i;v FLPҝ[$B BrushTeeth Comic Sans MS ҝ$[Z$J BrushTeeth Comic Sans MS $[$R BrushTeeth Comic Sans MS 2[h$Z BrushTeeth Comic Sans MS 2[$b BrushTeeth Comic Sans MS @ [v$j+ BrushTeeth Comic Sans MS @ [ $r BrushTeeth Comic Sans MS O [ $z9 BrushTeeth Comic Sans MS H[ҝLMWkE brush teeth Comic Sans MS =F{[niyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!ҝH[$LUaWk*E brush teeth Comic Sans MS E{ciyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!$H[L]Wk-E brush teeth Comic Sans MS MT{k|iyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!H[2LeoWkm;E brush teeth Comic Sans MS U{siyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!2H[LmWkE brush teeth Comic Sans MS ]b{{iyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!H[@ Lu}WkK E brush teeth Comic Sans MS e{ iyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!@ H[ L} Wk- E brush teeth Comic Sans MS mp { iyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q! H[ O L Wkm\ E brush teeth Comic Sans MS u { jyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!ҝhL6rI spit & rinse Comic Sans MS P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~)[r@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !ҝ$hL>^r"I spit & rinse Comic Sans MS L P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~ΰ[Kr@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !$hLFrb!I spit & rinse Comic Sans MS P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~7[r@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !2hLNlrI spit & rinse Comic Sans MS [P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~޾[Yr@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !2hLVr1 I spit & rinse Comic Sans MS P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~E[r@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !@ hL^zr" I spit & rinse Comic Sans MS i( P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~[gr@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !@ hLf rbB I spit & rinse Comic Sans MS ' ɯ P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~S [ r@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( ! O hLo r I spit & rinse Comic Sans MS 0w 6 P7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~ [u r@X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !h:#L|w dry mouth Comic Sans MS 