNVYVNC9V`U08.##.8BMUXUMB8 &% ( % 'J% V0m % ( &% ( % % V0mV07tttV`7wtwV0kmV`7pwtwV0$V`p$V`$ &% ( % '% V0j ?BB??B % ( &% ( % % V06 ?""b?b?"V0 j BBBV` ; B8-%%%-8BLW_b_WLBV0a ???V` f V0LjB_B_BV`Lf_\TI?5*""*5?IT\_V`L;_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_B &% ( % 'P*q% V0 /[ZZ[[Z % ( &% ( % % V0 b[==x[x[=V0 ?/ZZZV` g?ZPH@@@HPZdltwtldZV0 `[vv[[vV` ?^yyyV0 />ZxZx>>ZV` ^xumey[yQyIA>AIQ[emuxV` g xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ &% ( % '#$% V0% z z   % ( &% ( % % V0oh 4eEEbeV`7jgb]UMHC@CHMU]bgjV`/ lu UMHCCCHMU]bgggb]U&% ( % V0] 8Z:Eb8ZV`jgb]UMHC@CH MU]b gjV` Z! ?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J&% ( % V0Z =X8E@b`XV`@jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjPV` W H@;666;~@{H~PUZZZUPH&% ( % V0 }EbV`jgb]UMHC@CHMU]bgjV` {{{&% ( % V0L JEbV`Mjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I &% ( % V0 H(E9bYHV`jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjIV` 80+&&&+08@EJJJE@8&% ( % V0L SkEbV`Vjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I {sniiins{{&% ( % V0 ZwV`|wrjb]XUX]bjrw|V` &% ( % V0^ e ;V` b ( (05:::50(V`Q &% ( % V0 n0MV` E URMH@83.+.38@HMRUV` *~vqlllqv~~&% ( % VT:fYKC>;;;>>>fcfV >nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>nV`z [V]CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFCV<\Cq)>>3)Vp^ VT1".& VtHEff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUfVP xkMM~Vp D_vMKKKHCSXchkvsnkhkpsvVTIV\xVH57{p Vx-'~vqnknqq$~,)&! VT|-kaV^csVP -q fcs c~yqfV|L!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{V\jJ~VT'%-5;=HMSK@;3-%Vtp5nnq %-588850+((~(y-v0q5nV8!`Pcvve[PK% ( m =e pick a card Comic Sans MS$X e 0X TKe 0 TK Lose a turn Comic Sans MS6 $% XaRir EMF4 XFH<GDIC$  p "-- #$"-#$- #$ "-$  >LL> - "-- -$((($ *R ( $>>Z"$.`86 $00hhh0$9`.9h0$>>6$R+ RZ"('- $tt' p p  p #$ &% '#$% V@:0  >LL> % (  &% % !% V0`(((V0nR *R *(V,a>>*"YV0n_.`8*6V,R00hh*0gV0a\9`.9*0gV0 i>>*6V0\RR+ R*"Y*(" !% V,$)tt" K% ( % ( TKX e 0q r HOXU6 EMFHO XF!!GDIC5!   .-.--$U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t  --F$! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  $&$Z$+~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[n&$$C?8BC&$C@8 -# )4<#?-<84@)CF$!_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_&$8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?6$pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGM&$j`UMMMxUp`mjptxtj>$ume_]_ bg"o&$2/'ummmu'/2n$5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: &$&$   } u r u }    &$#        # #$--$88998--$XX$88998&$8.##.8BMUXUMB8$YY&$9/$$/9CNVYVNC9$88998&$9/$$/9CNVYVNC9&$8.##.8BMUXUMB8J--$--$$ttt&$wtw$&$wtw$&$&$--$?BB??B--$?""b?b?"$BBB&$B8-%%%-8BLW_b_WLB$???&$$B_B_B&$_\TI?5*""*5?IT\_&$_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_BP*q--$[ZZ[[Z--$[==x[x[=$ZZZ&$ZPH@@@HPZdltwtldZ$[vv[[v&$yyy$>ZxZx>>Z&$xumey[yQyIA>AIQ[emux&$xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ#$--$ z z  --$eEEbe&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$UMHCCCHMU]bgggb]U-$8Z:Eb8Z&$jgb]UMHC@CH MU]b gj&$?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J-$X8E@b`X&$jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjP&$H@;666;~@{H~PUZZZUPH-$}Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${{{-$Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$-$H(E9bYH&$jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjI&$80+&&&+08@EJJJE@8-$kEb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${sniiins{{-$Zw&$|wrjb]XUX]bjrw|&$-$;&$( (05:::50(&$-$n0M&$URMH@83.