i;v FL  fold and glue Comic Sans MS & &Choose you examples Comic Sans MS+ R"$`"6gE6gE Break Card Comic Sans MS339I am feeling upset, I need to calm down. What do I do? Comic Sans MS aThtXO/ EMFt; X 8g 8g   &% '% V " 5 `#s(.38>pH 0m % ( &% ( % % V H #0Ke#;S(h;PefS~>k(XE5%kS:%Vx C e1CCqVl. ^9{ceV` 7U {qf^{^q^ff^q[{^fq{{VB ult~1N)_ln_l,ifd[Q\IAA&9 .lV`= } kh`UKA6.+.6AKU`hkV n 7Ogv}lQA. 3r>_IMQ:V%[aillV` DzzzwolowVb ! %8HXh{rc}K0mhmheb]XR6JKB`:s0" V`  V} l m-gJ/reR-:E*PEX]`uejmpp*pkmmV`3 s xupkpapVxNKNVakuVD !Rr5Z(G4!zbG' 2M bw'4BO_oRV`c N 8.##.8BMUXUMB8VXX+wG~GtV`XW " V`b~Q$i4+~ .Y~V`GwldddlwVpl/G_ezH+ =[vzdRJB2.V`hC4 1)  *5 =@=)51*4 V %7J_rrbOB2" = V`%%/:BEB:/%V`{ S &% ( % % V:b 8 cr] RG-"*5=EMRWer'U}bJ5-%%"0BScs"*5?JMR#U3U@UKUXRcMnGv?7/%~shz[wStNt>t.twz|sM:% &% ( % % Vh} R}gRguVxe"Z%M*227?JMUZ]_gur_RG?5-" 'BMUe"V0Wge"URgVxuZ uruV(xrurV)+ V Mg}O7" - @E225*7 : ?G]w]/V4 V V$ ) BSeu "-5:=&?6?0j jgb_UJ?}7p5c2S2E2BV0! )+ q@EBE2@V0] E3?>?H?P=X:`5h/p*v"{{vph`VPK>0 jgd+_>_N_X_`bng~lt| %2=GRxZk_^gPj@j3j3?V0 0j3j3?6?0jVpx *t xS=*"5HmtjV(] *t mjjV0n }  &% ( % '% V *B]x &->@SShe{{(Q&{9KVai9qT|)_|v/nEfZ[oQ6& 0=JnUX`@j(px}k-mU}:xmbUH8o \J:) oW=wGV)s $/7J_w{]C%"2EUgz % ( &% ( % % V H #0Ke#;S(h;PefS~>k(XE5%kS:%Vx C e1CCqVl. ^9{ceV` 7U {qf^{^q^ff^q[{^fq{{VB ult~1N)_ln_l,ifd[Q\IAA&9 .lV`= } kh`UKA6.+.6AKU`hkV n 7Ogv}lQA. 3r>_IMQ:V%[aillV` DzzzwolowVb ! %8HXh{rc}K0mhmheb]XR6JKB`:s0" V`  V} l m-gJ/reR-:E*PEX]`uejmpp*pkmmV`3 s xupkpapVxNKNVakuVD !Rr5Z(G4!zbG' 2M bw'4BO_oRV`c N 8.##.8BMUXUMB8VXX+wG~GtV`XW " V`b~Q$i4+~ .Y~V`GwldddlwVpl/G_ezH+ =[vzdRJB2.V`hC4 1)  *5 =@=)51*4 V %7J_rrbOB2" = V`%%/:BEB:/%V`{ S&% ( % V#r vi^N|Fo>_4A., ,ll nt1yIQZjorwzz|V6y,))),v1i9\ANQD^<q66vyvtyqyn|n~liifil,V`#CliaVLB7/,/7BLVailVH6) 69<D\yvvv6V`~;VLA99z9oAgLdVg`okzsvsk`VV0>ytyV`o>vlaYYYalvvVH>} 7WZ7V`>|qiiiq|V`I6}}}&% ( % V )  , A T i | yfVD4!Vp   V`J  tlllt  V@B g tVqC..latV` )wtw VpB ..3;FNVivyvvqnll.V`= } kh`UKA6.+.6AKU`hkV` "|qifiq|&% ( % Vxj@!w<lQgfgng|ggjoD?