68]d*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( :h%#LQ|~ dry mouth Comic Sans MS id*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( %h#L| dry mouth Comic Sans MS Eld*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( h4#Li`|7 dry mouth Comic Sans MS Jd*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( 4h#L|w dry mouth Comic Sans MS Tzd*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( hkC #LIo| dry mouth Comic Sans MS *i d*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( kC h #L |' dry mouth Comic Sans MS c ى d*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( hLR #L*~ |7 dry mouth Comic Sans MS J d*lJC!r EMFd* @ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % VUbAz[PD8, |tle ^XS"O*K.I3H;FDDMDVD^FcGgHoKxOSX[^elt| ,8DP[fq|xog^V M ;* |qf[% &% '% ( (  &% '% !% V>KM@[OC6*{riaYR KE@$<):.986B5L4NTFT?U7W3X0Z)]"afk qw~ #.:EP\V,JKXDN4W5a6g7l9u<@EKNRYair{*6CO [[PE:.# ~wqjhfxaq]iZbW_V\UTTLT*=4\SV JX< [gs~ {ri`VMLU]emu|zpf[*KjV>K:L:( ~sg\[fpz,=M*=\*Kj" % % % % *&4% % % % !% V|l{|u*y*p" % % ( ( V &V% 'V% % Vp=,URLHD?:4.(! <ic{LV`flrw}}yomje` [YWSR$P*O/N\GqDBBCDFILQVY]fp|!.:FQ[emu{*;ZzAzR% % % ( (  &% '% !% VDPXQLGA:3+# "'-26:>AEGLVL/=1d 0\YoBVunI*V ?CMV[afkptwyzzz}wq~ku`nU*k<[V8$(zzxwurneb_YTNL IEC A&@->2^-_(`$a!bfgim puwy*zV|&&p->Z7p4223469=BHe`[XVTSRRsT_V2^*>>]VF|$HOXbl#r*x6BNYcmv~t oib[RI?5* {rkd*FeVTlC%6GVmw~t]O?z/t*s )*j*Ba" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V(' CE>81+%   %+1 8!>!E!L SY_ekp uy{}}yupke_YSLE% % % ( (  &% '% !% VC$qDr=t4v,y$~ "&*.27<@FV#C"  %)$-,/41=1DF@<7 2 .*&"*V@#$1F1N/W-_)f%n u{ xxwvtromlhda \ XTOJD*50TV@"{u~nyfv_tWrNqFDJOTX\adhlortvwxx*x*q5T" % % % % !% " % % ( (  &% '% % VLDUQxMvBo3d,^$WOGC>:5 1 , ( #!,9Gf}zxuspnkifdb_!])]1]A_QbXe`igmnruxx{{~~(2:BP^elpuzr\RIA:3-'" {wsnid^RF;1,'#    &.6>FwSl`bjYrQx% % % ( (  &% '% !% Vi(IE9|*q!jbZ QKF@:4-& $!!$'),.14 7!;#>)E/L6R=XKbUhYjV !/=\|ywutroPC6 ,#*&V>rnjfc`]ZWUSO M)M2MDOUS_Wg[p`xflptx}|xsqoljd^{XwRtLr>n0m)m#mortuxz|~*jVvG" )18FT\dtmgZLD;1& *Vp[l8ejpv}    zws*\{V\ kULC<61,)%#%.6>FOYcy* VK N$! *&Vl*&}yvtsrruz~*VUa ~}}|zxvtromjgd`[ahov}*~Vh\PE<42/-+*)'%# &.:GT`*NmV-$"- *#Vl V-5>GO^wkmud~\GlNfV_`UjIu<y5}.' *5*Ah`" % % % % !% Vt e!"|#o$ly}V\ m$^$P#I"B 7("04AJOT`m*]|#*8*" % % % % !% Vt&y0u>fNT`?i4r(";HxTfjV{G**+pJ" % % % % !