+.38@HMRU&$~vqlllqv~~- $fYKC>;;;>>>fcf<$>nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>n&$8$CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFC$)>>3).$ $.& 0$ff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUf$ xkMM~.$vMKKKHCSXchkvsnkhkpsv $$$$ 2$~vqnknqq$~,)&! $kaV^cs$ fcs c~yqf4$!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{$$~ $%-5;=HMSK@;3-%0$5nnq %-588850+((~(y-v0q5n$Pcvve[P 8g 8g   &% '% Vp ] U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t   % ( &% ( % % V$ $ ! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  V0' K & V`' Z Vb +~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[nV`' V0K C?8BCV`] C@8 -# )4<#?-<84@)CVj ? !_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_V`K U 8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?V  pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGMV`j j`UMMMxUp`mjptxtjV ume_]_ bg"oV` 3 2/'ummmu'/2V| 5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: V` ] u V`=    } u r u }    V`) #        #  &% ( % '#$% V0=88998 % ( &% ( % % V00XXV0i=88998V`i08.##.8BMUXUMB8V0qYYV`i q9/$$/9CNVYVNC9V0U=88998V`U q9/$$/9CNVYVNC9V`U08.##.8BMUXUMB8 &% ( % 'J% V0m % ( &% ( % % V0mV07tttV`7wtwV0kmV`7pwtwV0$V`p$V`$ &% ( % '% V0j ?BB??B % ( &% ( % % V06 ?""b?b?"V0 j BBBV` ; B8-%%%-8BLW_b_WLBV0a ???V` f V0LjB_B_BV`Lf_\TI?5*""*5?IT\_V`L;_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_B &% ( % 'P*q% V0 /[ZZ[[Z % ( &% ( % % V0 b[==x[x[=V0 ?/ZZZV` g?ZPH@@@HPZdltwtldZV0 `[vv[[vV` ?^yyyV0 />ZxZx>>ZV` ^xumey[yQyIA>AIQ[emuxV` g xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ &% ( % '#$% V0% z z   % ( &% ( % % V0oh 4eEEbeV`7jgb]UMHC@CHMU]bgjV`/ lu UMHCCCHMU]bgggb]U&% ( % V0] 8Z:Eb8ZV`jgb]UMHC@CH MU]b gjV` Z! ?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J&% ( % V0Z =X8E@b`XV`@jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjPV` W H@;666;~@{H~PUZZZUPH&% ( % V0 }EbV`jgb]UMHC@CHMU]bgjV` {{{&% ( % V0L JEbV`Mjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I &% ( % V0 H(E9bYHV`jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjIV` 80+&&&+08@EJJJE@8&% ( % V0L SkEbV`Vjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I {sniiins{{&% ( % V0 ZwV`|wrjb]XUX]bjrw|V` &% ( % V0^ e ;V` b ( (05:::50(V`Q &% ( % V0 n0MV` E URMH@83.+.38@HMRUV` *~vqlllqv~~&% ( % VT:fYKC>;;;>>>fcfV >nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>nV`z [V]CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFCV<\Cq)>>3)Vp^ VT1".& VtHEff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUfVP xkMM~Vp D_vMKKKHCSXchkvsnkhkpsvVTIV\xVH57{p Vx-'~vqnknqq$~,)&! VT|-kaV^csVP -q fcs c~yqfV|L!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{V\jJ~VT'%-5;=HMSK@;3-%Vtp5nnq %-588850+((~(y-v0q5nV8!`Pcvve[PK% ( m ]r Y pick a card Comic Sans MSX e 0 X Ne 0 ' HOXU6 EMFHO XF!!GDIC5!   .-.--$U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t  --F$! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  $&$Z$+~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[n&$$C?8BC&$C@8 -# )4<#?-<84@)CF$!_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_&$8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?6$pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGM&$j`UMMMxUp`mjptxtj>$ume_]_ bg"o&$2/'ummmu'/2n$5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: &$&$   } u r u }    &$#        # #$--$88998--$XX$88998&$8.##.8BMUXUMB8$YY&$9/$$/9CNVYVNC9$88998&$9/$$/9CNVYVNC9&$8.##.8BMUXUMB8J--$--$$ttt&$wtw$&$wtw$&$&$--$?BB??B--$?""b?b?"