<<<y<l?^DDO)\lV`1UolgbZRMHEHMRZbgloV`'mwrmjmrw  &% ( % V k ,>L\lv^TF9,{V`$ j ~V` hX {vsv{&% ( % Vpj ||w"t*r5o?oJDJD=G-JOW\blzVP` oJoOrUwbo}j_RwJeGWDMoJV`x1oJlBg=b8Z8R8M=HBEJHRMWR\Z\b\gWlRoJV`e }xzxrxm}hehmrzV`/u)|wrorw|&% ( % Vx . zDDGLT _dlz!!|troooDVP s. !!!V` [-   V`  V` /ZRMHHHMRZbglllgbZ &% ( % % V* _zgU / "*27=BGOU]ew /}:wBumeR2*%"8Kcx*5=(?6BCESE^EhBs?~:5-' zsr^lHj8j(lo r|{[ &% ( % % V0! { VV +o]%7/'7= BJJORUW]_geZOE:2*" 'M]o}V4 V V` E bru}zgbV0egbgeV`E }r"g/_:]JB=* V4 E Vx  :]bM: 2H`x{*c*P-:/(57=EJmw}M:]V,x JM:]JVx| { %.'8*F*V*S_C_0] ZWME:2-x*{V0| dx{x*{*xV S*[*c*h'p"v{ "/:BJR~Wp]c_V_S*V0 b S_V_S*V*S_V {k[FKOcQ{WbowV0X Vx@ K;+`Ss|odZT&Q6QHOKV0 VKOHOKFKOV0 xO [X[V0@ xW `[XS`V0 x V0 V0 x &% ( % V0?YB%%BB% &% ( % % Vp^yl|atWoOgO_OZWRaOlMyORZ_got|y&**% ( % -(77yy&% ( % % VP D z   W W W Q L I zVpy   % 5| Uo ua D ' z4 ]? ?I "L Q W W W V`#  w m b Z W Z b m w   V`6 G D < 1 '    ' 1 < D G V` %s z| oq gg g] gR oJ zG J R ] g q |  &% ( % VyTO   - E Z r      w e O = '  V0t   r V`qt          V` "  u j b b b j u     V`%J z o g g g o z     &% ( % V@  )$$$)Vh $$)7.U4b9oDQt< weB$V`=$!!$V0P <t\$<V`8 yvncYOD<9<D OYcn vyV`6 { a^VKA7,$!$,7AKV^aV` )& &)&% ( % VUc n"n7qMq_vry~Be@saYNIA;63j1R.=.%n"V00 ^ bE0MbV`= x RH=555=HR\gorog\RV`+ V =3(  (3=GRZ]ZRG=V`&n"kc XND9 1."1,97D?NBX?c7k,n"&% ( % VH q q KU]ep]SKB8KVXU > mx #&(FC>3u(k#` mVPH C~ o xumh`[X[`hmuxV8 (9CaYF(VP  6.))).6;CCC>6V0| Ca&f+FCVPe  (Q%IDDD IQ V^^^%Y(QVX .F3F8K>S;c.k&i.K.K#Q ^ a&c&c.FVP  8V5N-I(I INV[ c(c-c5^8VV0w (i.KIf(iVP  ;Y8Q0L+L#LQY^#f+f0f8a;YVH  f[VSN139>IfVPb  &V#NIII NV [ccc#^&VV@H ] NFAX3c#(1NVP  >61116>CKKKF>VP )d S1H&@82-BHMU]hS1VP6 bl m#jb]UPM#P(U0]0b0j+m#V` 0 R- (%%*5@H::@BEEBB- VP )0 U HE=80+(+0 8 = EHVP = @ PME@83038@EMP&% ( % VhL S (1AmNZ[/sYJAZ6m(z V@hc /syiY/sVP?u 7f4^,Y'YY^fks's,s4n7fVHu2m VP}7c V8e`sS-qVP}/[ VhI0 S/I?>O1_#mw&u9eIUV?c-qSVP<r 5a2Y*T%TTYafn%n*n2i5aVh V VP4 VP S + &% ( % V@y ##VH/& V4K&VPA6 p`]m { V4h!VHA= ]PH@8 ; H SX`]V0A6=`]`]`VH[m (3$@4PDc!