% V<"hQ_n~zm_*t*Hg" % % % % *n7% % % % 0 K( ( ( ( l/u4S}; Brush Teeth Comic Sans MS /u&4_S}z Brush Teeth Comic Sans MS &/u)41S} Brush Teeth Comic Sans MS )/uh34plS} Brush Teeth Comic Sans MS h3/u4S}7 Brush Teeth Comic Sans MS /u? 4xS}v Brush Teeth Comic Sans MS ? /u% 4- S}% Brush Teeth Comic Sans MS % /udL 4l S} Brush Teeth Comic Sans MS ҝ_RL@|apply toothpaste Comic Sans MS (Gh$`X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !ҝ$_RL ^@apply toothpaste Comic Sans MS 0h,X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !$_RL@apply toothpaste Comic Sans MS 8Uh4nX=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !2_RLl@?! apply toothpaste Comic Sans MS @h<X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !2_RL%@ apply toothpaste Comic Sans MS HchD|X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !@ _RL-z@1 apply toothpaste Comic Sans MS PhL X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !@ _RL5 @ apply toothpaste Comic Sans MS Xq hT X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( ! O _RL= @CBapply toothpaste Comic Sans MS ` h\ X=Xfr EMF= j j  p V&% 'V% V=mty -=DKRX[^chlortvwxyzzzyrxgx\zR|H~C?;73/,){xtoje`[UQ LHD)A4@;@A?H?N?]AlD}DDDCB?<72,{wt% (  &% % !% Vr0qw~ -=DKQVYZ_bfqmgb^ZTLE<,{vV^0ehkmnpqqrrrqrpgp\rQtFv@y;|61-)%"0369<?CGJS]gq}{yur*dsVr0 * ~|yvqv{(*!1V3|:&wsojfa\ WSO!L+I6H<HBGHGNG\HkK{<~9m7]7N7G8@8993<'@EJOTZ`fkp*l|V 53<K{L~LKJHD?93,~{loty,169;<<<<<<~*<uK*l{" &% (  % % VuH-D&jX~{yxwutssstuw{~ %')***)'%!D&&% (  % % !% V0(;#M*sa;#V0:! eoP`e*asV0DZVZ*OaVL ~*VtfF~}}|jjklnprux{~*zVfF||}~  20-&!}yvs nmkjj*j|V|y? !!!  %'*.023332* 1V03w B0F * *;L/" &V% ( V % 'V% VuzC&B@>;752/,$ulc]WUTSSTSPE 8(,7%Kbz$-5<>ACDFGGGFDy>k;e?`D[KURO[J`HeFjEoEEEFFGIKMPS\~   '8JPSTVZdhrO C&&% ( % (  % % !% VL :(95.*%39?FJK%VL&+ & 2*#4VD1A g^]\KLQ`*~VDM [LH=%$+5NYZK*J[VLN $$GuO#,4*#14Vdd*;}D}D=0 *VDm F~B><|3iCaLuOLA*;}LVTof4_8ZDNMHWBb>n<pNgO_RWWO\EgAl*2\CnV\fKo<<<=AFMWbZTQONNoN*f<wMV42Wa*SdVL !# $ * V<N $@R\LB1*$VD5* \lT"J{z]M*K\V<H.>**:K." !% V,RtAV~s !%(+-><84/*$ zu*s*,>*@S" !% V<x V,*V,*VD (299(($*!VL< 93* #(*'8V<> *V4v*V< ** * " !% VdU:qapeqhqksmupwrzt~uzup|lyitfpekded`V45wD|tut{*vtV4:kT~xsmqw|*~tVL<MTp okgb^[]_`djp*iuV\>1`RZXTRPNLKWXYYZ[\^*VaV0W3^LVe\L*KWV,t1X_KMb*ZfV4)=FFFRRR*FQVD+F GHKMNWUSRR*FQVD!F OKGDAKNPSW*MXV\ 3@?=;:9859=BDFIJL*@KVL 630+% %*048*1=VT !*$VTA !" ##!* V47(=D.**:F*e[pf" !