$BBB&$B8-%%%-8BLW_b_WLB$???&$$B_B_B&$_\TI?5*""*5?IT\_&$_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_BP*q--$[ZZ[[Z--$[==x[x[=$ZZZ&$ZPH@@@HPZdltwtldZ$[vv[[v&$yyy$>ZxZx>>Z&$xumey[yQyIA>AIQ[emux&$xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ#$--$ z z  --$eEEbe&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$UMHCCCHMU]bgggb]U-$8Z:Eb8Z&$jgb]UMHC@CH MU]b gj&$?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J-$X8E@b`X&$jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjP&$H@;666;~@{H~PUZZZUPH-$}Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${{{-$Eb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&$-$H(E9bYH&$jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjI&$80+&&&+08@EJJJE@8-$kEb&$jgb]UMHC@CHMU]bgj&${sniiins{{-$Zw&$|wrjb]XUX]bjrw|&$-$;&$( (05:::50(&$-$n0M&$URMH@83.+.38@HMRU&$~vqlllqv~~- $fYKC>;;;>>>fcf<$>nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>n&$8$CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFC$)>>3).$ $.& 0$ff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUf$ xkMM~.$vMKKKHCSXchkvsnkhkpsv $$$$ 2$~vqnknqq$~,)&! $kaV^cs$ fcs c~yqf4$!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{$$~ $%-5;=HMSK@;3-%0$5nnq %-588850+((~(y-v0q5n$Pcvve[P 8g 8g   &% '% Vp ] U &.X3M{sh^SH@6.+(#?=755557:BEMRZbjxemecbPb=e0j(m"ru}}}^In , N t   % ( &% ( % % V$ $ ! | < q+&F`nRv{]%cF98{.(& > |  V0' K & V`' Z Vb +~~~~xx{xvvsnh`[SNKH C$#0>N[nV`' V0K C?8BCV`] C@8 -# )4<#?-<84@)CVj ? !_ZWUUUUUW]]_egmrmepZuM{B7/% "_V`K U 8?55-*""""*5?IT\_"\-T5I8?V  pk`SE::552-}m_ WR"M8EMBeBsEGMV`j j`UMMMxUp`mjptxtjV ume_]_ bg"oV` 3 2/'ummmu'/2V| 5*@Ujv6Y~ < d  u y Q , {Y9~ }m}R: V` ] u V`=    } u r u }    V`) #        #  &% ( % '#$% V0=88998 % ( &% ( % % V00XXV0i=88998V`i08.##.8BMUXUMB8V0qYYV`i q9/$$/9CNVYVNC9V0U=88998V`U q9/$$/9CNVYVNC9V`U08.##.8BMUXUMB8 &% ( % 'J% V0m % ( &% ( % % V0mV07tttV`7wtwV0kmV`7pwtwV0$V`p$V`$ &% ( % '% V0j ?BB??B % ( &% ( % % V06 ?""b?b?"V0 j BBBV` ; B8-%%%-8BLW_b_WLBV0a ???V` f V0LjB_B_BV`Lf_\TI?5*""*5?IT\_V`L;_B\8T-I%?%5%*-"8B"L*W5_?bI_TW\L_B &% ( % 'P*q% V0 /[ZZ[[Z % ( &% ( % % V0 b[==x[x[=V0 ?/ZZZV` g?ZPH@@@HPZdltwtldZV0 `[vv[[vV` ?^yyyV0 />ZxZx>>ZV` ^xumey[yQyIA>AIQ[emuxV` g xZuPmHe@[@Q@IHAP>ZAdIlQt[wetmludxZ &% ( % '#$% V0% z z   % ( &% ( % % V0oh 4eEEbeV`7jgb]UMHC@CHMU]bgjV`/ lu UMHCCCHMU]bgggb]U&% ( % V0] 8Z:Eb8ZV`jgb]UMHC@CH MU]b gjV` Z! ?J<B7=28*8"8=BJRW"\*\2\7W<R?J&% ( % V0Z =X8E@b`XV`@jPgHbC]>U>M>HCCH@PCXH]MbUb]bb]gXjPV` W H@;666;~@{H~PUZZZUPH&% ( % V0 }EbV`jgb]UMHC@CHMU]bgjV` {{{&% ( % V0L JEbV`Mjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I &% ( % V0 H(E9bYHV`jIgAb<]7U7M7H<CA@ICQHVM[U[][bVgQjIV` 80+&&&+08@EJJJE@8&% ( % V0L SkEbV`Vjgb]UMHC@CHMU]bgjV` I {sniiins{{&% ( % V0 ZwV`|wrjb]XUX]bjrw|V` &% ( % V0^ e ;V` b ( (05:::50(V`Q &% ( % V0 n0MV` E URMH@83.+.38@HMRUV` *~vqlllqv~~&% ( % VT:fYKC>;;;>>>fcfV >nI^QNNKIIFFCF>F9F1K&QSSQKC;QYckqssvs)q>nV`z [V]CNY^cfknqqnkfa^vQFA;INVQKFCV<\Cq)>>3)Vp^ VT1".& VtHEff X#K&H&E#E CC=;8&3(0(-(-#+(-HUfVP xkMM~Vp D_vMKKKHCSXchkvsnkhkpsvVTIV\xVH57{p Vx-'~vqnknqq$~,)&! VT|-kaV^csVP -q fcs c~yqfV|L!#)+...39~;~>{;v9p6m3k1kmp s{V\jJ~VT'%-5;=HMSK@;3-%Vtp5nnq %-588850+((~(y-v0q5nV8!`Pcvve[PK% ( m ]r < pick a card Comic Sans MSNX e 0X Le 0. ~% XaRir EMF4 XFH<GDIC$  p "-- #$"-#$- #$ "-$  >LL> - "-- -$((($ *R ( $>>Z"$.`86 $00hhh0$9`.9h0$>>6$R+ RZ"('- $tt' p p  p #$ &% '#$% V@:0  >LL> % (  &% % !% V0`(((V0nR *R *(V,a>>*"YV0n_.`8*6V,R00hh*0gV0a\9`.9*0gV0 i>>*6V0\RR+ R*"Y*(" !% V,$)tt" K% ( % ( O L Lose a turn Comic Sans MS