~m `UK(V4I8(K ;8V0sWGGppV4?!~GGppDc!~V0Y0B$X;BV4B$GVpN+=3+ %=KU=V4NNXkU=;XV8zV4UVp }m=p=:5-" V4IVhDA5]?hMrU}]begg===:72-%5]V47omE5]=pmVUN `GRW]bejrzp]H=5RZ`pzrg]GV4} z=?]Gg=VX b 1=Xr}eJ=V4 )V 5=JR5V0n U0 ,HR(5V4n FVX jR MBMMPXUr[]]220*z%`"P"EMBV4 8 (5K MB"EHR(5V0$ XPBPV4 R 425BP]2VX! `xk]`]@EUhx}V4 XVH) % XhxkUEXV4 %R h@(EX]@VP < V0 I VH 7 V4 7 zVx #+6@KSH@;3& V4 I VH  cc`^N &3888cV4 AKfc8SKVp & FH CFFKNSSS~{vn c(X0H3;30-++FV4 & #++FN &Vp x| qv+@Uk~m[K;x+pnk[ vV4 V& S[v[ ~SV8F P mv~mV44 P| m~VX` ~vmeP;;SkxV4` k ~&% ( % V0 | hMMMV0C j KZBUxZV` _ ME@;;;@EMUZ___ZUMV`@ Q}zuph`[VSV[`hpuz}V` I  &% ( % '% V? N&|tvoij^bTZIOAD991,,)&$$$&,4y<lA^IVTL\FiAv<<<>D\l? % ( &% ( % % Vb#vfYL|>r1g&ZL<, ! DDF IINT)Y1a9iAqI|OTW__bV g n\&N1>>4L)\!q\y\t^laffal\qV|TLFDDV`6LDA9.$$.9ADVH ) !)Av^\\\V`~u<2'zo'g2d<gFoQzY\YQF<V0o>^Yln^V`D>\RG???GR\fqy|yqf\VH>S n<?lnV`^>lbWOOOWblvvlV`6ujbbbju &% ( % '% Vq QZ) .AViytid&KNQV^div~ % ( &% ( % % V )  , A T i | yfVD4!Vp   V`J  tlllt  V@B g tVqC..latV` )wtw VpB ..3;FNVivyvvqnll.V`= } kh`UKA6.+.6AKU`hkV` "|qifiq|&% ( % Vxj@!w<lQgfgng|ggjoD?<<<y<l?^DDO)\lV`1UolgbZRMHEHMRZbgloV`'mwrmjmrw  &% ( % V k ,>L\lv^TF9,{V`$ j ~V` hX {vsv{&% ( % Vpj ||w"t*r5o?oJDJD=G-JOW\blzVP` oJoOrUwbo}j_RwJeGWDMoJV`x1oJlBg=b8Z8R8M=HBEJHRMWR\Z\b\gWlRoJV`e }xzxrxm}hehmrzV`/u)|wrorw|&% ( % Vx . zDDGLT _dlz!!|troooDVP s. !!!V` [-   V`  V` /ZRMHHHMRZbglllgbZ&% ( % V0?YB%%BB%&% ( % V0, }W}W}&% ( % V0 E&% ( % V0 % u;gfgf5;5;g&% ( % V0U Rc`&% ( % V0 QR J&% ( % VP  Z (05-( VX I 2]m{{um`52V@ & <72-(-27<V@ - I V@ > Z  &% ( % % VP D z   W W W Q L I zVpy   % 5| Uo ua D ' z4 ]? ?I "L Q W W W V`#  w m b Z W Z b m w   V`6 G D < 1 '    ' 1 < D G V` %s z| oq gg g] gR oJ zG J R ] g q |  &% ( % VyTO   - E Z r      w e O = '  V0t   r V`qt          V` "  u j b b b j u     V`%J z o g g g o z     &% ( % V@  )$$$)Vh $$)7.U4b9oDQt< weB$V`=$!!$V0P <t\$<V`8 yvncYOD<9<D OYcn vyV`6 { a^VKA7,$!$,7AKV^aV` )& &)&% ( % VUc n"n7qMq_vry~Be@saYNIA;63j1R.