% VP **" !% V0+**" !% V0**" !% V0 ** " !% V0'$}'*}*"'" &G% ( G % 'G% VdRDCCLCC^DDCQB2AA?<:9z7v6r4k1d-_([$Y XXY\af mtwz~0Wu ~ c"%'*-/27;=?ABDDED&% ( % (  % % !% V\f`OLN]ONQLHFC/24Q89]:L9:VD? Cn>]5S+N acj%v+/*y/CVLO OT `ny { w lda!*Nb&VD? WvsV *w VD^ *)#~*yV,!Q^**)VlO!,7?HNO::60..'"**:O" &% (  % % VlV{wtqjc\VOKH E!B#A$@$?#>#;!9!3 -! %#" | y rlheefffghjkmpsvz "'*-.7?GIJMOYZ[]_`dxyz|&% (  % % !% V4o&M~ os w V|0a|!y#t%l'd(\(V(P)N)L*J*H,<@DHMU\chmnq*l "VT<+eG-C.?.;-9,7+6+<?CCB?>*8L.V<5`8+1++*'#/4:*.D+VL5[ !''( (&# !*+&V45c #(-*%V|_4c-,,***)(&$"*.VLL0s[ "$&(((*"V<'&WY'$ *(VL#?P !""   *VT#P"!   * !VT K  *VLJ ~}{  * VTA|yslhcfikqx}*uVl0Z [[[\]^`beutsrrqpppo*ZnVtgkotyzywus*cxV4.*V<D*V4,W*V0<k*V4Rz*VTc*V<*V0*V, *VL  * V0 * VL &+.+)'#* !V07"#87*"7V4)'09F=4*#8V,7FNA9*5JV<DPRTVCA@?*=QV0$ICVYFC*BWV0.SIV_RI*EYV<8^cddeUSPO*NcV<H_cbbfc_[X*ShV0R^j~r^*ZoVDm5 troon*n*t" !% V0P\Ed^]cd*]b*^c" !% V0,8OOIH!N!O*HN$*IN" !% V0 H3-,23*,1*-3" !% V0K*!*" !% V0F**" !% V0E**" !% V0]iM *"*" !% V0=IA**" !% V0$5**" !% V02* *" !% V0-yy *y ~*y~" K% ( % ( !_RҝnLM`{ brush teeth Comic Sans MS 4JsyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!ҝ_R$nL ^M` brush teeth Comic Sans MS RyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!$_RnLM` brush teeth Comic Sans MS BZyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!_R2nLlM`>! brush teeth Comic Sans MS byX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!2_RnL%M` brush teeth Comic Sans MS #PjyX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!_R@ nL-zM`1 brush teeth Comic Sans MS +r yX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!@ _R nL5 M` brush teeth Comic Sans MS 3^ z yX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q! _R O nL= M`BB brush teeth Comic Sans MS ; $ yX5aJr EMFy> j j  p &% '% Vu6$x4tCoSh[ec`k[sV|PI9("/6<AGQZclt| 0@PW^kw$1=KQX_ejptx|~&+08;=?@@@?>;/' %7HYhwxmbWMB8/$ ~l[I@8( ugXIy,fUE6(" % (  &% % !% VTt l?cM]\UkL|>Rz`hkWtF{'VTk=|>8OR>% 3R*x<TVdkQdv rbP*E]VtmaJ *VdFavAa|)9 rZ>*)VTV*C]fm!r0t.{nS9*%=VtwJm/t>tJ}LHD8(&2343;.*#t<VdhY+OpjU?0EYo}aA* Vl>)jWFL]n2*,EVzD"oQn3J+ vy%@_%B_{-M*=U*t" &#$% ( #$ % '#$% V'ydwc^YQnJeG\EJA:?+=<<= >?CHMQTUUUT|QlNcLZKQJHI=I3J'KNRWbnzmbXSOEMbq%1=IU`ku~"4FXbk .<wInVdbYoN{B6(&% ( % (  % % !% V,0KmZ VDE@k m}[XP8IG2<4^;GY*XnVLkKU GJS\_`KJG>52*1(GVd_oW`_y\iYXVGT4UYaMD1@G?[AnD~GJK*J_V\$5malxoZFCVi}{dXM*L aVD Nky,xgX;*:OV|6Mbu7H[l~iUA. t^E-*/Vd~ (vBe[Qs: 0JibOw3*V<!0*2*" &V% ( V % 'V% V WNAzspmjgda ^\\]^%`1d5e:eCfTfeexddeeeeefhjnsvy{~ncW&% ( % (  % % !% V|IMuzrmieb^[ gilnqsuz V\fAhZVTTU!V'X3\.k"hfedd e g*Y hVTN2m2\7];^C^T^e]x\ylemTnCn9m4m/l*)\8kVD0Nkk x\\]]]mmmlxl*p\kV\kP]]]^`cgmzuronmmm*]lVmnptx{~|y*kzVL *VD *VTlbVWco*V0hUXU*O_* " &G% ( G % 'G% VDm03=%OY,(3&% ( % (  % % !% VlU2|3=%O O% <2Vl<){   * Vt)A  * VtX,,Y*V\&3*V,B3')**0**<" &% (  % % VX'? !'-39=@GJMPSZ`bdhrw|}zxurqomb\TPKG=7520(&% (  % % !% V4?)V+C  *VL$F #!* VDC !'+18:4.(!**V\A9=BHJLLNXTNJE?<9*0AV4!KX_eZTM*J\Vl"OKZ]agrvy|{}~xsjgfe*WiVL>`F *{VT\F*VDr? *VD? *VT<*VT<*VD5 *Vl&*Vd*V<*V4t*V4a*V0My*V4?c*VTT~yxxxwnrw|*V<2yxwuegjl*i{V0(gsh\g*dvV,icU[*YjV< WONIMSYa*SeV0SD@OS*BUVD E;653148?J*>PV0;)'9;*);V4*"%.6*'8V,$*~(V<t  * V0p *V0e  *V<Z| *V<Ym* V00e|*VDI *z*" !% V0Uc&**" !% V0w2 * *" !% V0-1+(.1*(.*+1" !% V02HB?EH*?E*BH" !% V0 0c]Z`c*Z_*]b" !% V0$30ztqwz*qv*ty" !% V0HW:**" !% V0hw0**" !% V0&**" !% V0&**" !% V0"**" &% (  % '% Vr/e.%:OZdw!$'+/)% ' E Sa n z V&% ( % (  % % !% V{o$  %;P[ey!%)40-*v'b"X!N9%Vfh )$ &DSan{ymaSE' "&+/4*(4Vtk9{  y*tV0-m* V0'oP\*V02[R[*P\*" !% Vf7-15:?DJVagmv|{vnieZOJEA=:7*v*,7" &% (  % % V={%dRRRSTVXZ\_da_][YXWWW_W\XZYX[V]T_SaRdR&% (  % % !% V,3fHdLLXdXVde3SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV,qS__*XeVde*V,fdd*Vdc`\YVTRQQ]]^^_`abe*^iV,SQ_]_]Q*Q\Vd3SQ^Q[RWTTVQYO\M`LcLdXbYaY`Y_Z^[^\]]]_*QX\e*^LiX" &% (  % % V+ %XGGHIKMOQTeb`^\ZYYX&% (  % % !% V0!RS^MASVd!AAABDFILPSTRQPONNMM*ALV,ATT*MYVd*V,*Vd{*V,{^ee*Vd{=_da^ZWUTSR___``bbdf*_k*R^" &% (  % % V!}% A/A1A4B6C8D9F;H;K<M<;;98641/ MKHFDCBA A&% (  % % !% V,&f+ :/:/G GVde7/:3;6<9><@>C@FAIBM5N5L5K4J3I2H1G0G.G*):5GV,q55MBMB5*5GBTVdeBA@><9630.01234555*5BV,&f // *)5Vd( *V,5MM*Vd(7MIFC@><;: GGGHIJKLN*GT*:G" &% (  % % V}0%HJ`JbJeKgLiNjPkRlTlWllkjigeb`HFCA?>=<<<W<T=R>P?NALCKFJHJ&% (  % % !% V,&:HD`D`PHPVd&F`DdDgEjGmJoLqPrSsVfWfUfTeSdRcRbQaQ_P*YDfOV,FfWsWsf*fPs\Vdsrqomjgd`_abcdefff*fsV,H``H*YfVdqGDA>;8765BBBCDEEGI*BMV,qF5WBWB5*5BVdq&F5V6S7P8L;I>GAEDDGDIPGQEQERCRCSBTBUBW*5PB\*BDMO" &% (  % % V=%wRRRSTVXZ\_wurpnmlkkk_k\lZmXnVpTrSuRwR&% (  % % !% V,3HwLLXwXVd3!SLLMOQTW[^_]\[ZYYYX*LXV, S!__*XeVd!*V,ww*Vdwtpmjhfeeqqqrstuvx*q}V,Se_q_qe*epVd3Se^e[fWhTjQmOpMtLwLxXvYuYtYsZr[q\q]q_*eXpe*qL}X" &% (  % % V_\%ffggijlnqssqnljiggf&% (  % % !