=.%n"V00 ^ bE0MbV`= x RH=555=HR\gorog\RV`+ V =3(  (3=GRZ]ZRG=V`&n"kc XND9 1."1,97D?NBX?c7k,n"&% ( % Vh = jouwhzC}}wrFnjVX _ (ce*V` + {usu{VPY czecV`3 }wme]SMKMS]emw}VxP 30003(8N@pC~HNS# {V+3V`U 20* {{{ *02V` P USMC;3)#!#)3;CMSUV`w }smkms}&% ( % V@y ##VH/& V4K&VPA6 p`]m { V4h!VHA= ]PH@8 ; H SX`]V0A6=`]`]`VH[m (3$@4PDc!~m `UK(V4I8(K ;8V0sWGGppV4?!~GGppDc!~V0Y0B$X;BV4B$GVpN+=3+ %=KU=V4NNXkU=;XV8zV4UVp }m=p=:5-" V4IVhDA5]?hMrU}]begg===:72-%5]V47omE5]=pmVUN `GRW]bejrzp]H=5RZ`pzrg]GV4} z=?]Gg=VX b 1=Xr}eJ=V4 )V 5=JR5V0n U0 ,HR(5V4n FVX jR MBMMPXUr[]]220*z%`"P"EMBV4 8 (5K MB"EHR(5V0$ XPBPV4 R 425BP]2VX! `xk]`]@EUhx}V4 XVH) % XhxkUEXV4 %R h@(EX]@VP < V0 I VH 7 V4 7 zVx #+6@KSH@;3& V4 I VH  cc`^N &3888cV4 AKfc8SKVp & FH CFFKNSSS~{vn c(X0H3;30-++FV4 & #++FN &Vp x| qv+@Uk~m[K;x+pnk[ vV4 V& S[v[ ~SV8F P mv~mV44 P| m~VX` ~vmeP;;SkxV4` k ~&% ( % V0 | hMMMV0C j KZBUxZV` _ ME@;;;@EMUZ___ZUMV`@ Q}zuph`[VSV[`hpuz}V` I  &% ( % % VC T *U`m} #(.6;>>,;F8T6^.y( UU &% ( % % V`C U`pUV E;(3;CKV[ ^^,[IXYSiKC;0& | tlVLD)! V` %H VHU E `uV` . EV`3 #ukaVNKNVakuV`6 x wmcXPMPXcmw&% ( % Vx '~yvy~&,,,& &% ( % % V= E(zjZ7* 1>Lft~*7Gb} &% ( % % V`fYA } umbZM/=]o}VTy;2'" !6AIdlv '2=GE5"yiL<, -:2V`?YWTLA7-""-7ALTWVH0 y EOWm}eUGEV`Yygd\QG=2*'*2=GQ\dgV`V WV`S &% ( % V.V aWI?71117u?pIkWhakkpyuyka &% ( % '% V G !4 yl^QC>93.#6>I#Q)V1[9aAcIfVcaai[tS|KC14  % ( &% ( % % V0W } 4 p4 p4 V Y ~tiaVSQKIA93 #)1AQa{qvsppV`# } {sss{V0 L V 3366V` L " 30(  ( 03Vh ? s 1)6196;;AAACCCFCKFF9+~vn cYNA1)V` % L 360,(! !,6@K SVS(K0@36V`h - FFNCSCVA^;d6i1tAVak|vl~[NFFV`9 s iff\^QSIII?I4Q,\)f,p4{?IS^{fpifV0 $ p yFI {yV`  1'yq'n1q;yFNQNF;1V` } T Q I {> s4 s* s {  * 4 > I Q T  &% ( % '% Vm K }  | n d[YVSVY[aiqtd^VQNNKIyKnNcQ[VS[NdIlCt>~;9331 .&! ' 9 I \ l |      # 6 I  $ 6 D T a l w w i Y I 7 $   o g ^ T I > 4 ) $        % ( &% ( % % VpO X 9 9 y1 i) [ N A >96tvvv|9 VJ fl36;AKVd|||yvvtt3V`J 6 sph]SI>636>IS]hpsV0 kWqyV`+ EVh9 MdQF>63.+){isi{lllqtvdV` W~tj_WTW_jt~V9 D )v+i.Y3K>AF6Q.