% V,*UFk``mmVdEUgw`abdfilostrqponmmm*`lV,Rugss*mxVdEg*V,*F*Vd +*V, uss*Vd U*wrolifdba`mmmnopqrt*mx*`l" &% (  % % VY%zzz{|}}|{zz&% (  % % !% V,oussVdustuwy|*sV,*Vd*V,o*VdOq*V,Oc*VdOuo|ywuts**s" &% (  % % V3%#LFLHLKMMNOOPQRSRVSXSRRPOMKHF#!XVSQONM!L#L&% (  % % !% V,'=#EFEFR#RVd'IFEJFMGPISKUNWQXUYXLYLWLVKUJTISHRGRER*@EKQV,HLXYXYL*LRX^VdYXWUSPMJGEGHIJKLLL*LXV,#FF#*@KVd# !"$**V,HXX*Vd'IXUQNKIGF#E$R"R!R STUVWY*R^*E*Q" &% (  % % V0M%[ [ \ \^_acfh  hfca_^\\[&% (  % % !% V,FBtXU U bbVdrBd U VWY[]adhigfe d c b bb*UaV,~chh*bnVdr   *V,Ft *Vd&F*V,&c:hh*Vd&BFdgda][YWVUbbbcdefgi*bn*Ua" &% (  % % Vz3%vvvwxz|~~|zxwvv&% (  % % !% V,ppp||Vdp=ppqsvx|~~}}|*p|V,'=*}Vd=*V,*Vd*V,*Vdp|xusqpp|}}~~*}*p|" &% (  % % V#&% (  % % !% V,Vd*V,*Vd*V,*Vd~~*V,~~*~Vd~~*~*" &% (  % % V\Q>)6;>DGHHIJKLP R TW[YY'Y/[6^9`<b?dAgCjDmHlMlRkXkclomuozprtwz}~~~}ywusrrrrsu qlfa#^&\*[-Z0Y2Y5Z7\ARGMNGTCWA[@a@c@fBj;o4w'|! #2:BJyRqZm^hb_jUrJz?3' qcUH;/$~ytoj`WOHC>&% (  % % !% V0cB;BV<a$1;.* VL 5 26:@EHHHGC?;*0<Vt+ABBDEF JMQUY \ZXVURQPONN*ANV||"USS(S1U9X=Z@]C`FcHgJk?p=m<k:i8g6e4d-a&`__a* T`VeDCgGfLeReXedepgwi|kmoruy}|z}xxvsuntcrWqRqNrIsFt*>gKsVdY0Mzyxxxyz|}*zV)O }~~}{xsqomlklmo qzxxxxxy{|~*}V{3ql ga\ Y#W'U+T0S4S8U;X2a1`1_0_.`,`)b&d#fkpv z*o |Vll 2X<NCHJBQ>U<Y:a9f:i<cGaFaF\FZGWHQLKQEW;a*0V<bVla>e7j1r#w| !!"&|+t7o>kE*`;kHVdTW  * VW[:'6>FN~Wu_qclgcoXwNB6* $0;|FuQm[fd^hZmVuN}F>6. *V.pbTF9-! ~ytoe\TMGB;?DKS\ejotx&1=IWdr**8E" !% V07KJfgK*am*ER" !% V0o<a `~a*y* [g" !% V0+^OuBu@MOu*AN*CoO|" !% V0RFkv**" !% V0Dr**" !% V029`y{y**t" !% V0l9>]2b:}Fx>]*:tF*2Y?f" !% V0l?bGmTwLl?*lJxV*a=mI" K% ( % ( q!nҝ}f L6܈ spit & rinse Comic Sans MS ?O 7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~&2M p @X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !ҝn$}f L>^ spit & rinse Comic Sans MS L ?O 7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~2M xH @X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **" &% (  % % V2J3]`cgkptxz{}~~ ~}{z'w.t6p=lDfL`GEB.=: 630-+)('%% &% (  % % !% V,!x_YV|(RTW^gnstso)k7cEXQiCt2~"zphe*RfV\YAc80/ )$#.,.5<CL+U^*AVUjV\Y (*/*" &% (  % '% Vm) "&()***)&" &% ( % (  % % !% VL\ VL! ,34  *VL! 42,  * 4VL\ **" &% (  % '% VG3%jfca_^\[ZZ(Z0[7\=^CaGcIfJhJjImGpCs@t=u7w0x(yzyxwuspmkj&% ( % (  % % !% VL! d[URQO df fhkoVDV! O1QAUL[SdAo?k8h.fd*O)cVLVC SnMxA:1 o.n4m8l>iAd*@_TsVDC xndiln o*o)*_s" &u% ( u % 'u% Vg%-nZft$3>CFHJLPRSVZ\]^bgjnprv{vlaemruvwwurnje[UROID>8,$3AFKNONLIE@:.#wpmjhfW J(=.&% ( % (  % % !% VU_kxpbUV\D?! /;A6)*V?dBHLORUY[]`dghiSRQOKIHHDCB@?:*3HVFfimoqtx|ysniea[W*ShVPuj`]gq|*VTB?hlty}lkhd`YU*TiVl1._|xrke[WVSKNSZehjlmo*lV=ATPLGE C 9.(#7?FLRWZEC?;6 0*' 147=CI*DYVw$Z[[ZYWSNI<0y&s#m!l!k!k!k!a e i n s z)5;?BCDEED*DYV<g|l!^*R0H6=#GR`*[ q"*7"M7*Od" % VA'rk#VXZ]_behklmopqqqqomkifc`^[ZYWUTTTUV % !% VdUi|_ZUPJD?:520/..!#',29?F~LyRuWrbm*-*]ln|" !% V!a&/7FU\ciof`[UOA1*"*bs*" !% Vt5 '."5):0,:(4".(" *+,;>*" &v% ( v % 'v% V C2OiHwDCBA@AACEHLSVXY[]`bfilorvy|{vrnievbm_f]c[bYbVcSeOi&% ( % (  % % !% V{WmO{LKJIIIIJKMPHD?<98889:<{@sGeVl`PW[^`behjn^ZWTSSRPOH*CUVaP"moqsttuvxyyzzxwsn}}wqlgb_*]oV9rnjfa]yZpXjXjXjZkZkYlUoIcM_R[WY^Zc]gbjjntq~vy}*m}*F`Xq" &v% ( v % 'v% VkK'00037<CJQY aipw} %(+.1;?BDFGHHG{EuBo<a0R!IEA8 0&% ( % (  % % !% V\W('(,17=DLT\em u| $'+/~3~0}.|,{+w&r"le^VOGA < 7 5 5 8 8 VdY(0:?CGLNPQ|OvMpIiC[6L'C @<3+4=F KOXg)u6{;>???@A~A~@>;~2*~(9*'8" &v% ( v % 'v% V.) !$',0367888764/( &% ( % (  % % !% V! , !&*0(#"! V)(26:=?AAA?<92+" %+/00000//-*&*#4*" !% V "XXV USP!K*F4?>7H-Q(V![dkorc`] VNJ"F+=348,=#ACE FHH*cs*HW" &% (  % '% V $c~dzfwjulsorup}onnnopruwz|~wpkfdcc~&% ( % (  % % !% VlU[{]waqfnilmksi{gffvv~wwxrzo{n{k}k~jVlTffgiknqvz|~}|zxwvv*fuVdW~}|*vVlY}unga][[j|k}j|k}nsy**[vj" K% ( % ( !$n}f LF^ spit & rinse Comic Sans MS ?O 7l^r EMF7@ Zm Zm p    ϗm &ϗm% 'ϗm% % V0 =0N+T!B+T% &% '% ( (  &% '% !% V0V,K7TS-7TV0 :0_!! !*, V0;@Q@D* V0.hN7)I-`N*6M*H6_" % % ( ( J &J% 'J% % VlYTpj[PD 7*&1<BHNU\cjq%$! !%)/7;@FKX_fu4Nfpy} $5 >G[eppp% % % ( (  &% '% !% V\RbO% 5MZhug]F2"2 [mVTj#&t*czV\4 .**))*/=1"*0V\&<:AKdgK>3*+BVD3 /_sxl[,*Vl 4O(krV>)x*q*b(y*[r" % % ( ( e &e% 'e% % V0 jt$yt% % % ( (  &% '% !% V0$i/V0}!'n!*/V0fSv|v*mV0<[oy**h" % % ( ( } &}% '}% % VY;)=)" &-4;BIPW^cnrvz}~{xtpkf`TMF?81)% % % ( (  &% '% !% VHG $ "(/VN*b !)07?GOD=60)# *VD: OV^dkv{uuvuutrpmif\WQKD*=TV4 ~xrlf_RJC;3,$/6<CIPUaeimprtuv*t*4" % % ( ( v &v% 'v% % V2#Caaceghjlmoqrtvwxzzzyx$w(u-r1o4k<b@\DULE^msC% % % ( (  &% '% !% V01uL:YiLV!ZUklmnmmkhfffgij~{yuoid`]YWV*UlVLajklnnnnm l#j&h)f+d2[Ej=s8x3|.)#*jVT#u2\5V9OB?Sbh~xi$WJN[JbFi*0VGmV0qtDAq*g~*7N" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % V8mtq|iW8+4KNSUVWWVVTSSSUVY[^ehkmprswyz z zyxwur1`8Z=V@RAOAK@F?@>8>.>$?@B C DFIKMRV[` djn q)s.s3t8t=sBrGpRnXl]icfiapXz?