[&i!tQSSYY[yavcqfnilklqisi{)vV`9 iyfo^dS\I\?\4d,o)y,4?IS^fiyV0= Q N V` x 1''1;FNQNF;1Vp } NC>6+~ NV`l } & .# $  $.8CK N K C# 8& .V  ~~{ v$ s' ~V` - ~ V 0u %' s< vQ xd ~y      ! 6 I F 6 )    y l a Q D 4 $ ' sV` G D < ~1 v' v v ~   ' 1 < D G V0s -g I I  IV`D - I ? 4 , , , 4 ? I S ^ f i f ^ S IVU-! ! 1 D V g w w d O 9 ' $ y 4 w A w O q Y l d g o ^ y V L A 4 &  V`6-         V !    y o a ~T |D y6 1 9 A F L Q V d l o q w w ' y ! V`eD A 9 . | $ | |    $ . 9 A D V |y. |$  ! 1 . , , , . . 1 1 1 1 1 6 y. V` %&4 *   |* y4 |> I Q T Q I > 4 V0 4 9 4 V`9 6 . #    ) 1 4 # 1 . ) 6 9 V` -   ~ # . 6 9 6 . #  &% ( % '% Ve ',Jd)AYksyzl_RL{Gy?n,V!I> % ( &% ( % % VX1 V: /Ll|w_D,V`c> 1.&&.1V' .Ic{ojirfwf|ca^YK;&V`p ' Vhy? 6jWD:2$i ^S/):3GCW[_cbcbcgfrijV` `tvlllblWtOLOWblvV0G S/&lSV`l2 7>44,)!!! !)4>HS [^![,S4H7>V`~; zogdgoz &% ( % '% V,K Y!Y)V2Q?CD;G6G3J)LJJD?7/'fF4$!1AQs 4 N Y g q |     1 f    $ 2 ? D J O T W W Ty Ro Lg G\ ?V 4N ,I !D D D '> 2< :6 B1 J) O! R R R OLG?7/'!4BJORRROLG{?q:k4i)c^^Y % ( &% ( % % V0Y 9!9!yy9Vh( , >;9'.)))))),#,l#j1g>bC_KWYGi:q2v>V`}^ AY>O6D+<!<< DOYc nv!y+v6n>cAYV ,4 ,!)) '!vvx$2<JR\bgj l,!V` ,c lia VLB7 /,/(73B;L>V;a3i(lV8 iI9, ~.{AxfvvsV` 1 ~vvv~V q&3ANq{ysnykSkAk1kq vV`( Vj 6 N Y d l t y    ~ y sy qi q\ qL s1 v y{V`;n~{~ V`8*   1 f f 1    V`(w         Vr>/!f    ! , , / 4 7 7 7 w t t l b Z R B /    f f V`M* { p f \ Q I F I Q \ f p {  Vh>}7 7 4| 2y /t )o $i g a /) :. G4 R< \F gT oa tt w 7 V`C>w tz lo ag Wg Mg Bo :z 7 : B M W a l t w V0@$ !$ !d d $ V`}@AD >: 6/ +' !' ' / : D N Y a !d +a 6Y >N AD V0@$ d d $ $ V`;@D : / ' ' ' / : D N Y a d a Y N D Vh6<$ ! ! ' , / 2 2 2 r o j. b< WF LQ ?Y 2^ $a $ V`u@<D 9: 1/ &' ' ' / : D N Y a d &a 1Y 9N <D V'62 2 2 / ,)'! $2<JT_glrr 2 V`6r o g\RH=5 2 5 =# H+ R. \+ g# o r V0)V`]yVX 6!,/222rojdZG4V`}.A>6+! !+6>AVxa 62222,'$!~~>'A7FGNOST[bijvlrr2V` 63rog\RH=525=HR\gorV0\ ~>;y~V`cf 1^.T&IAAAIT^hs{~{&s.h1^V`^ ! YOD<<<DOYcnvyvncYK% ( -88I will Comic Sans MSR"+ D $`"q LfՆ L L_dv6L