&!;T_hnpqrrtq% % % ( (  &% '% !% VL iotV\}kY:-*7Vh{*V$0*#  !&*6Vl* VTh*V|Ux*V`u * V0V * V0Ow,36*V0E$pP80GO8*(?Vl =`mTW^abccb`_JKKKKKJIDB*?VV ED _^_][YYZ[`abdefg~}zwsoib\XTOJGHJ*H_Vt;sgkmn n n nmlki$|! *g~V\@i)W0Q4M5L5L5L5ILDMJMQJXF^@c9i%{*f(}VlG5I3B282.2$3468:MMMLKJ%J.J7K?LD*4:KQVt <?CGLS[bhn s`[WSQPOONMK*8OV&}ty}%~,17=D~J{Uy\wbtiqn[c^^aYcTdOgEgAh=h8g4g0f,c%_*^ u#Vdkppjx`H/+&#! 6OrXh\b*Z]qtVtN" 7Pcmk`L3 * "*`w*he|" % % % % !% Vd.&$!433345567V XB $'*,/37<AEDBA@@?>=<9754*3*8O*#:" % % % % !% Vtf '!  *)*" % % % % !% Vv**" % % ( ( ϗm &ϗm% 'ϗm% % VTOp}n`QB4% zrnjg#d-^6Y;WAUKQVO[O`NkNvOQTX]ciqy #(- 2.6<9J<Y?gAuCDDDCB@>;840,'!!)18?EKQZ_cfilnprs}tptdtWsKr?p3n(jgb]XRKGC;30,%! % % % ( (  &% '% !% VDB_h`J|m^O@1"{ri ea]Z'S1N7L=IHFTDZC`BaZ\[W[N]D`@b;d2h)n%q!tx{ (7ESao~V$f_AB`BlBxCFIMSY`gpy "(.3 8=*A9EHHVKeMtOP875w3i1[-M*?&1"# zsmhc`}]t[kZ`Z*TBkYV?@PPPONLJGC?; 61+(%09@GNU[ejnruxz|~~|hgfeca^[XTPGA<60 )"! %)-02467888*8OV$~pcVI~=|0y$vr mhb\TPLD;+3;>AHN SW![+_6bAdLfXhdhph}h*qhV>6"=:6/*&  #%(*'>VT>i*V<B_j**" % % % % *\% % % % *+VRy% % % % !% Vd V\ #$ *VlX#+3@EHHGGGVTQNID=0*#*+*FV*" % % % % !% VU`.beimrwz| }xsn!]a eikmnpqqpponkhfd`]YVT*Y p$*Of" % % % % !% Vtp6 #$$%%%$<<==<;:740-*$;*." % % % % !% V4Um**" % % % % 0 K( ( ( ( ~42M @X]%Zr EMF@ j j  p &% % !&% V,k.k.*-*a-v" &% (  % % VYq3G*'+/6=GQ\bhu|s`PD:3-*)((*,'#!}le]YVP!M#K%G*&% (  % % !% V,H|Q,1='VMj}.-15;BKU_djw||tg`YMB80)% *2VvbSG=73223100'$ #(.6AM]q*V561-+{*k(e'^(\(Z)T+T+S,O0?#CGKSW\dm~"*!5*<Q4" &% (  % '% V7)J&K$K"NSX`hqz "$&(*.14689z:q9h8`6X4U3S1N.M,K*K(J&&% ( % (  % % !% Vlr@%@"CGMT] f p z{qib \"X%U&T(U'U(V|rJ{  "%(''&'$#" z*pVlJ(+06:>ACD{Dz//.,*(&$&%*1V|zDpDfC]AT>P<M:G6D2B/@+@(U%U&U%U&U&Y(Z)\*b,i.q/{/*p/D*@T1" &% (  % % Vl1R Txnf_YUQ NLKK+K1L6M9P=R@UCYG]JfRsZbjnrz}%9Nd{0~IwUt_psi{eaYRKE@=9eYI4 ~kYG5$&% (  % % !% Vt }tmgb^ [XWV U+U0V4A7@2@+ABDGKQW_hr~V"l4U2V4X7Z9]<`?cBlIxPX`dhosvy|~&:Od{{dN8$|xt~knc`ZVSQONKJHGDC>B:*A+U?Vl`&~y.tGmQj\fo_w[~XPIC=962@DHMT[ckowsczX~L3*V0`@2m]@*/CVtyaUF1 7L\i*[pV{~kYG6%#4FXk~**" &% (  % '% VT `^][YXXYcqY&W"K,`&% ( % (  % % !% V<vjebbMMQVV<c`yS_%hO*NcV0V Od&b&MO*OcVD [O 0 (+G/T*M0aV<@H*V0CQ]c**Vj" &% (  % '% VHjKkG( [E1)" -?`osvxy z{{{"z%z,x/v2u7q?aEWJOQN^KeKkJnKpKqLqMuVyg&% ( % (  % % !% VLh p- $gVD:Y- Z2 %0Z*VDfO) !"Dtk; *$V\}Heiloqq'o1h<z0}y*eyV4e..l<QAJSUN\@w*-gB|VD HE]Ak@uByGiTjTjU_VKZ*@ETYV<({Jd|ojgP*gC{XVd **